Tijdschrift voor Compliance 2015 nr. 2

Financieel-economische criminaliteit voor het voetlicht

mr. D.A.M. van den Heuvel en G.N.W. Lenting*

. De Eerste Kamer heeft op 18 november jl. het Wetsvoorstel bestrijding financieel-economische criminaliteit aangenomen en de Wet is op 27 november jl. in het Staatsblad verschenen. De Wet zal op een nog te bepalen moment in werking treden.1 Graag geven wij via deze bijdrage een nadere beschouwing op de ontwikkelingen en gevolgen van deze wettelijke veranderingen. Om te beginnen heeft de Wet een helder doel: verbetering van de opsporing, vervolging en het voorkomen van financieel-economische

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

criminaliteit. Het bevat dan ook maatregelen van uiteenlopende aard die er alle op zijn gericht de mogelijkheden voor de bestrijding van financieel-economische criminaliteit te verruimen. Hiermee heeft het Kabinet opvolging gegeven aan het regeerakkoord om financiële (en georganiseerde) criminaliteit hard aan te pakken.2 Beschikte de overheid voorheen over te weinig middelen om financieel-economische delicten aan te pakken? De afgelopen jaren is de opsporing en vervolging van financieel-economische delicten al geïntensiveerd.3 Echter een intensivering van de opsporing en vervolging alleen haalt de prikkels tot het plegen van deze delicten niet weg.4 Het Openbaar Ministerie lijkt bij het aanpakken van financieel-economische delicten vooral naar passende en effectieve sancties te zoeken en gaat daarbij schikkingen niet uit de weg. Het Openbaar Ministerie heeft onlangs nog de grootste schikking uit de Nederlandse strafrechtelijke geschiedenis gesloten. Hoofdofficier van het Functioneel Parket5 M. Bloos stelde6 dat ze met deze transactie veel meer kon bereiken omdat het Openbaar Ministerie voor de rechtbank alleen een boete had kunnen eisen. Daarnaast gaf Bloos aan dat een schikking een langlopende en slepende procedures voorkomt. Snelheid speelt aldus ook een rol. Is het aantal schikkingen toegenomen? Volgens Bloos is dit niet het geval en antwoordde desgevraagd: ‘Je zoekt in elke zaak naar het hoogst haalbare effect. Een sanctie moet meerdere doelen dienen. Met deze transactie hebben we meer bereikt dan alleen straf.’ In een brief aan de Tweede Kamer7 gaf de Minister al eerder de reden achter het Wetsvoorstel aan: ‘Het overtreden van regels mag niet lonen. Zeker in tijden van economische recessie, waarin van de samenleving offers worden gevraagd om de overheidsfinanciën op orde te krijgen, is het onwenselijk dat illegaal of crimineel geld kan worden behouden.’ ‘Misdaad mag niet lonen’ is een bekend principe. Met regels wordt gepoogd dit principe te versterken. Het voornaamste argument voor de Wet lijkt toch (of helaas?) te liggen in het feit dat het volgens de Minister aantrekkelijk is om financieel-economische misdrijven te plegen doordat de opbrengsten hoog zijn en de strafbedreiging (relatief) laag. Zal de wetswijziging hier verandering in kunnen brengen?

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. D.A.M. van den Heuvel en G.N.W. Lenting*
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvCo/12051

Gerelateerde inhoud

Vrij gevonden op trefwoorden:

hedged commodity, derivaten MiFID, financieel instrument

Verder in 2015 nr.2

 Redactioneel. Compliance & Customer Due Dilligence

Zoals reeds in het eerste nummer aangekondigd is er ook in het tweede nummer van 2015 volop aandacht aan Customer Due Dilligence, kortweg CDD of ‘ken uw klant’. De hoeveelheid

 Switch naar digitale, geautomatiseerde klantidentificatie

Wereldwijd bestaat meer dan ooit de behoefte om processen efficiënter en klantvriendelijker te maken. Dus ook bij banken. Zo moet het klantacceptatieproces sneller en de klan...

 Customer Due Diligence en Religieuze Instellingen - een praktijkcasus

Samenvatting. Op basis van wettelijke regels moeten potentiële klanten worden geïdentificeerd en geverifieerd. Ook kerken kunnen tot de categorie ‘potentiële ...

 25-jarig jubileum CDD-regelgeving: waarom is CDDcompliance bij financiële instellingen nu nog steeds niet op orde?

Over de moeite die financiële instellingen al jarenlang hebben met de inrichting van hun klantonderzoek en waarom de toezichthouders niet gauw tevreden zullen zijn. Ken-uw...

 Financieel-economische criminaliteit voor het voetlicht

. De Eerste Kamer heeft op 18 november jl. het Wetsvoorstel bestrijding financieel-economische criminaliteit aangenomen en de Wet is op 27 november jl. in het Staatsblad versc...

 Lessons Learned

In deze rubriek willen we zaken bespreken die zich in de praktijk hebben voorgedaan. Voorvallen die zich bij alle beursgenoteerde ondernemingen zouden kunnen voordoen. Voorvallen ...

 ‘Risk-based’ compliance management met ISO 19600

Eind 2014 is de internationale richtlijn ISO 19600 ‘Compliance management systems – Guidelines’ gepubliceerd en overgenomen als Nederlandse NEN-ISO. Vanuit Nederland ...

 Kritisch over ... Jaarboek Compliance 2015 C.A. Wielenga (c.s.), Jaarboek Compliance 2015, Nederlands Compliance Instituut (380 pp, incl. bijlagen; ISBN 978-94-91252-14-3)

34 Auteurs en redactieleden hebben gezorgd voor het verschijnen van twintig bijdragen in deze mooi uitgevoerde bundel. Een klein aantal is medewerker van het uitgevende instituut en ov...

 De plaats van de grondstofhandelaar in de European Market Infrastructure Regulation (EMIR)

Het is goed mogelijk dat Europese grondstofhandelaren als beleggingsondernemingen worden gekwalificeerd door de herziene MiFID . De kwalificatie beleggingsonderneming heeft tot gevolg ...

 Uit de boekenkast van de bedrijfsethiek (55)

In de bedrijfsethiek is een groot aantal boeken en artikelen verschenen waarin op praktische wijze integriteitsvraagstukken worden behandeld en concrete aanbevelingen worden gedaa...