Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming

Straf- en bestuursrechtelijke handhaving van financieel-economisch recht

2017 nr. 2/3

Inleiding

Voorwoord - De vrije beroepsgroep onder de loep

Muriël Rosing

Beste lezers, Eind mei publiceerde de Financial Intelligence Unit-Nederland (‘FIU’) haar jaarrapportage over 2016.[1] Naast het feit dat er onder meer inzicht wordt gegeven in de werkwijze van de FIU en de (inter)nationale samenwerking met andere organisaties die betrokken zijn bij de aanpak van witwassen en financieren van terrorisme, laat het rapport een aantal interessante cijfers zien. Zo werden in 2016 417.067 ongebruikelijke transacties gemeld, ruim 25% meer dan in 2015. Daarnaast werden 53.533 gemelde transacties door de FIU als verdacht aangemerkt en t... ...lees meer

Artikel

Dubbele vervolging van Nederlandse rechtspersonen voor buitenlandse ambtelijk...

mr. M. de Jong en mr. D. Emmelkamp1

De strafrechtelijke aanpak van ambtelijke omkoping staat zowel nationaal als internationaal hoog op de agenda. Deze aandacht lijkt onder meer het resultaat te zijn van diverse internationale verdragen die de afgelopen decennia zijn gesloten met het oog op een effectieve bestrijding van fraude en corruptie. Zo bevat art. 1 Verdrag inzake bestrijding van omkoping van buitenlandse ambtenaren bij internationale zakelijke transacties[2] (OESO anti-corruptieverdrag) de verplichting voor verdragspartijen, waaronder Nederland en de Verenigde Staten (VS), om de omkoping van buitenlandse ambtenare... abonneren of dit artikel kopen.

De invloed van een criminal charge op toezichthouders - Over de rol van waarb...

mr. dr. E.H.A. van Luijk en mr. dr. E.M. Witjens1

Het komt steeds vaker voor dat toezichthouders in het bestuursrecht geconfronteerd worden met gevallen waarin al vanaf een vroeg stadium duidelijk is dat deze aanleiding zullen zijn voor sanctionerend optreden. Desondanks lijkt het in de toezichthoudende praktijk niet steeds vanzelf te spreken om vanaf een zeker moment bepaalde waarborgen in acht te nemen, terwijl die in een strafrechtelijke procedure per definitie gelden. Dit artikel beoogt het bewustzijn van de invloed die deze waarborgen behoren te hebben op het optreden van toezichthouders te vergroten. Dat dit b... abonneren of dit artikel kopen.

Actieve openbaarmaking van sanctiebesluiten door toezichthouders: een overzic...

mr. M.L. Batting, mr. F.E. de Bruijn en mr. C.A. Geleijnse1

De openbaarmaking van sanctiebesluiten is een onderwerp dat nog steeds volop in ontwikkeling is, zowel op wetgevingsgebied als in de rechtspraak. In deze bijdrage wordt ingegaan op verschillende wettelijke publicatieregimes, waarbij in het bijzonder aandacht wordt besteed aan de overeenkomsten en verschillen in de publicatieregimes op grond van de Instellingswet Autoriteit Consument & Markt, de Wet op het financieel toezicht en de Gezondheidswet en de daarover ontwikkelde rechtspraak. abonneren of dit artikel kopen.

Geheimhoudersstukken praktisch gewaarborgd? - Wat is geheimhouding en verscho...

mr. J.F. Rense1

Er wordt de laatste jaren veel en op het scherpst van de snede gediscussieerd over de reikwijdte van het advocatuurlijke verschoningsrecht. Nog meer onontgonnen terrein[2] is de waarborging van de geheimhouding, vooral in praktische zin tijdens onderzoeken en doorzoekingen.[3] Eigenlijk is die praktijk niet of nauwelijks wettelijk geregeld. Er zijn enkele spelregels in de praktijk ontstaan, omarmd in de jurisprudentie en soms uiteindelijk in meer of mindere mate in de wet vastgelegd[4], maar die zijn zeer minimaal. Zeker in het huidige tijdsgewricht van omvangrijke digitale onderzoeken e... abonneren of dit artikel kopen.

Strafrechtelijke vervolging van belastingadviseurs, gelukkig eerder uitzonder...

mr. A.A. Feenstra en mr. I. Leenders1

Op 17 januari jl. heeft staatssecretaris Wiebes in een brief aan de voorzitter van de Tweede Kamer zijn plannen aangekondigd tegen internationale belastingontduiking. Uit de publicaties omtrent de Panama Papers is Wiebes gebleken dat onder meer belastingadviseurs een belangrijke rol kunnen spelen in het opzetten van kunstmatige of verborgen offshore structuren met belastingontduiking als doel.[2] Cijfers waaruit blijkt dat en zo ja hoeveel belastingadviseurs – in een strafrechtelijk verwijtbare rol – betrokken zijn bij illegale structuren, en dus belast... abonneren of dit artikel kopen.

Actualia

Actualiteiten

Economisch strafrecht: arbeidsomstandigheden Deze rubriek wordt verzorgd door mr. E.Z. Perez en mr. W.J. Backer <jurisprudence_articlenumber>Jurisprudentie<article_title>Rechtbank Gelderland 22-12-2016, ECLI:NL:RBGEL:2016:7014 Een Poolse schoonmaker raakt tijdens onderhoudswerkzaamheden aan een machine in een kippenslachterij in Epe bekneld en komt te overlijden. Het schoonmaakbedrijf, dat de schoonmaker via een uitzendbureau had ingehuurd, wordt verweten als werkgever, al dan niet opzettelijk, handelingen te hebben verricht... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS