Tijdschrift voor Agrarisch Recht

2018 nr. 2

Inleiding

Zelfrealisatie bij onteigening: dode letter of springlevend?

mr. W.J.E. Van der Werf

Na vele jaren touwtrekken, geruzie en procedures is aan de Nederlands-Vlaamse twist over de ontpoldering van de agrarische Hedwigepolder in Zeeuws-Vlaanderen definitief een einde gekomen. Op 5 januari 2018 oordeelde de Hoge Raad ( ECLI:NL:HR:2018:7 ) dat de eigenaar van de polder, De Cloedt, geen beroep op zelfrealisatie toekwam. De Hoge Raad wees erop dat de Staat grootschalige infrastructurele werken zal realiseren die langdurig zullen worden beheerd, waaronder waterkeringen waarmee de openbare veiligheid is gemoeid. Van groot belang was voorts dat de ontpoldering plaatsvindt op gron... ...lees meer

Artikel

De Franse witlofzaak en de nieuwe mededingingsregels in de landbouw

mr. H.C.E.P.J. Janssen1

Eind 1966 creëerde de Europese Raad (hierna: Raad) voor groenten- en fruittelers de mogelijkheid om producentenorganisaties[2] (hierna: PO’s) op te richten.[3] Na erkenning door de lidstaat moesten deze PO’s zich gaan bezighouden met het plannen van de productie, het bundelen van het aanbod, het verkopen van de producten van de leden en het optimaliseren van producentenprijzen. Al vanaf het moment dat de PO als rechtsfiguur werd geïntroduceerd, is in de literatuur de vraag gesteld of en zo nee waarom de uitvoering van de hiervoor genoemde activiteiten niet in strijd... abonneren of dit artikel kopen.

Knelgevallen en fosfaatrechten: tussen hoop en vrees

mr. dr. J.J.J. de Rooij1

Op 1 januari jl. is de wijziging van de Meststoffenwet in verband met de invoering van een stelsel van fosfaatrechten in werking getreden. De achtergrond van dit stelsel van fosfaatrechten en de systematiek van het wetsvoorstel zijn beschreven in het nummer van oktober 2016 van Agrarisch Recht; in de kern gaat het om het behoud van de derogatie. Inmiddels is ruim één jaar verstreken.[2] Sedertdien is het nodige gebeurd. Het jaar 2017 heeft in het teken van de fosfaatreductie gestaan. De directe aanleiding van deze regeling was het door de Europese Commissie in de zomer van 2016 opgeworpe... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

Pacht - Centrale Grondkamer, 28 maart 2017, GP 11.761 (TvAR 2018/5913)

B. Nijman

(mrs. Th.C.M. Willemse, F.J.P. Lock en H.L. Wattel en de deskundige leden F.J.A. baron van Verschuer en ir. H.B.M. Duenk)Met noot B. NijmanPachtovereenkomst. Pachtprijs.[Burgerlijk Wetboek, art. 7:385, leden a tot en met d]Herziening pachtprijs van diverse dijkpercelen langs de Dollard in de provincie Groningen binnen het werkgebied van het Waterschap Hunze en Aa’s. Beschikkingin de zaak van:Waterschap Hunze en Aa’s,-hierna te noemen: verpachter-gemachtigde:ing. E. van Zanten... abonneren of dit artikel kopen.

Pacht - Pachtkamer Hof Arnhem-Leeuwarden, 4 juli 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:56...

E.H.M. Harbers

(mrs. Th.C.M. Willemse, E.B. Knottnerus en L.M. Croes en de deskundige leden mr. E. Oostra en ir. J.H. Jurrius)Met noot E.H.M. HarbersPachtontbinding[Burgerlijk Wetboek, 7:370 lid 1 sub c, Burgerlijke Rechtsvordering, artikel 45 lid 3 jo. 111 lid 2]Ontbinding/beëindiging wegens niet-bewoning gepachte boerderij.Verpachtster heeft langdurig gedoogd dat ouders van pachter in boerderij bleven wonen, mede in afwachting van onderhandelingen over verkoop van het gepachte, maar zegt op een gegeven moment de pachtovereenkomst... abonneren of dit artikel kopen.

Pacht - Centrale Grondkamer, 26 april 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:5619 (Hennek...

G.M.F. Snijders

(tweede tussenarrest: mrs. Th.C.M. Willemse, J.H. Lieber, F.J.P. Lock en de deskundige leden mr. ing. E. Oostra en ir. J.H. Jurrius) (eindarrest: mrs. Th.C.M. Willemse, L.M. Croes, F.J.P. Lock en de deskundige leden mr. ing. E. Oostra en ir. J.H. Jurrius)Met noot G.M.F. Snijderstweede tussenbeschikking, GP 11.756 en 30 november 2017, eindbeschikking, GP.11.756Pachtovereenkomst[Burgerlijk Wetboek, art. 7:322, art. 7:325, Uitvoeringswet grondkamers, art. 25 lid 4]Gebruik van een kas aangemerkt... abonneren of dit artikel kopen.

Ruimtelijke ordening - Centrale Grondkamer, Afdeling bestuursrechtspraak Raad...

T.J.H. Verstappen

(mr. Th.C. van Sloten, voorzitter, en mr. D.J.C. van den Broek en mr. F.D. van Heijningen)Met noot T.J.H. VerstappenProgramma Aanpak Stikstof[Natuurbeschermingswet 1998, art. 19 kg lid 1, art. 19 h lid 7 onder a sub 1, Wet milieubeheer art. 1.1 derde lid, Algemene wet bestuursrecht, art. 3:2, art. 8:72]Bij besluit van 22 december 2016 heeft de raad het bestemmingsplan "Ringweg 4 en 4a - 2016" vastgesteld.Uitspraak in het geding tussen:1. Natuurlijke Varkenshouderij Frank en Frij, gevestigd te Wehl, gemeente Do... abonneren of dit artikel kopen.

Wet- en regelgeving

Wetgeving literatuur rechtspraak

PachtBetalingsrechtenHet niet kunnen claimen van de bij de totstandkoming van de pachtovereenkomst vermelde betalingsrechten vormt een gebrek aan de pachtovereenkomst en leidt tot aanpassing van de overeengekomen pachtprijs. Tussenuitspraak. Rechtbank Den Haag 16-01-2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:499OnteigeningIs plaats voor vergoeding van 'de werkelijke waarde' van het persoonlijke recht van de onteigende pachter indien het plaatselijk gebruik bestaat dat bij overgang van dat recht daarvoor door de opvolgende pachter aan de afgaande pachter een vergoeding wor... abonneren of dit artikel kopen.

Actualia

Aankondiging

Cursus LandgoederenHet Instituut voor Agrarisch Recht organiseert een studiemiddag over de Natuurschoonwet 1928 (NSW). De NSW bevat diverse fiscale faciliteiten om het behoud en de ontwikkeling van natuurschoon op in Nederland gelegen landgoederen te bevorderen. In deze cursus zal worden ingegaan op de NSW, nu en in de toekomst. De juridische en fiscale aspecten van een NSW-landgoed (voorwaarden, definities, fiscale faciliteiten) zullen worden behandeld. Ook zal worden stilgestaan bij recente ontwikkelingen (de beleidsevaluatie). abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS