Tijdschrift voor Zakenrecht

2018 nr. 1

Redactie

Hoofdredactie

mr. P.L. Visser

Redactie

mr. P. G. Bekkers
mr. M.K. Daverschot
H.R.P. Dumatubun
mr. K. Everaars
mr. A. Furr
mr. J.W.A. Hockx
mr. R. Peutz
mr. F. A. N. van Rooijen
mr. J. Veenhof
prof. mr. L.P.W. van Vliet
mr. D. Wumkes

Vaste medewerkers

prof. mr. dr. F.J. Vonck
mr. dr. L.F.A. Welling-Steffens

Redactiesecretaris(sen)

mr. M. Monrooij

Inleiding

Voorwoord

mr. P.L. Visser

Het zakenrecht is volop in beweging. In ons steeds dichter bebouwde land bestaat er steeds meer behoefte aan creatieve oplossingen voor goederenrechtelijke knelpunten. De mogelijkheden die het zakenrecht biedt om juridische puzzels op te lossen worden door juristen volop verkend en toegepast met als gevolg dat er zich vaak weer nieuwe goederenrechtelijke vraagstukken aandienen. Op dit snijvlak van wetenschap en praktijk zal ons nieuwe tijdschrift zich bewegen. Het beoogt de dynamiek in het zakenrecht op een goed onderbouwde en praktijkgerichte wijze te belichten en aldus ook een bijdrage... ...lees meer

Artikel

Verkrijging door bevrijdende verjaring en de inschrijving van registergoederen

mr. E. Baljic, mr. E.T. Bosma en mr. C.L. Klapwijk1

Het afgelopen jaar is een aantal uitspraken gewezen waarin de vraag aan de orde was of een zakenrechtelijk recht (van opstal) was verkregen door bevrijdende verjaring.[2] Het ging in de desbetreffende uitspraken meer in het bijzonder over de vraag of de eigenaar van een nutsvoorziening gerechtigd was bepaalde infrastructuur in de grond of in een gebouw van een ander te hebben. Wanneer als gevolg van ‘bevrijdende verjaring’ een zakelijk recht op een registergoed wordt verkregen, is het van belang dit recht in te schrijven in de openbare registers... abonneren of dit artikel kopen.

Inschrijving van een 3D-visualisatie in de openbare registers van het kadaster

mr. B.H.J. Roes1

1. Aanleiding In de laatste decennia zijn er steeds meer bouwtechnieken toegepast, waarbij de verschillende delen van gebouwen niet op een rechttoe rechtaan manier met elkaar verbonden zijn, maar op ingenieuze wijze met elkaar verweven lijken te zijn. Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld het gebouw De Rotterdam te Rotterdam of het stationsgebouw Arnhem Centraal. Architectonische hoogstandjes, die vervolgens ook in een juridisch jasje gegoten moeten worden. Het resultaat is dat in notariële akten steeds meer driedimensionale situaties worden beschreven, waarin zakelijke re... abonneren of dit artikel kopen.

Het Schoolstraatarrest - Een houvast bij de ingebruikgeving van gemeenschapp...

mr. N. Rijssenbeek1

Het Schoolstraatarrest van de Hoge Raad van 71397059155april 2000[2] staat bij menig appartementsrechtjurist vooraan in het geheugen. In die zaak ging het om een appartementsrechteigenaar (notaris Wortelboer) die door middel van een bouwkundige ingreep, te weten een interne trapverbinding, twee aan hem in eigendom toebehorende boven elkaar gelegen appartementen verbond. In de daarop volgende procedure tussen de eigenaar en de VvE lag onder meer de vraag voor of in verband daarmede op de voet van art. 5:139 BW niet de akte van splitsing zou moeten worden gewijzigd. ... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

Annotatie - Gerechtshof Den Haag 25 juli 2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:2923

mr. M.L.J.H. Hahn en mr. D.W. Wumkes1

1. De feiten A is sinds begin 2001 eigenaar van een huis met erf, gelegen naast het perceel waarvan B sinds april 2000 eigenaar is en een (pedicure) praktijk aan huis voert. De rechtsvoorganger van A had de eigendom van de onroerende zaak die nu aan A toebehoort in 1996 verkregen; de rechtsvoorganger van B had de eigendom van de onroerende zaak die nu aan B toebehoort ook in 1996 verkregen. Beide rechtsvoorgangers hebben de eigendom verkregen op grond van akten de dato 1 februari 1996 (zowel tezamen als afzonderlijk ‘Akte 1996’) die voor wat betreft de nader te noem... abonneren of dit artikel kopen.

Annotatie - Hoge Raad 5 januari 2018, ECLI:NL:HR:2018:1 en ECLI:NL:HR:2018...

mr. P.L. Visser1

Behandeld worden de goederenrechtelijke aspecten van twee op 5 januari 2018 gewezen arresten (aangeduid alsHR 2018,1 en HR 2018,12) in parallelle procedures tussen enerzijds Chemours (en Desco) en anderzijds Stedin. Deze uitspraken gaan deels ook over energierecht en de vraag of het hof de zaken had moeten aanhouden totdat het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) onherroepelijk had geoordeeld in een nauw met de onderhavige procedure verwant energierechtelijk geschil waarin onder meer de vraag wie eigena... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentieoverzicht

Pandrecht in tweede rang kan ook gevestigd worden zonder het eerste pandrechtRechtbank Oost-Brabant 3 oktober 2017, ECLI:NL:RBOBR:2017:5173 , JOR 2017/337, m.nt. B.I. KraaipoelSK Projects B.V, een derde vennoot (‘gedaagden’) en eiser zijn vennoten in een VOF. Eiser wil uittreden als vennoot en in dat kader wordt ten behoeve van eiser een tweede pandrecht bedongen op inventaris en voorraden van SK Projects B.V. en op vorderingen van andere vennoten op debiteuren tot zekerheid van betaling van het bedrag dat eiser in het kader van de uitkoop zal k... abonneren of dit artikel kopen.

Actualia

Actualiteiten

WetgevingWet van 20 december 2017 tot wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2018), Wijziging Invorderingswet 1990Het nieuwe art. 42d Invorderingswet 1990 is per 1 januari 2018 in werking getreden. Op grond van dit artikel kan een pand- of hypotheekhouder en de executant die zich hebben verhaald op het door de executiekoper betaalde bedrag, hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de omzetbelastingschuld die verschuldigd is voor de levering. abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS