Tijdschrift voor Compliance

2019 nr. 2

Redactie

Hoofdredactie

Prof. mr. S. Oded

Redactie

M. Aelen
drs. J.J. Blaauw
mr. F. K. Fluks
mr. J. Hofstra
A. Koper LL.M
dr. ir. E. Rogge
mr. A.B. Schoonbeek
M. Sivro, MSc
mr. D. V. Smit
mr. L. Verweij
mr. A. L. Wilmink Msc

Vaste medewerkers

dr. E.D. Karssing

Redactiesecretaris(sen)

mr. F.T.G.J. Segers

Inleiding

Redactioneel. Klokkenluiders

Lucianne Verweij

Het themanummer dat voor u ligt betreft een onderwerp dat actueel blijft. Een onderwerp ook wat het hart raakt van de verantwoordelijkheden van de compliance officer. Zorgdragen voor het mogelijk maken van meldingen, en vervolgens het bewaken van een zorgvuldige afhandeling daarvan. Hoe lastig dat is, ervaart niet alleen menig organisatie waarvan de klokkenluiders de publiciteit zoeken, maar ook het Huis voor klokkenluiders zelf, blijkens de recente krantenkoppen. Deze editie zet de klokkenluider centraal en belicht dit onderwerp van verschillende inval... ...lees meer

Artikel

Dit gebeurt in het Huis voor Klokkenluiders. Interview met Wilbert Tomesen, v...

drs. D. Mijnheer

Nederland kent sinds juli 2016 een zelfstandig bestuursorgaan belast met het opvolgen van meldingen van misstanden bij organisaties: het Huis voor Klokkenluiders. Een instituut met, als enige ter wereld, een wettelijke verankering voor advies en onderzoek samen. Het Huis had een nogal bewogen start, maar is nu bezig met een ‘herstart’. Er kwam ook een nieuwe voorzitter, Wilbert Tomesen. In dit gesprek geeft hij de status quo en specificeert de drie pijlers van Huis: advies, onderzoek en preventie. En hij komt met een ferm agendapunt voor abonneren of dit artikel kopen.

Een leidraad voor het in ontvangstnemen en afhandelen van een interne melding...

mr. H. Voûte

Het belang van een goede interne klokkenluidersregeling en het goed volgen van deze regeling is groot voor bedrijven. Allereerst is het van belang voor een bedrijf om op de hoogte te zijn van (dreigende) misstanden binnen het bedrijf teneinde financiële schade en reputatieschade te voorkomen. Daarnaast is een melder in de meeste gevallen verplicht om de interne meldregeling te volgen en een vermoeden van een misstand eerst intern te melden. Een goede meldprocedure kan voorkomen dat een persoon een externe melding doet – of juridisch... abonneren of dit artikel kopen.

Collectieve morele leerprocessen. Hoe het geheel meer kan worden dan de som d...

Henriëtte Bout*

De casus In een grote organisatie is een netwerk van vertrouwenspersonen actief. Op een intervisie bijeenkomst, brengt één van de vertrouwenspersonen de volgende casus in: ‘Een leidinggevende is een expressief persoon. Hij is recht voor zijn raap, werkt keihard, kent heel veel mensen binnen de organisatie maar heeft ook buiten de organisatie een sterk netwerk van hooggeplaatste figuren. Hij brengt graag verschillende mensen bij elkaar en is met name gericht op mensen op zijn eigen niveau en daarboven. Zijn medewerkers ziet hij als uitvoer... abonneren of dit artikel kopen.

Een sterke meldcultuur begint bij de manager

mw. drs. S. Spoor en mw. mr. L.A.C.J. Verweij

Samenvatting.  Als medewerkers de noodzaak voelen om de klok te luiden buiten de organisatie, dan is dit puur verlies. Verlies voor de medewerker gezien de hoge psychosociale druk die hiermee gemoeid gaat. En verlies voor de organisatie, gezien de gemiste kans een misstand zelf aan te pakken en de exposure te vermijden die gemoeid gaat met een externe melding. Dit artikel gaat in op de gewenste rol(her)verdeling en het samenspel tussen management en compliance dat nodig is voor een cultuur waarin medewerkers zich vrij voelen om intern aan de bel te... abonneren of dit artikel kopen.

Het nut en de noodzaak van art. 10 EVRM in klokkenluiderszaken

drs. L. Rooijendijk

Klokkenluiders kunnen een belangrijke rol spelen bij het aan het licht brengen van misstanden, waaronder corruptie en fraude. Maar zij zijn zelf vrijwel altijd de dupe van het luiden van de klok. Met de Wet Huis voor klokkenluiders heeft de Nederlandse wetgever een poging gedaan om dit probleem aan te pakken. In Europa is onlangs een richtlijn voor EU-brede klokkenluidersbescherming aangenomen die door de EU-lidstaten binnen twee jaar in nationale wetgeving moet worden omgezet. De noodzaak van geharmoniseerde klokkenluidersbescherming komt voort uit een onge... abonneren of dit artikel kopen.

Klokkenluiders, Compliance en cultuur

dr. J. Gijsenbergh

Klokkenluiders confronteren zowel zichzelf als hun omgeving met zware morele dilemma’s. Werknemers die een misstand binnen hun bedrijf of overheidsdienst op het spoor komen, worstelen met de vraag of zij dat aan het licht moeten brengen. En zo ja, moeten zij dan eerst gebruik maken van interne meldprocedures, of mogen zij hun kennis zonder toestemming van hun superieuren met de buitenwereld delen? Deze werknemers moeten bepalen wat er voor hen zwaarder weegt: hun professionele plicht om bedrijfs- en staatsgeheimen ... abonneren of dit artikel kopen.

Klokkenluiderregelingen: Scheid Advies en Onderzoek

drs. G.P.H.M. Vermeulen

In het najaar van 2016 heb ik een artikel geschreven voor dit tijdschrift onder de titel ‘Klokkenluiders: Verraders of hoeders van de integriteit’?1 In mijn conclusie heb ik aangegeven dat ik neig naar het laatste. Inmiddels heb ik meer dan 10 jaar speak-up procedures gecoördineerd, waarbij ik enkele honderden meldingen heb behandeld. Een groot deel van deze meldingen betrof daadwerkelijke schendingen van het bedrijfsbeleid, waar ik anders niet zo snel achter was gekomen en die nu in een relatief vroeg s... abonneren of dit artikel kopen.

Wordt de bankierseed wel op juiste wijze getoetst?

prof. dr. R.J. Schotsman

1. Aanleiding en achtergrond Van een bankmedewerker wordt verwacht dat hij de bankierseed aflegt en zich houdt aan de gedragsregels verbonden aan de eed. De bankierseed is in wetgeving opgenomen, en wel in het deel 3 Prudentieel toezicht van de Wet op het financieel toezicht (Wft) – het DNB/ECB domein. Daarmee is de eed een onderdeel van het risicomanagement van een bank, gericht op een beheerste en integere bedrijfsvoering. De bankierseed is een soft control van een bank. Door het afleggen van de bankierseed bevestigt een abonneren of dit artikel kopen.

Overig

Uit de boekenkast

dr. E.D. Karssing

In de bedrijfsethiek is een groot aantal boeken en artikelen verschenen waarin op praktische wijze integriteitsvraagstukken worden behandeld en concrete aanbevelingen worden gedaan voor het bevorderen van de ethiek en integriteit van organisaties en hun medewerkers. Niet iedereen weet deze publicaties te vinden of heeft tijd ze te lezen. Daarom kijkt Edgar Karssing geregeld voor het Tijdschrift voor Compliance in de boekenkast van de bedrijfsethiek en bespreekt hij een artikel of boek. Deze bijdragen zijn geen recensies, maar een samenvatting ... abonneren of dit artikel kopen.

Kritisch over ... Governance in beweging – De intern toezichthouder in de sem...

prof em. mr. A. Brack

Dit is een belangrijke studie, een aanwinst voor de literatuur op dit gebied. De titel is nogal aan de ruime kant. Je kunt je voorstellen dat ‘Governance in beweging’ een mooie titel is voor een hele reeks van uitgaven. Wie weet. In twee opzichten is ook het andere deel van de titel te ruim. Het gaat niet alleen om de interne toezichthouder, lid van de raad van toezicht of raad van commissarissen, maar meer in het bijzonder om zijn of haar relatie met de externe toezichthouder en de externe accountant. En het is niet de gehele semi-publieke sector die... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS