Tijdschrift voor Agrarisch Recht

2018 nr. 6

Inleiding

Waar moet het naar toe met de koe?

mr. W.H.G.A. Filott MPF

De cover van Elsevier van 14 april 2018 werd gesierd met een foto van een koe met daarbij de vraag: Moet zelfs de koe wijken voor het klimaat? Dat het aantal koeien in Nederland een probleem is, is van algemene bekendheid, zeker bij de lezers van dit tijdschrift. Dit probleem is onderdeel van de breed gevoerde discussie over klimaat en milieu. De regering heeft in het kader van de uitvoering van het Klimaatakkoord zogenaamde sectortafels in het leven geroepen, waaraan besprekingen met bedrijfsleven, maatschappelijke groeperingen en lagere overheden plaatsvinden met als doel te ko... ...lees meer

Artikel

Non-conformiteit bij de koop van woonboerderijen

mr. F.J. de Vries en mr. Th.C.M. Willemse1

Van non-conformiteit is sprake als bij koop van een zaak het geleverde niet beantwoordt aan hetgeen de koper mocht verwachten. Het algemene verwachtingspatroon bij woonboerderijen wordt mede ingekleurd door de voormalige agrarische bedrijvigheid. Typische gebreken die zich voordoen bij woonboerderijen zoals bestemmingsperikelen, bouwbeperkingen, bodemverontreiniging en aanwezigheid van asbest worden besproken. abonneren of dit artikel kopen.

Algemene voorwaarden in de landbouw en de kracht van tweezijdigheid

mr. W.M.A.K. Parmet1

Net als in andere sectoren worden ook in de landbouw overeenkomsten gesloten met verwijzing naar algemene voorwaarden. Dat kunnen algemene voorwaarden zijn die door één van de partijen zijn opgesteld maar ook tweezijdige algemene voorwaarden die het resultaat zijn van overleg tussen verschillende (vertegenwoordigers van) partijen. Voor het belang van tweezijdige algemene voorwaarden lijkt steeds minder aandacht te zijn en dat is jammer. Twee- of meerzijdig overeengekomen algemene voorwaarden, in deze bijdrage branchevoorwaarden genoemd, zijn een goed instrument om evenwicht... abonneren of dit artikel kopen.

De sanctie op het te laat inzenden van een geliberaliseerde pachtovereenkomst

ing. K.A.C. Hunneman1

Uit louter de wettekst van art. 7:397 BW is niet goed op te maken in hoeverre de sanctie op te late inzending van een pachtovereenkomst ook geldt voor geliberaliseerde pachtovereenkomsten. Het voor geliberaliseerde pacht geldende art. 7:322 BW verwijst namelijk naar art. 7:325 BW dat voor geliberaliseerde pacht is uitgesloten. De pachtkamer van het Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelde in de uitspraak Meijerink/Ommen[2] dat de duur van de geliberaliseerde overeenkomst op een later tijdstip is aangevangen vanwege de te late inzending van de pachtovereenkomst. In dit artikel ga ik in op de vraag... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

Pacht - Centrale Grondkamer, 7 september 2017 (TvAR 2018/5931)

E.H.M. Harbers

(mrs. Th.C.M. Willemse, F.J.P. Lock, H.L. Wattel en de deskundige leden mr. ing. H.J. Vinke en ir. J.H. Jurrius)Met noot E.H.M. HarbersPachtovereenkomst GP 11.770[Burgerlijk Wetboek, art. 7:322 lid 2, art. 7:325, Uitvoeringswet Grondkamers, art. 36]Van een ongewijzigde goedgekeurde pachtovereenkomst staat geen hoger beroep open (art. 36 Uitvoeringswet Grondkamer). Er doen zich geen doorbrekingsronden voor. Verpachtster en pachter zijn niet ontvankelijk. Verpachtster is wel ontvankelijk in het beroep tegen afwijzing van het ... abonneren of dit artikel kopen.

Pacht - Centrale Grondkamer, 23 november 2017 (TvAR 2018/5932)

E.H.M. Harbers

(mrs. Th.C.M. Willemse, B.J. H. Hofstee en L.M. Croes en de deskundige leden ir. ’s W.G. Nijlant en H.B.M. Duenk)Met noot E.H.M. HarbersPachtovereenkomst GP 11.771[Burgerlijk Wetboek, art. 7:317 lid 1, Uitvoeringswet grondkamers, art. 17, lid 1 en lid 2]De ter goedkeuring ingezonden overeenkomst kan niet worden aangemerkt als een pachtbeëindigingsovereenkomst. Beroep ongegrond.Beschikkingin de zaak van:H.P.W. Stassen,-hierna te noemen: Henricus Stassen-,-tegen-J.H.F.M. Stassen, abonneren of dit artikel kopen.

Pacht - Centrale Grondkamer, 30 november 2017 (TvAR 2018/5933)

E.H.M. Harbers

(mrs. Th.C.M. Willemse, J.H. Lieber, F.J.P. Lock en de deskundige leden ir’s. W.G. Nijlant en J.H. Jurrius)Met noot E.H.M. HarbersPachtovereenkomst GP 11.780[Burgerlijk Wetboek, art. 7:319, Uitvoeringswet grondkamers, art. 33, art. 36 lid 1 en lid 2]Beroep tegen goedkeuring van een pachtbeëindigingsovereenkomst is ontvankelijk.Beschikkingin de zaak van:1. G.G.M. Mouwen en2. D.C.C. Mouwen - van Tilburg,-hierna te noemen: pachters--tegen-Erven J.M.V.M. Mouwen,-hierna t... abonneren of dit artikel kopen.

Ruimtelijke ordening - Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State, 2 mei 201...

P.P.A. Bodden

(mrs. J.A.W. Scholten-Hinloopen, voorzitter, S.J.E. Horstink-von Meyenfeldt en D.J.C. van den Broek) Met noot P.P.A. Bodden Natuurvergunning [Wet geurhinder en veehouderij, art. 2 lid 1, art. 3 lid 1, art. 3, lid 3.3, art. 6, art. 8, Wet ruimtelijke ordening, art. 3.1 lid 1, art. 3.38, Monumentenwet 1988, art. 38a, art. 39, art. 40, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, art. 2.1 lid 1, art. 2.22 lid 3, Algemene wet bestuursrecht, art. 8:72 lid 4] Bij besluit van 24 oktober 2016 heeft de raad het bestemmingsplan "Buite... abonneren of dit artikel kopen.

Beheer landelijk gebied - Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State, 9 maar...

F. H. Damen

(mr. J.C. Kranenburg) Met noot F. H. Damen Natuurvergunning [Wet natuurbescherming, art. 9.10, Algemene wet bestuursrecht, art. 8:8, art. 8:72 lid 5] Bij besluit van 14 december 2015 heeft het college van gedeputeerde staten van Noord-Brabant aan [vergunninghouder A] vergunning krachtens de Natuurbeschermingswet 1998 (Nbw-vergunning) verleend voor de exploitatie en uitbreiding van een melkveebedrijf aan de [locatie 1] te Someren. Uitspraak van de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Ra... abonneren of dit artikel kopen.

Wet- en regelgeving

Wetgeving en literatuur

PachtGoed pachterVerpachter wenst de pachtovereenkomsten te ontbinden wegens handelen in strijd met goed pachterschap en stelselmatige wanbetaling. Het hof oordeelt over de verschillende verwijten en bepaalt een comparitie van partijen. Hof Arnhem-Leeuwarden, 17-04-2018, ECLI:NL:GHARL:2018:3502BedrijfsmatigPachter beschikt over 23 ha waarop zij schapen kan weiden en over een duurzame voorziening voor het aflammeren. Zij heeft tussen 200 en 300 schapen. Ter zitting heeft zij toegelicht dat ze op de oude locatie nog een tractor en wagens heeft en een ... abonneren of dit artikel kopen.

Actualia

Aankondigingen

Conformiteit bij de overdracht van agrarisch onroerend goedDe verkoper dient aan de koper een zaak te leveren die aan de overeenkomst beantwoordt. Aan dit conformiteitsvereiste is niet voldaan als de zaak niet de eigenschappen bezit die de koper mag verwachten. In toenemende mate wordt er geprocedeerd over gebreken die na de koop van een (agrarische) onroerende zaak opduiken. Kopers spreken verkopers daar op aan. Te denken valt aan puin in de grond, asbest, onjuiste verbouwingen, ziekten in het land, etc. Deze studiemiddag biedt een overzicht va... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:
RSS