Tijdschrift voor Agrarisch Recht

2018 nr. 3

Inleiding

College van Beroep voor het bedrijfsleven start landbouwproject

mr. H.A. Verbakel – van Bommel

Op 1 februari jl. heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven via een persbericht medegedeeld dat zij van start is gegaan met het landbouwproject. In 2018 zullen in dit project 500 landbouwzaken worden afgedaan. Het CBb krijgt hiervoor bijstand van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en enkele andere gerechten. Voor dit project is gekozen in verband met de grote instroom van landbouwzaken bij het CBb. In 2015 werd in Nederland het stelsel van betalingsrechten geïntroduceerd (Uitvoeringsregeling rechtstreekse betalingen GLB). Landbouwers konden in 20... ...lees meer

Artikel

Kan een uitsluitingsclausule aan een verdelingshandeling van een nalatenschap...

prof. mr. T.J. Mellema - Kranenburg1

Veelal zal het bij de vererving van een agrarische onderneming de bedoeling zijn dat het eigen kind met uitzondering van het schoonkind de onderneming verkrijgt. Dat kan eenvoudig bewerkstelligd worden door in het testament waarin de vererving wordt bepaald een uitsluitingsclausule op te nemen. Sinds 1 januari 2018 is dat zelfs niet meer nodig waar het na 1 januari 2018 gehuwden betreft. Vooralsnog zal dat laatste slechts een minderheid van gevallen betreffen.Waar het dus de vóór 1 januari 2018 gehuwden betreft is een uitsluitingsclausule nog nodig. In de situatie die leidde tot de ... abonneren of dit artikel kopen.

De afschaffing van de landbouwregeling in de omzetbelasting

H. van den Berg RB, mr. ing. H.J. van den Kerkhof RB, mr. A. Verduijn RB1

In de Fiscale Kroniek 2017, gepubliceerd in TvAR 2018, nr. 1 is al kort ingegaan op de afschaffing van de landbouwregeling voor de omzetbelasting. In dit artikel willen wij de belangrijkste gevolgen van die afschaffing bespreken en ingaan op de praktische gevolgen voor ondernemers van overgang van de landbouwregeling naar de normale regeling voor de omzetbelasting.Hierna zullen wij de volgende indeling aanhouden:1. De regeling, evaluaties en afschaffing2. Herziening omzetbelasting bij overgang van landbouwregeling naar de normale regeling 3. Vervallen post b-13 van ta... abonneren of dit artikel kopen.

Reactie op artikel ‘Fosfaatrechten en pacht; een eerste verkenning’

ing. F. A. van Lynden1

In het Tijdschrift voor Agrarisch Recht van januari 2018 geven mr. H.A. Verbakel - van Bommel en mr. G.M.F. Snijders een visie op de wijze waarop civielrechtelijke aanspraken op fosfaatrechten in pachtsituaties verdeeld zouden kunnen worden. Ongetwijfeld is het laatste woord hiermee nog niet gezegd en een woord van dank aan de schrijvers voor het openen van de discussie is op zijn plaats. Het artikel betreft slechts een eerste verkenning, die uitnodigt tot een reactie. In deze reactie beperk ik mij tot het becommentariëren van enkele denklijnen en (prille) ged... abonneren of dit artikel kopen.

Pacht en fosfaatrechten; een eerste reactie

ir. P.J. van der Eijk en drs. J.G. Meijer 1

In het Tijdschrift voor Agrarisch Recht van januari 2018 treffen we een artikel aan geschreven door mr. H.A. Verbakel-van Bommel en mr. G.M.F. Snijders onder de titel Fosfaatrechten en pacht een eerste verkenning. In deze verkenning stellen zij dat tussen pachters en verpachters een discussie ontstaan is over wie van hen tot de met het pachtobject samenhangende fosfaatrechten gerechtigd is. Zoals van goede juristen verwacht mag worden hebben zij de voorgeschiedenis diepgaand juridisch geanalyseerd. Met enige kwade wil kan men in deze probleemstelling echter oo... abonneren of dit artikel kopen.

Nawoord bij de reacties van Van Lynden, en Meijer en Van der Eijk

mr. G.M.F. Snijders en mr. H.A. Verbakel – van Bommel

Met onze eerste verkenning van het onderwerp ‘fosfaatrechten en pacht’ hebben wij een gedachtewisseling willen uitlokken, in de hoop dat er – direct of na verloop van tijd – reacties zouden ontstaan die de rechtspraktijk verder zouden kunnen brengen. Sinds de publicatie ervan werden twee reacties op ons artikel ontvangen.Van Lynden pleit voor een samenhang van fosfaatrechten met grond. Indien echter zou worden gekozen voor een samenhang met grond èn gebouwen, dan vindt de auteur een fifty-fifty-verdeling te rigide. Dat is inderdaad een punt van discussie. In ons artikel wezen wij ... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

Pacht - Pachtkamer Hof Arnhem-Leeuwarden, 4 april 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:2...

G.M.F. Snijders

(mrs. Th.C.M. Willemse, B.J.H. Hofstee en W.C. Haasnoot en de deskundige leden mr. ing. H.J Vinke en ir. H.B.M. Duenk)Met noot G.M.F. SnijdersPachtovereenkomst[Burgerlijk Wetboek, art. 7:363, Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, art. 334]In conventie vorderen vermeend pachters (vader en zoon) vastlegging en in reconventie vorderen de verpachters (erfgenamen) ontbinding.Ten aanzien van een vordering tot vastlegging dienen alle bij die rechtsverhouding betrokken partijen in het geding te worden betrokken. Twee van ... abonneren of dit artikel kopen.

Pacht - Centrale Grondkamer, 20 april 2017, GP 11.775 en GP 11.776 , ECLI:NL...

B. Nijman

(mrs. Th.C.M. Willemse, F.J.P. Lock, H.L. Wattel en de deskundige leden mr. ing. H.J. Vinke en ir. J.H. Jurrius)Met noot B. NijmanGeen pachtovereenkomst. [Burgerlijk Wetboek, art. 7:311, art. 7:325]Het in gebruik geven van vijf hectare landbouwgrond voor een autobedrijf wordt niet als pacht gekwalificeerd. Beroep ongegrond. Beschikkingin de zaken van:1. D. van Putten,2. C. van Putten-van Ginkel,gemachtigde: ing. B. van Dasselaar van Dasselaar Advies, Rentmeesters B.V.-hierna ... abonneren of dit artikel kopen.

Diversen - The European Court of Human Rights (Third Section), 10 oktober 201...

W.J.E. van der Werf

(Luis López Guerra, President, Dmitry Dedov, Jolien Schukking, judges, and Fatoş Aracı, Deputy Section Registrar)Met noot W.J.E. van der Werf[Wet Verbod Pelsdierhouderij][Eerste Protocol EVRM, art.1, EVRM, art. 13, art. 14]Art. 1 Protocol 1 omvat niet het recht om in de toekomst eigendom te verwerven. Klacht niet-ontvankelijkApplication no. 43768/17 HAN AARTS B.V. and others against the NetherlandsHaving regard to the above application lodged on 14 June 2017,Having deliberated, decides as follows:... abonneren of dit artikel kopen.

Wet- en regelgeving

Wetgeving literatuur rechtspraak

PachtBedrijfsmatigDe pachtkamer ziet zich gesteld voor de volgende situatie. Eisers hebben een volledige baan in dienstbetrekking, zodat zij kennelijk niet afhankelijk zullen zijn van de opbrengsten van ook agrarische activiteiten. Het feitelijke gebruik van het door eisers aan gedaagde verkochte perceel is vervolgens beperkt tot enerzijds een bescheiden perceel gedeelte, waarop een inmiddels verouderde aspergeaanplant aanwezig is en anderzijds een als weiland ingericht perceel gedeelte, waarop eisers dan kennelijk een niet te bepalen aantal dieren aanwezig hebben of he... abonneren of dit artikel kopen.

Actualia

Aankondiging

 MAATSCHAPSCONTRACTEN IN DE LANDBOUWAgrarische ondernemers maken vaak gebruik van een maatschapsovereenkomst. Soms is dat met de echtgenoot, soms met een bedrijfsopvolger. De doelstellingen van zo’n samenwerking kunnen verschillen, maar er zijn altijd fiscale aspecten. Mede aan de hand van concrete voorbeelden zullen de docenten de hierboven genoemde onderwerpen behandelen. Enige basiskennis wordt verondersteld. De cursus is bedoeld voor juristen werkzaam in de land- en tuinbouw en voor adviseurs in deze sector die fiscale overwegi... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS