Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht

Verslaggeving, accountancy en toezicht

2021 nr. 4

Redactie

Hoofdredactie

dr. mr. C.J.A. van Geffen

Redactie

mr. dr. J.E. Brink- van der Meer
prof. dr. C. Camfferman
mr. M.A.J. Cremers
A. Dieleman RA
prof. dr. M.N. Hoogendoorn RA
prof. dr. G.C.M. Majoor
mr. A. de Neve
mr. A. B. Schoonbeek
mr. drs. L in 't Veld
mr. Q. H. van Vliet

Vaste medewerkers

mr. J. Dinant
mr. J.F. Garvelink
dr. B. Kamp
mr. dr. G.P. Oosterhoff
mr. H.K.O. Reimers
drs. C.M. Roozen RA

Coördinerend redacteur

mr. drs. L. van Dijk

 

Artikel

Duurzaamheidsverslaggeving leidt tot meer duurzaamheid

prof. dr. M.N. Hoogendoorn RA

Column In de afgelopen 20 jaar is niet-financiële informatieverschaffing steeds belangrijker geworden. Veel ondernemingen zijn gaan beseffen dat financiële prestaties, zoals deze vooral blijken uit de jaarrekening, niet doorslaggevend zijn voor de lange termijn overleving, maar dat daarvoor een bredere bezinning op de maatschappelijke verantwoordelijkheid van ondernemingen noodzakelijk is. Dat leidde in eerste instantie tot afzonderlijke, los van het jaarverslag, gepubliceerde maatschappelijke verslagen[1], en later tot een integratie van deze informatie in het bestuursve... abonneren of dit artikel kopen.

Enkele verduidelijkingen rond de incidentmelding

H.K.O. Reimers1

In 2006 is de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta) in werking getreden, met als belangrijkste doel het  herstel van vertrouwen in de accountantsverklaring. Eén van de voor dat doel in het leven geroepen maatregelen uit de Wta is dat de accountantsorganisatie haar bedrijfsvoering zodanig inricht, dat zij een beheerste en integere bedrijfsvoering waarborgt (art 21 Wta). De incidentmelding speelt daarbij een belangrijke rol. 1. Inleiding Bij incidenten (gedraging of gebeurtenis) die ernstige gevolgen hebben (een bedreiging vormen) voor deze integere uitoef... abonneren of dit artikel kopen.

Consultatie Wet toekomst accountancysector

A. Dieleman RA1

Begin juli 2021 is door de Minister van Financiën het consultatieproces gestart van de Wet toekomst accountancysector. In dat verband zijn het concept-wetsvoorstel en de concept-Memorie van Toelichting (verder aangeduid als 'concept-MvT') gepubliceerd[2]. De redenen voor dit concept-wetsvoorstel zijn (samengevat): de conclusies van de AFM over het achterblijven van de kwaliteit van de wettelijke controles naar aanleiding van onderzoeken bij de OOB-accountantsorganisaties, de conclusies en adviezen van de Monitoring Commissie Accountancy en tot slot het rapport en de aanbevelingen van de ... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

Informeren bestuurder/ aandeelhouder over fiscale fouten

A. Dieleman RA en mr. drs. J.F. Garvelink1

Annotatie bij Accountantskamer NIVRA 18 december 2020, ECLI:NL:TACAKN:2020:71 Noot over een uitspraak van de Accountantskamer, waarbij een accountant de maatregel van berisping krijgt opgelegd, (onder andere) in verband met het achterwege laten van het informeren van een (indirect) bestuurder en aandeelhouder over het niet tijdig doen van aangiften en/of niet tijdig afdragen van omzetbelasting door de rechtspersoon. In deze uitspraak van de Accountantskamer[2] krijgt een accountant een berisping, onder andere als gevolg van het feit dat hij een (indirect) bestuurde... abonneren of dit artikel kopen.

Overig

Actualiteiten

prof. dr. C. Camfferman RA en mr. Q.H. van Vliet

Binnenlandse actualiteiten Duurzaamheidsinformatie beleggingsfondsen - QVV De Autoriteit Financiële Markten ("AFM") heeft een verkennend onderzoek gedaan naar de toepassing van de Sustainable Finance Disclosure Regulation ("SFDR")[1] bij Nederlandse fondsen.[2] De SFDR is vanaf 10 maart 2021 van toepassing en bevat nieuwe vereisten voor de informatieverstrekking over duurzaamheid in de financiële sector. Het onderzoek is uitgevoerd onder 100 beheerders van 1250 Nederlandse fondsen. Er is gekeken naar de naleving van de artikelen 6, 8 en... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS