Tijdschrift voor Compliance 2019 nr. 2

Wordt de bankierseed wel op juiste wijze getoetst?

prof. dr. R.J. Schotsman

1. Aanleiding en achtergrond Van een bankmedewerker wordt verwacht dat hij de bankierseed aflegt en zich houdt aan de gedragsregels verbonden aan de eed. De bankierseed is in wetgeving opgenomen, en wel in het deel 3 Prudentieel toezicht van de Wet op het financieel toezicht (Wft) – het DNB/ECB domein. Daarmee is de eed een onderdeel van het risicomanagement van een bank, gericht op een beheerste en integere bedrijfsvoering. De bankierseed is een soft control van

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

een bank. Door het afleggen van de bankierseed bevestigt een bankmedewerker dat hij zich zal houden aan de gedragsregels die de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) heeft opgesteld. Deze gedragsregels waarop de Tuchtcommissie Banken toetst, maken onderdeel uit van het pakket ‘Toekomstgericht Bankieren’ van de NVB, waarin ook is opgenomen ‘Het maatschappelijk Statuut’, de ‘Code Banken’ en de ‘Bankierseed’. Opvallend is dat de gedragsregels op een heel ander vlak liggen, namelijk niet op het vlak van het risicomanagement van een bank, maar op het vlak van zorgplicht jegens de individuele cliënt zoals dit uitgewerkt is in het Wft deel Gedragstoezicht – het AFM domein. Daarmee wordt de invulling en toetsing of een bankmedewerker zich houdt aan de bankierseed verengd tot de invulling en toetsing of een bankmedewerker integer heeft gehandeld en heeft voldaan aan de zorgplicht jegens de cliënt. Naar mijn mening is hier sprake van een te beperkte invulling en toetsing. Bovendien is het de vraag of deze verenging tot de context zorgplicht wel in lijn is met de moderne opvatting over bankierschap waarin veel aandacht wordt geschonken aan het ‘comply or explain’-vraagstuk. Een goede bankier kent immers niet alleen de regels, maar met name het verhaal achter de regels en ook de uitwerking die zijn bank hieraan geeft. Vanuit die context neemt de bankier zijn verantwoordelijkheid. Aan de tuchtzaken die tot nu toe zijn geweest valt op dat die vooral betrekking hebben op zaken die voorheen onder de interne gedragsregels vielen. Er zijn niet of nauwelijks zaken van wezenlijke aard over hoe bankiers invulling geven aan hun rol. Ik denk dat de enge opzet van de gedragsregels daar debet aan is Aan de tuchtzaken die tot nu toe zijn geweest valt op dat die vooral betrekking hebben op zaken die voorheen onder de interne gedragsregels vielen. Er zijn niet of nauwelijks zaken van wezenlijke aard over hoe bankiers invulling geven aan hun rol. Ik denk dat de enge opzet van de gedragsregels daar debet aan is. Juist omdat de bankierseed onderdeel is van de beheerste bedrijfsvoering is het verder maar de vraag of de naleving van de bankierseed wel individueel kan worden getoetst. In dit artikel laten we zien dat in veel situaties een individuele toetsing niet mogelijk is. In dit artikel belicht ik het wettelijk kader van de bankierseed en op basis daarvan kom ik tot een kritische beschouwing over de toetsing van de bankierseed.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
prof. dr. R.J. Schotsman
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvCo/15515

Verder in 2019 nr.2

 Redactioneel. Klokkenluiders

Het themanummer dat voor u ligt betreft een onderwerp dat actueel blijft. Een onderwerp ook wat het hart raakt van de verantwoordelijkheden van de compliance officer. Zorgdragen voor h...

 Dit gebeurt in het Huis voor Klokkenluiders. Interview met Wilbert Tomesen, voorzitter van het Huis voor Klokkenluiders

Nederland kent sinds juli 2016 een zelfstandig bestuursorgaan belast met het opvolgen van meldingen van misstanden bij organisaties: het Huis voor Klokkenluiders. Een instituut met, al...

 Een leidraad voor het in ontvangstnemen en afhandelen van een interne melding over een (dreigende) misstand

Het belang van een goede interne klokkenluidersregeling en het goed volgen van deze regeling is groot voor bedrijven. Allereerst is het van belang voor een bedrijf om op de hoogte

 Collectieve morele leerprocessen. Hoe het geheel meer kan worden dan de som der delen

De casus In een grote organisatie is een netwerk van vertrouwenspersonen actief. Op een intervisie bijeenkomst, brengt één van de vertrouwenspersonen de volgende casus in...

 Privaat extern onderzoek naar klokkenluidersmeldingen: geen garanties, wel waarborgen!

In dit artikel gebruiken wij zoveel mogelijk de term ‘melder’ waar in de Wet Huis voor Klokkenluiders de term klokkenluider wordt gebruikt.

 Een sterke meldcultuur begint bij de manager

Samenvatting.  Als medewerkers de noodzaak voelen om de klok te luiden buiten de organisatie, dan is dit puur verlies. Verlies voor de medewerker gezien de hoge psychosociale druk...

 Het nut en de noodzaak van art. 10 EVRM in klokkenluiderszaken

Klokkenluiders kunnen een belangrijke rol spelen bij het aan het licht brengen van misstanden, waaronder corruptie en fraude. Maar zij zijn zelf vrijwel altijd de dupe van het luiden v...

 Klokkenluiders, Compliance en cultuur

Klokkenluiders confronteren zowel zichzelf als hun omgeving met zware morele dilemma’s. Werknemers die een misstand binnen hun bedrijf of overheidsdienst o...

 Klokkenluiderregelingen: Scheid Advies en Onderzoek

In het najaar van 2016 heb ik een artikel geschreven voor dit tijdschrift onder de titel ‘Klokkenluiders: Verraders of hoeders van de integriteit’?1 In mi...

 Wordt de bankierseed wel op juiste wijze getoetst?

1. Aanleiding en achtergrond Van een bankmedewerker wordt verwacht dat hij de bankierseed aflegt en zich houdt aan de gedragsregels verbonden aan de eed. De bankierseed is in...