Tijdschrift voor Compliance 2017 nr. 3

Jihadstrijders en toegang tot een bankrekening

mr. S. Nanne en mr. L. de Jong

Het komt regelmatig terug in de media: Nederlandse uitreizigers (of jihadstrijders) die geplaatst worden op de nationale terrorismelijst. Er staan veel jihadstrijders op deze lijst, het gaat op het moment van schrijven1 om 114 Nederlandse personen en drie organisaties.2 Ook al zijn zij niet (allemaal) veroordeeld, plaatsing op de lijst zorgt er voor dat sancties tegen hen worden genomen. De nationale terrorismelijst moet voorkomen dat terrorisme gefinancierd wordt met gebruikmaking van Nederlandse bankrekeningen. Banken hebben

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

derhalve een belangrijke rol in de uitvoering van deze sancties. Het weigeren van bepaalde potentiële cliënten of het bevriezen van tegoeden bij bestaande cliënten, lijkt op het eerste gezicht wellicht eenvoudiger dan het werkelijk is. In deze inleidende paragraaf geven we kort aan welke mogelijkheden van sancties de (inter)nationale gemeenschap kent. In paragraaf 2 en 3 beschrijven we welke verplichtingen banken in Nederland hebben op grond van respectievelijk de Sanctiewet 1977 (SW) en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Paragraaf 4 maakt vervolgens bondig duidelijk wat de gevolgen van plaatsing op de nationale terrorismelijst zijn, waarna we in paragraaf 5 duidelijk maken tegen welke dilemma’s banken op zouden kunnen lopen in het naleven van hun diverse verplichtingen. Sancties van de (inter-)nationale gemeenschap kennen vele vormen, zo valt te denken aan wapenembargo’s, invoerverboden en reisverboden. Sancties worden opgelegd ter bevordering van de internationale rechtsorde, ter bestrijding van terrorisme en ter voorkoming van een schending of bedreiging van de internationale vrede en veiligheid. In zijn algemeenheid worden beperkende maatregelen opgelegd teneinde het gedrag van landen, organisaties of personen te veranderen. Banken dienen met veel verschillende sanctiemaatregelen rekening te houden in de bediening van hun cliënten. Bij leningen spelen economische sancties zoals in- en uitvoerverboden een belangrijke rol.3 Daarnaast, en daar zullen we in dit artikel op in gaan, zijn financiële sancties (zoals het bevriezen van tegoeden) van belang. Banken dienen er voor te waken dat geen financiële middelen, direct of indirect, ter beschikking staan of worden gesteld aan (rechts)personen genoemd in de sanctieregelgeving. Financiële sancties worden opgelegd door verschillende instanties: de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties4, de Europese Unie5 en de nationale overheid. Voor de nationale overheid is de SW de grondslag voor het opleggen van sanctiemaatregelen. Als reeds EU verordeningen zijn uitgevaardigd, is een regeling op nationaal niveau niet meer nodig. Toch vaardigt de Minister van Buitenlandse Zaken ministeriële regelingen uit, die het handelen in strijd met verordeningen van de Europese Unie verbieden.6 Daarmee wordt strafrechtelijke vervolging van overtredingen mogelijk gemaakt. Daarnaast kan Nederland zelfstandig en in aanvulling op de Europese Unie (rechts)personen aanwijzen zodat een gebod tot het bevriezen van tegoeden of een verbod of restrictie op het verlenen van financiële diensten geldt.7

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. S. Nanne en mr. L. de Jong
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvCo/14368

Verder in 2017 nr.3

 Redactioneel Productintegriteit

Voor u ligt de nieuwste editie van het Tijdschrift voor Compliance. In deze editie betreden verschillende experts het spreekwoordelijke podium om u deelgenoot te maken van hun visie op...

 What does ‘Product Integrity’ mean for a food retailer?

What does ‘integrity’ mean? According to the Cambridge Dictionary of English, integrity is ‘the quality of being honest and having strong moral principles that y...

 De transformatie van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Interview met Freek van Zoeren, plaatsvervangend inspecteur generaal bij de NVWA

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit slaat bij overtredingen steeds vaker met de vuist op tafel en deelt daarbij ook flink meer boetes uit. Het paardenvleesschandaal uit 2013 vor...

 PARP vanuit een civielrechtelijk oogpunt

De (civielrechtelijke) jurisprudentie is een belangrijke bron van ‘lessons learned’ die van belang zijn bij de inhoudelijke toetsing van financiële produc...

 Gedragseconomische aspecten bij de ontwikkeling, informatieverstrekking en distributie van financiële producten

Introductie Hoe maken consumenten een keuze voor een financieel product en op welke manier kunnen we ze optimaal beschermen? Het antwoord op deze vragen speelt een belangrijke rol bij ...

 Jihadstrijders en toegang tot een bankrekening

Het komt regelmatig terug in de media: Nederlandse uitreizigers (of jihadstrijders) die geplaatst worden op de nationale terrorismelijst. Er staan veel jihadstrijders...

 De cybersecurity uitdaging

In een wereld met steeds kleinere en krachtigere computers en het altijd en overal met het internet verbonden kunnen zijn, wordt cybersecurity een steeds belangrijker onderwerp. We

 Over de effectiviteit en de uitwerking van de zorgplichtnormen in het financieel toezichtsrecht

Bereiken we met het huidige zorgplichtstelsel in de Wet op het financieel toezicht (Wft) adequate consumentenbescherming? Het kabinet zelf twijfelt terwijl de AFM steeds m...

 Uit de boekenkast van de bedrijfsethiek (65)

In de bedrijfsethiek is een groot aantal boeken en artikelen verschenen waarin op praktische wijze integriteitsvraagstukken worden behandeld en concrete aanbevelingen worden gedaa...

 Kritisch over ... Jaarboek Compliance 2017. C.A. Wielenga (c.s.), red., Jaarboek Compliance 2017, een uitgave van Nederlands Compliance Instituut (ISBN 978-94-91252-22-8, incl. overzicht van auteurs en redactieleden, 440 p.)

Karssing schrijft op een originele manier, overigens naar eigen zeggen over oude wijn in nieuwe zakken. ‘Kun je op een zinvolle wijze een notie uit de privésfeer gebruiken in e...