Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht

2019 nr. 2

Redactie

Hoofdredactie

dr. mr. C.J.A. van Geffen

Redactie

mr. dr. J.E. Brink- van der Meer
prof. dr. C. Camfferman
mr. M.A.J. Cremers
A. Dieleman RA
prof. dr. M.N. Hoogendoorn RA
mr. A.N. Krol
B. Majoor
mr. A. de Neve
mr. A.B. Schoonbeek

Vaste medewerkers

mr. drs. J.B. Backhuijs
mr. J. Dinant
mr. J.F. Garvelink
dr. B. Kamp
mr. dr. G.P. Oosterhoff
mr. H.K.O. Reimers
drs. C.M. Roozen
mr. M.L. Schönau
prof. dr. mr. P.M. van der Zanden RA

Coördinerend redacteur

L. in 't Veld

Inleiding

Eigen vermogen of vreemd vermogen: hoe moeilijk kan het zijn?

mr. dr. C.J.A. van Geffen1

In de financiële verslaggeving is de balans een weergave van de bezittingen en schulden van de onderneming. Aan de debetzijde staan de activa (bezittingen) en aan de creditzijde de passiva (schulden) van de onderneming. Omdat de bedrijfseconomische balans letterlijk ‘in balans’ moet zijn is het boekhoudkundig niet zo moeilijk: het verschil tussen de schulden (vreemd vermogen) en de bezittingen is per definitie de restpost/balanspost eigen vermogen. Het is interessant te bedenken dat er de afgelopen jaren vele internationale verslaggevingstandaarden zijn ontwikkel... ...lees meer

Artikel

Het belang van de impairment-toets op immateriële vaste activa in de ontwikke...

dr. B. Kamp RA1

In 2016 heeft de Accountantskamer geoordeeld over de controlewerkzaamheden rond de activering van een intern vervaardigd softwaresysteem (AK 16/1441). Daarbij kwam mede naar voren dat onvoldoende aandacht was besteed aan een bepaling in de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving. De betreffende richtlijn gaat over het moeten bepalen van de realiseerbare waarde van intern vervaardigde immateriële vaste activa die op balansdatum nog niet in gebruik zijn genomen. Naar mijn beleving is dit in de praktijk een vrij onbekende bepaling. Bovendien lijkt deze bepaling op zichzel... abonneren of dit artikel kopen.

Het nieuwe Conceptual Framework van de IASB

prof. dr. M.N. Hoogendoorn RA1,2

In maart 2018 heeft de International Accounting Standards Board (IASB) het ‘Conceptual Framework for Financial Reporting’ gepubliceerd.[3] Dit Conceptual Framework (CF) geeft een overzicht van de grondslagen van algemene financiële verslaggeving (‘general purpose financial reporting’[4]). Het CF heeft de volgende doelstellingen:Ondersteunen van de IASB bij het ontwikkelen van standaarden (International Financial Reporting Standards, IFRS) op een consistente basis;Ondersteunen van verschaffe... abonneren of dit artikel kopen.

Eigen vermogen en vreemd vermogen in de enkelvoudige jaarrekening volgens de ...

prof. dr. C. Camfferman RA1

In de actuele versie van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving gelden voor de enkelvoudige jaarrekening andere criteria dan voor de geconsolideerde jaarrekening wat betreft de classificatie van financiële instrumenten als eigen vermogen dan wel vreemd vermogen. Voor de geconsolideerde jaarrekening is de economische realiteit leidend bij de classificatie, in de enkelvoudige jaarrekening is de juridische vorm leidend. In een ontwerp-richtlijn opgenomen in de RJ-bundel 2018 wordt voorgesteld om voor de enkelvoudige jaarrekening in grotere mate, maar niet uitsluitend,... abonneren of dit artikel kopen.

Praktijkvraag - De ‘verzamelwetswijziging’ uit september 2018 is over het hoo...

mr. dr. C.J.A. van Geffen1

Begin 2019 ontstond een gerucht dat er in de zomer van 2018 plots een onaangekondigde wetswijziging was doorgevoerd in enige bepalingen in Titel 9 Boek 2 BW. Het bijzondere aan deze wijziging was dat deze i) in 2018 niet is opgevallen tijdens parlementaire behandeling (want ‘hamerstuk’), ii) niet door overheid of instellingen is gecommuniceerd via de geëigende kanalen en iii) niet tijdig is ‘ontdekt’ door betrokkenen in de (verslaggeving)praktijk. Uit nader onderzoek bleek dat de wetswijziging was doorgevoerd via de zogeheten ‘Verzamelwet Justitie en Veiligheid 2018’[2] (hi... abonneren of dit artikel kopen.

Annotatie - OK-beschikking jaarrekeningprocedure GGN Holding N.V.

mr. drs. A.N. Krol1

Op 28 juni 2018 oordeelde de Ondernemingskamer (OK) dat de jaarrekening 2016 van GGN Brabant Beheer B.V. moet worden herzien (OK 28 juni 2018, TvJ 2018, nr. 5). Deze annotatie heeft betrekking op de uitspraak van de OK van 28 januari 2019 ( ECLI:NL:GHAMS:2019:310 ) waarin dezelfde kwestie aan de orde wordt gesteld. Ditmaal gaat het om de verwerking van een overeenkomst tot inkoop van eigen aandelen in de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening van GGN Holding N.V. GGN Brabant Beheer B.V. en andere regionale houdstervennootschappen houden certificaten van aandelen in GGN Holding N.... abonneren of dit artikel kopen.

Actualia

Actualiteiten

prof. dr. C. Camfferman RA en mr. A.B. Schoonbeek1

Nationale ontwikkelingen RJ-Uiting 2019-5: ‘Verzamelwet Justitie en Veiligheid 2018’ – wijzigingen in Titel 9 Boek 2 BW – ABSDe RJ brengt door middel van deze RJ-uiting 2019-5 van 28 maart 2019 de in 2018 gepubliceerde ‘Verzamelwet Justitie en Veiligheid 2018’ (Stb. 2018, nr. 228) onder de aandacht. Met deze wet zijn wijzigingen aangebracht in Titel 9 Boek 2 BW. De wijzigingen zijn al op 19 september 2018 in werking getreden (Stb. 2018, nr. 312). De in de Verzamelwet Justitie en Veiligheid... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS