Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming

Straf- en bestuursrechtelijke handhaving van financieel-economisch recht

2023 nr. 1

Redactie

Hoofdredactie

mr. A. B. Vissers
mr. A.E. van der Wal

Redactie

mr. M. Altena
mr. C. M.I. van Asperen-de Boer
mr. H. J. Bisscheroux
mr. drs. M.J. Blotwijk
mr. R. de Bree
mr. drs. S.R. van Breukelen
mr. T. Felix
mr. dr. A.R. Hartmann
mr. L.E.G. van der Hut
mr. R.P.A. Kraaijeveld LL.M
mr. M.A. Loenen
mr. A.S.M.L. Prompers
mr. R.J.M. de Rijck
mr. J.S. Roepnarain
mr. G.P. Roth
Mr. B.J. Schmitz
mr. A. E. Wilbrink
mr. dr. M.T. van der Wulp

Vaste medewerkers

mr. L.A. Van Bavel
mr. L.J. Bergsma
mr. K.M.G. Demandt
mr. F.A. Dudok van Heel
mr. S.A. Eckhardt
mr. J.G. Geertsma
mr. C.A.M. Janssen
mr. S.D. de Jong
mr. D.J.E. de Kruif
mr. drs. L.J. Leijten
mr. T.S.E. van Nispen
mr. O.S. Pluimer
mr. E.Y van Schaik

Redactiesecretaris(sen)

mr. L.M. Hermans

 

Artikel

Sancties in ontwikkeling en modernisering Sanctiewet

dr. mr. ir. R.J. Hoff en mr. J.F. Hoff1

Sancties zijn instrumenten in het buitenland- en veiligheidsbeleid van overheden en internationale organisaties die worden ingezet als reactie op schendingen van het internationaal recht of mensenrechten of om verandering te brengen in beleid wanneer wettelijke of democratische beginselen niet worden nageleefd. Sancties vormen ook een belangrijk wapen in de strijd tegen terrorisme.[2] Sancties zijn daarmee een belangrijk instrument voor (herstel van) de internationale vrede en veiligheid, de bevordering van de internationale rechtsorde en de bestrijding van terrorisme.[3] 1... abonneren of dit artikel kopen.

Ontwikkelingen in het Europese anti-witwasbeleid: het EU Single Rulebook

drs. L.G. Groen RA en mr. dr. M. van den Broek1

Dit artikel is het eerste deel van een tweeluik over de ontwikkelingen op het gebied van de preventie van witwassen en financieren van terrorisme op Europees niveau en gaat in op de voorgenomen verregaande harmonisatie van de materiële normstelling via het EU Single Rulebook.[2] Het tweede deel van het tweeluik,  dat wordt gepubliceerd in de volgende editie, gaat in op de wijzigingen op het gebied van toezicht en handhaving van de anti-witwasregelgeving. 1. Het dondert en het bliksemt in anti-witwasland Dat er al jaren veel gebeurt in Nederland en... abonneren of dit artikel kopen.

Internetbankieren anno 2023: Big Brother's watching

mr. A.B. Vissers en mr. L.E.F. Pietersen1

Wie het boek 'De cirkel'[2] heeft gelezen weet dat met het opgeven van (alle) privacy en het deelbaar en openbaar maken van alle gegevens, onder meer de bestrijding van de criminaliteit kan worden gediend. Het uiteindelijke doel van 'De cirkel': the completion, oftewel het rondmaken van de cirkel; volledige kennis van elke burger. Maar het opgeven van alle privacy comes at a price. Het veronderstelt een overheid die te allen tijde het beste voor heeft met haar burgers, die niet doet aan etnisch profileren en die informatie zorgvuldig en zonder vooringenomenheid analysee... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

Strafrechtelijke aansprakelijkheid van accountants(organisaties) moet niet te...

mr. drs. M. van der Linden1

Annotatie bij Rechtbank Amsterdam 15 december 2022, ECLI:NL:RBAMS:2022:7570 Het staat buiten twijfel dat accountants(organisaties) op meer en meer publieke belangstelling mogen rekenen. Dit komt niet alleen naar voren in het publieke debat, maar is ook zichtbaar in publicaties van de AFM, als toezichthouder op de accountants(organisaties). Met name als het gaat om (mogelijke) fraude en non-compliance, zijn de verwachtingen hooggespannen. Uit een recente uitspraak van de Rechtbank Amsterdam blijkt voorts dat accountants(organisaties) zich niet alleen geconfronteer... abonneren of dit artikel kopen.

Salduz in het bestuursstrafrecht

mr. ing. J. Waalkens-Bessems en mr. R.P.A. Kraaijeveld1

Annotatie bij Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 20 september 2022, ECLI:NL:GHARL:2022:8130 "(…) Vormverzuim 4.29. Tussen partijen is niet in geschil dat de verklaringen die de bestuurder van belanghebbende heeft afgelegd in het kader van de verplichtingen op grond van artikel 47 van de AWR niet mogen worden gebruikt als bewijs voor het opleggen van de boete. Tussen partijen is nog wel in geschil of de verklaringen van belanghebbende die niet zijn afgelegd in het kader van artikel 47 van de AWR, te weten de twee gesprekken waarbij ... abonneren of dit artikel kopen.

Annotatie bij Rechtbank Amsterdam 15 december 2022, ECLI:NL:RBAMS:2022:7570

mr. dr. M.T. van der Wulp en mr. T.S.E. van Nispen1

Aan één van de 'Big Four'-accountantskantoren is door de rechtbank Amsterdam een geldboete opgelegd van € 240.000 ter zake het meermalen opzettelijk overtreden van de meldplicht bij een ongebruikelijke transactie ex artikel 16 lid 1 Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).   Het accountantskantoor werd gedagvaard nadat het een transactieaanbod ter zake van feiten die aan het licht kwamen in het onderzoek 'Houston' (medio 2018) van de hand had gewezen. De uitspraak biedt een overzicht van de ... abonneren of dit artikel kopen.

Fraude in de agrarische sector

mr. R.M.J. de Rijck1

Annotatie bij Rechtbank Oost-Brabant 20 december 2022, ECLI:NL:RBOBR:2022:5558 en vier daarmee samenhangende vonnissen Vonnis van de rechtbank Oost-Brabant, meervoudige kamer voor de behandeling van strafzaken, in de zaak tegen: [verdachte], gevestigd te [adres 1] .   […]   De tenlastelegging.   […]                                                    T.a.v. feit 7.   zij in of omstreeks de periode van 1 januari 2016 tot en met 17 juni 2019 te Heythuysen, Melick, Meijel en/of Neer,... abonneren of dit artikel kopen.

Rubriek

Nieuw artikeltype - rubriek [16-60472]

Actualiteiten

Arbeidsomstandighedenwet Deze rubriek wordt verzorgd door mr. F.A. Dudok van Heel.   Rechtbank Overijssel 9 februari 2023, ECLI:NL:RBOVE:2023:477 (zaak A) Rechtbank Overijssel 9 februari 2023, ECLI:NL:RBOVE:2023:480 (zaak B) Rechtbank Overijssel 9 februari 2023, ECLI:NL:RBOVE:2023:481 (zaak C) Bij vonnissen van 9 februari 2023 heeft de Rechtbank Overijssel uitspraak gedaan in de strafzaken tegen een wasserij (zaak A) en twee bij de wasserij werkzame onderhoudsmonteurs (zaken B ... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS