Tijdschrift voor Agrarisch Recht

2016 nr. 12

Inleiding

Bestuursrechtspraak in hoger beroep

mr. E.H.M. Harbers

In het regeerakkoord uit 2013 van kabinet Rutte II is te lezen dat dit kabinet voornemens was om de bestuursrechtspraak in hoger beroep anders in te richten. De Centrale Raad van Beroep (hierna: CRvB) en het College van Beroep voor het bedrijfsleven (hierna: CBb) zouden worden opgeheven en worden samengevoegd met de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: ABRvS). Achtergrond van dit voornemen was de wens om de bestuursrechtspraak, uit oogpunt van rechtseenheid en overzichtelijkheid, te concentreren. De gedachte was dat dit tot efficiencyvoordelen zou leiden; wel werd ... ...lees meer

Artikel

Evaluatie van de Natuurschoonwet 1928

mr. R.J. Nieuwland1

De Natuurschoonwet 1928[2] (hierna: NSW) heeft, zoals bekend, twee doelen: het stimuleren van het behoud en het creëren van natuurschoon in Nederland en is van zeer groot belang voor de instandhouding van landgoederen en historische buitenplaatsen in Nederland. De NSW was kennelijk tot voor kort overigens nimmer geëvalueerd, terwijl belastinguitgaven in principe iedere vijf jaar geëvalueerd dienen te worden, waarbij wordt ingegaan op effectiviteit, doelmatigheid, uitvoeringslasten en administratieve lasten.Tijdens de behandeling van de begroting van Eco... abonneren of dit artikel kopen.

De Hoge Raad over de agrarische man-vrouw-maatschap en de huwelijksgoederenge...

mr. dr. J.W.A. Rheinfeld en mr. A. Verduijn RB1

Op 29 januari van dit jaar heeft de Hoge Raad arrest gewezen over de waardering van het vermogen van een agrarische onderneming voor de erfbelasting in de situatie dat echtelieden in algehele gemeenschap van goederen zijn gehuwd, beide in een maatschap deelnemen waarin de onderneming wordt geëxploiteerd en een van hen overlijdt.[2] Het arrest heeft een interessante symbiose opgeleverd van het erfrecht, het huwelijksgoederenrecht en het fiscaal recht. Het arrest is van groot belang voor de agrarische praktijk, niet alleen omdat het een veel voorkomende situatie betreft, maar vooral omdat ... abonneren of dit artikel kopen.

De normering van geluid in het Besluit kwaliteit leefomgeving

mr. R. Benhadi1

Op 1 juli 2016 is het ontwerpbesluit kwaliteit leefomgeving (hierna: het Bkl)[2] vrijgegeven voor internetconsultatie. De thans in het Activiteitenbesluit vastgelegde geluidregels zullen met de inwerkingtreding van het Bkl vervallen.[3] Met het vervallen van het Activiteitenbesluit, zal ook het daarin opgenomen stelsel van landelijk uniforme en rechtstreeks werkende immissienormen voor geluid,[4] zoals we dat in de huidige situatie kennen, vervallen. Hiervoor in de plaats komt in het Bkl een regeling die, door middel van instructieregels, de gemeenteraad als planwetgever[5] verplicht om... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

(Roebroeck C.S./Dassen Property N.V.) (TvAR 2016/5857)

B. Nijman

(mrs. Th.C.M. Willemse, W.L. Valk en E.B. Knottnerus en de deskundige leden mr. E. Oostra en ir. H.B.M. Duenk) Pachtovereenkomst. (Gedeeltelijke) ontbinding of beëindiging. [Burgerlijk Wetboek, art. 6:258, art. 6:265, art. 7:337, art. 7:338, art. 7:339, art. 7:343, art. 7:370, art. 7:374,] Pachter van een eeuwenoude hoeve heeft zijn bedrijf verplaatst en wenst de door hem gepachte gronden nog te gebruiken, maar de pacht voor de bedrijfsgebouwen te beëindigen. Verpachter wenst de pachtrelatie geheel te beëindigen omda... abonneren of dit artikel kopen.

(Gemeente Amsterdam/X) (TvAR 2016/5858)

W.J.E. van der Werf

(mrs. C.A. Streefkerk, A.H.T. Heisterkamp, G. Snijders, G. de Groot en T.H. Tanja-van den Broek) Erfpacht. [Burgerlijk Wetboek, art. 6:217, art. 6:277, art. 6:248] Overeenstemming over afkoopsom erfpachtcanon, aanbod en aanvaarding, bepaalbaarheid verbintenissen. Met noot W.J.E. van der Werf Arrest zetelend te Amsterdam, EISERES tot cassatie, advocaat: mr. F.E. Vermeulen, t e g e n [verweerster], wonende te [woonplaats], VERWEERSTE... abonneren of dit artikel kopen.

(Natuurterrein) (TvAR 2016/5859)

H.A. Verbakel - Van Bommel

(mrs. R.C. Stam, A. Venekamp en H.L. van der Beek) Pachtovereenkomst, natuurterrein of landbouwgrond, boete. [Meststoffenwet, art. 1, art. 3, art. 7, art. 8, art. 9, art. 11, art. 51, Algemene wet bestuursrecht, art. 5:46] Er is sprake van een pachtovereenkomst met dusdanige inperking van de landbouwactiviteit dat er geen sprake is van landbouwgrond in de zin van de Meststoffenwet maar van natuurterrein met de hoofdfunctie natuur en deze niet meetellen voor de berekening van de gebruikersnorm. Me... abonneren of dit artikel kopen.

(Wallaby’s) (TvAR 2016/5860)

D.V.A. Brouwe

(mrs. W.A.M. van Schendel, V. van den Brink en A.L.J. van Strien) Strafrecht. Diefstal van vee. [Wetboek van strafrecht, art.311] Diefstal van vee, art. 311.1 sub 1 Sr. Strekking bepaling is, mede o.g.v. wetsgeschiedenis, een bijzondere bescherming te bieden tegen de diefstal van dieren die vanwege de omstandigheid dat deze gewoonlijk in een weide worden gehouden waar doorgaans weinig toezicht wordt uitgeoefend "aan de openbare trouw zijn overgelaten". Gelet hierop heeft het Hof de bewezenverklaarde diefstal va... abonneren of dit artikel kopen.

Wet- en regelgeving

Wetgeving en literatuur

PachtBemiddelaarEr is een bemiddelaar gevonden in de pachtdiscussie: de heer Sicko Heldoorn, oudgedeputeerde landbouw van de provincie Friesland en thans wnd. Burgemeester van Dantumadiel. De belangenpartijen hebben vooraf hun wensen voor wat betreft het profiel van de bemiddelaar kenbaar kunnen maken. De staatssecretaris heeft er daarom het volste vertrouwen in dat onder de partijen voldoende draagvlak aanwezig is voor de heer Heldoorn in de rol van bemiddelaar. De heer Heldoorn zal zich nu eerst oriënteren om vervolgens zijn werkwijze te bepalen. Zie: https://www.rijk... abonneren of dit artikel kopen.

Actualia

Aankondiging

Basiscursus Agrarisch Recht 2017Het Instituut voor Agrarisch Recht organiseert een Basiscursus Agrarisch Recht in de periode maart – juni 2017 in Wageningen.AlgemeenHet agrarisch recht is een veelomvattend en zich voortdurend ontwikkelend rechtsgebied. Agrarisch recht omvat privaatrechtelijke aspecten, zoals pacht en bedrijfsopvolging, maar ook publiekrechtelijke onderdelen zoals ruimtelijke ordening, landinrichting, agrarisch milieurecht en productiequota. De Basiscursus Agrarisch Recht heeft een inleidend karakter. In de... abonneren of dit artikel kopen.

Overig

Registers jaargang 2016

I. ArtikelenAuteur Titel paginaprof. mr. S.E. Bartels en Zekerheidsrechten in de agrarische sector 127mr. K.W.C. Geuts mr. R. Benhadi De normering van geluid in het Besluit kwaliteit leefomgeving 542drs. G. Bies, Bijzonder beheer in de agrarische sector 112mr. ir. B.P.C. van Weert en mr. H.H.G. Winnemuller abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS