Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming

Straf- en bestuursrechtelijke handhaving van financieel-economisch recht

2016 nr. 2/3

Inleiding

Voorwoord - Uitzonderingen voor de overheid?

prof. mr. A.B. Blomberg1

Het thema dat de redactie voor dit dubbelnummer van het tijdschrift in gedachten had, is ‘Overheid’. Voor wie in aanraking komt met handhaving en sanctierecht is de overheid natuurlijk alom aanwezig. De straf- en bestuursrechtelijke handhaving van publiekrecht, waaronder het financieel economisch recht (ik breng graag de ondertitel van ons tijdschrift onder uw aandacht), is bij uitstek een taak en bevoegdheid van de overheid. We komen die overheid bij de handhaving dan ook in verschillende hoedanigheden tegen: als normsteller, als toezichthouder, als aanklager, als sanctieopl... ...lees meer

Artikel

Bestraffing van de overheid: stand van zaken sinds 2010

mr. dr. A.P.W. Duijkersloot1

Bestraffing van de overheid door de overheid is aan belangrijke beperkingen onderworpen. Sinds de beroemde Volkel- en Pikmeer-arresten geniet de overheid (gedeeltelijke) immuniteit. Sinds 2010 hebben zich enkele belangwekkende ontwikkelingen voorgedaan op dit terrein, zowel waar het betreft wetgeving als rechtspraak. Waar het betreft wetgeving gaat dit om het uiteindelijk sneuvelen van het jarenlang hangende initiatiefwetsvoorstel tot opheffing van immuniteit in de Eerste Kamer eind 2015. Op het terrein van de rechtspraak betreft dit een aantal recente uitspraken waarin de Volkel en Pikm... abonneren of dit artikel kopen.

Zin en noodzaak van een stelselherziening geweldsaanwending door politieambte...

mr. J-P van Barneveld1

Als het aan de Nationale Politie en de Minister van Veiligheid & Justitie ligt, komt er een integrale herijking en herziening van de relevante wet- en regelgeving en het proces dat volgt op een geweldsaanwending door de politie. Bij brief van 16 november 2015 heeft de Minister de Tweede Kamer geïnformeerd over de voornemens met betrekking tot de zogenaamde ‘stelselherziening geweldsaanwending’.[2]De reden is dat zowel de politie als de politiek vindt dat het huidige stelsel – met name de strafrechtelijke reactie op geweldsaanwendingen – niet voldoende recht do... abonneren of dit artikel kopen.

De Wet openbaarheid van bestuur en het strafrecht; een gespannen verhouding

mr. A. Dingemanse en mr. B. Rademacher1

1. Verkenning van een actueel themaDe Wet openbaarheid van bestuur (hierna Wob) staat de laatste tijd volop in de belangstelling in de media en de vakbladen. Niet zelden wordt belangrijk nieuws door de media gebracht onder de vermelding dat men met een beroep op de Wob de hand heeft weten te leggen op vertrouwelijke[2] informatie. Opzienbarend was verder dat de rechter eind 2013 voor het eerst in een procedure naar aanleiding van Wob-verzoek gericht aan het Openbaar Ministerie misbruik van recht door een verzoeker aannam.[3] Die doorbraak werd door diverse bestuursorganen dringe... abonneren of dit artikel kopen.

Milieubeheer - Wie zal dat een zorg zijn?

mr. dr. H.C. Borgers1

Het is intussen breed geaccepteerd dat er een paradigmawisseling gaande is in het milieu- en omgevingsrecht.[2] In essentie is sprake van een omkering van het denken en handelen, door uit te gaan van mogelijkheden binnen randvoorwaarden (‘ja, mits’). Er wordt ruimte gezocht voor initiatieven en lokaal maatwerk waarbij tevens belangrijke waarden in de leefomgeving worden geborgd. Het beste bewijs voor de brede acceptatie van deze omkering is de ruime parlementaire instemming met het wetsvoorstel Omgevingswet,[3] maar zij blijkt ook uit de vele conferenties die momente... abonneren of dit artikel kopen.

Annotatie - Bij de arresten van de Hoge Raad van 18 december 2015, ECLI:NL...

mr. dr. R. Stijnen1

HR 18 december 2015, ECLI:NL:HR:2015:3600 (…)2.3.1. Het tweede middel bestrijdt ’s Hofs oordeel dat in dit geding vaststaat dat de naam van de tipgever niet met toepassing van artikel 8:29 Awb geheimgehouden mag worden.2.3.2. Ook bij zijn verweerschrift in hoger beroep heeft de Inspecteur niet de ongeschoonde stukken overgelegd die hij in het geding voor de Rechtbank geweigerd had over te leggen. Hieruit moest het Hof begrijpen dat de Inspecteur met een beroep op artikel 8:29, lid 1, Awb ook in hoger beroep weigerde de (niet-geanonimiseerde) stukken over te leggen (... abonneren of dit artikel kopen.

Liever verdachte dan overtreder? - Column

mr. drs. R.W. Veldhuis en mr. W.J. Veldhuis1

Mijn broer en ik zitten in een skilift. Een officier van justitie belast met opsporing en vervolging van fraude en een advocaat die optreedt voor toezichthouders in boetezaken. Genietend van zon en sneeuw praten wij over straf- en bestuursrecht. Zeer hoge boetes, onvoldoende rechtsbescherming. Deze combinatie wordt vaak gereserveerd voor een omschrijving van het punitief bestuursrecht: in tijdschriften, de krant en ter zitting. In de zomer van vorig jaar heeft ook de Afdeling advisering van de Raad van State met een ongevraagd advies aandacht gevraagd voor de rechtsbescherming bij bestuu... abonneren of dit artikel kopen.

Actualia

Actualiteiten

Economisch strafrecht: arbeidsomstandighedenDeze rubriek wordt verzorgd door mr. E.Z. Perez en mr. F.B.W. GroendijkJurisprudentieRechtbank Zeeland-West-Brabant, 24 december 2015, ECLI:NL:RBZWB:2015:8580 Op 25 november 2013 worden op een bouwlocatie kalkzandsteenlijmblokken gehesen en verplaatst met een mobiele torenkraan. Het is verplicht daarbij een beveiligingsnet te gebruiken, hetgeen ook staat vermeld op de steenklem. De machinist heeft collega’s gevraagd... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS