Tijdschrift voor Agrarisch Recht

2018 nr. 7/8

Inleiding

Vertrouwen in de ambtenaar van de burgerlijke stand?

prof. mr. T.J. Mellema – Kranenburg

In het regeerakkoord van 10 oktober 2017 'Vertrouwen in de toekomst', is een passage opgenomen waarin staat dat uitgezocht moet worden hoe mogelijk gemaakt kan worden dat aanstaande echtparen (of aanstaande geregistreerde partners) kunnen huwen in het vóór 1 januari 2018 geldende wettelijk stelsel van de algehele gemeenschap van goederen. Voor hen bij wie de inhoud daarvan inmiddels is weggezakt in het geheugen: alle goederen en schulden die voor en na het aangaan van het huwelijk zijn verkregen inclusief erfenissen en schenkingen (tenzij onder uitsluitingsclausule verkrege... ...lees meer

Artikel

Het regent jurisprudentie. Wateroverlast en aansprakelijkheid opnieuw bezien

mr. dr. H.J.M. Havekes en mr. ir. M.J. Kraak1

Medio 2017 zijn wij in dit tijdschrift ingegaan op het thema wateroverlast en aansprakelijkheid.[2] In dat kader is achtereenvolgens stilgestaan bij het wettelijk kader, de (wettelijke) normen voor regionale wateroverlast, de betreffende jurisprudentie, de rol die verzekeringen en de Wet tegemoetkoming schade bij rampen spelen en de risicoaansprakelijkheid voor dijken. Sinds vorig jaar is een aantal belangwekkende rechterlijke uitspraken op dit terrein verschenen en zijn ook op beleidsterrein met het uitbrengen van het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie nieuwe signalen afgegeven. Voorts hee... abonneren of dit artikel kopen.

De kunst van het weglaten: zorg voor de bodem onder de Omgevingswet

mr. G.C.W. van der Feltz1

Op 23 januari 2018 is het ontwerp Aanvullingswet bodem omgevingswet bij de Tweede Kamer ingediend.[2] Een ‘Aanvullingsbesluit bodem’ en een Aanvulingsregeling bodem zijn in voorbereiding. In afwachting van de definitieve tekst van de uitvoeringsregelgeving kunnen de nieuwe regels ten aanzien van de bodem nog maar gedeeltelijk worden beoordeeld. abonneren of dit artikel kopen.

Een alternatieve verdeling van fosfaatrechten tussen pachters en verpachters

mr. J.J. Morra1

Op 1 januari 2018 is, na een jaar uitstel, een stelsel van fosfaatrechten ingevoerd. De invoering van dit stelsel leidt in de pachtpraktijk tot veel onzekerheid in geval van pacht van (een deel van) een melkveehouderij. Die onzekerheid ziet op de vraag in hoeverre de verpachter aanspraak kan maken op (een deel van) de fosfaatrechten die aan zijn pachter zijn toegekend. Gelet op de financiële waarde van fosfaatrechten, op het moment van schrijven ruim €220 per kilo, en het gegeven dat fosfaatrechten overdraagbaar zijn, ligt het in de lijn der verwachting dat hier procedures over gevoerd z... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

Pacht - Hof Arnhem-Leeuwarden, 2 mei 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:3703 (Landgoe...

G.M.F. Snijders

(mrs. Th.C.M. Willemse, L.M. Kroes en H.L. Wattel en de deskundige leden mr. ing. H.J. Vinke en ir. H.K.C. Roelofsen)Met noot G.M.F. SnijdersPachtbeëindiging, dringend eigen gebruik; belangenafweging, proefprocedure.[Burgerlijk Wetboek, art. 7:370 lid 1 onder b en c]Appellante exploiteert een landbouwbedrijf met 440 ha akkerbouwgrond waarvan ongeveer 65 ha in reguliere pacht. Zij stuurt buiten rechte aan op beëindiging van de pacht van het verpachte areaal. In onderhavige (proef)procedure wenst zij 1,7 ha verpachte grond ze... abonneren of dit artikel kopen.

Pacht - Pachtkamer Hof Arnhem-Leeuwarden, 5 september 2017, ECLI:NL:GHARL:201...

B. Nijman

(mrs. Th.C.M. Willemse, J.H. Lieber en H.L. Wattel en de deskundige leden mr. ing. H.J. Vinke en ir. H.K.C. Roelofsen) Met noot B. Nijman Pachtovereenkomst [Burgerlijk Wetboek, art. 7:322, art. 7:325 lid 3, 7:396] Na afloop van de duur van een 70fPachtwet overeenkomst, biedt verpachter het land voor een jaar te huur aan. Hof kwalificeert de rechtsverhouding tussen partijen als een reguliere pachtovereenkomst voor de duur van één jaar en legt dat vast. Beroep van verpachter op artikel 6:248 lid 2 BW s... abonneren of dit artikel kopen.

Zakelijke rechten - Hoge Raad, 15 december 2017, ECLI:NL:HR:2017:3107 (N.V....

W.J.E. van der Werf

(Mrs. C.A. Streefkerk, G. Snijders, G. de Groot, M.J. Kroeze en C.H. Sieburgh) Met noot W.J.E. van der WerfOnteigening, schadeloosstelling, bijkomende schade, kosten van wederbelegging.[Onteigeningswet, art. 40]Schadeloosstelling na onteigening ten behoeve van omlegging Rijksweg A9 en reconstructie knooppunt Badhoevedorp. Bijkomende schade. Komen kosten van verwerving van een vervangende onroerende zaak voor vergoeding in aanmerking? Is sprake van duurzame belegging?Uitspraak15 december 2017Eerste ... abonneren of dit artikel kopen.

Zakelijke rechten - Hoge Raad, 15 december 2017, ECLI:NL:HR:2017:3141 (X/St...

W.J.E. van der Werf

(Mrs. C.A. Streefkerk, G. Snijders, G. de Groot, M.J. Kroeze en C.H. Sieburgh) Met noot W.J.E. van der WerfOnteigening, schadeloosstelling, bijkomende schade juridisch eigenaar bij economische eigendomsoverdracht[Onteigeningswet, art. 40]Onteigeningsrecht. Schadeloosstelling na onteigening ten behoeve van omlegging Rijksweg A9 en reconstructie knooppunt Badhoevedorp. Is plaats voor vergoeding van bijkomende schade aan de juridisch eigenaar die zijn agrarische grond in economische eigendom heeft overgedragen onder toeke... abonneren of dit artikel kopen.

Zakelijke rechten - Hoge Raad, 22 december 2017, ECLI:NL:HR:2017:3184 (X/Pr...

W.J.E. van der Werf

(mrs. E.J. Numann, G. de Groot, T.H. Tanja-van den Broek, M.J. Kroeze en C.H. Sieburgh) Met noot W.J.E. van der WerfHuiskavel, bouwblok, onteigening, schadeloosstelling, waardevermindering overblijvende.[Onteigeningswet, art. 40, art. 41]Geen kenbare beslissing over enkele gevorderde schadeposten. Vergoeding omrijschade voor overblijvend perceel dat buiten het onteigende valt. Kosten deskundige bijstand.Uitspraak22 december 2017Eerste Kamer16/04695EV/IFHoge Raad der Nederlanden abonneren of dit artikel kopen.

Zakelijke rechten - Hoge Raad, 5 januari 2018, ECLI:NL:HR:2018:7 (Hedwigepo...

C.F. van Helvoirt

(Mrs. E.J. Numann, A.H.T. Heisterkamp, G. de Groot, T.H. Tanja-van den Broek en M.J. Kroeze) Met noot C.F. van HelvoirtOnteigening, ontpoldering Hertogin Hedwigepolder, toets rechtmatigheid Koninklijk Besluit, zelfrealisatie ontpoldering en natuur, voorschot kosten juridische en deskundige bijstand.[Onteigeningswet, art. 2, art. 17, art. 50 lid 4, art. 54i, art. 54k, art. 78 lid 1, art. 79, Algemene wet bestuursrecht, art. 2:4 lid 1, art. 3:2, art. 3:4 lid 1, art. 3:11, art. 6:22, EVRM, art.6, Wet ruimtelijke ordening, art. 81 lid... abonneren of dit artikel kopen.

Zakelijke rechten - Hoge Raad, 20 april 2018, ECLI:NL:HR:2018:648 (Provinci...

W.J.E. van der Werf

(Mrs. E.J. Numann, G. Snijders, T.H. Tanja-van den Broek, C.H. Sieburgh en H.M. Wattendorff) Met noot W.J.E. van der WerfOnteigening, schadeloosstelling, pachter, vermogensschade, werkelijke waarde, inkomensschade.[Onteigeningswet, art. 40b, art. 41a, art. 42a]Verlies van mogelijkheid als afgaande pachter een vergoeding van de opkomende pachter te verkrijgen. Uitspraak20 april 2018Eerste Kamer16/06181TT/MDHoge Raad der NederlandenArrestin de zaak van:PROVINCIE O... abonneren of dit artikel kopen.

Wet- en regelgeving

Wetgeving en literatuur

Algemeen BeleidsdoorlichtingEr komt een beleidsdoorlichting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Dit zijn de onderzoeksvragen:Centrale vraagstelling: Is het overheidsbeleid gericht op de maatschappelijke opgaven (verduurzamen productieketens en (mondiale) voedselzekerheid) en de economische opgaven (versterken internationale concurrentiekracht) binnen het agrocomplex doeltreffend en doelmatig geweest in de periode 2014–2018? Welke lessen kunnen worden getrokken uit deze synthese als aandachtspunten voor beleid? De beleidshypothese wordt geoperationaliseerd in on... abonneren of dit artikel kopen.

Actualia

Aankondigingen

Cursus Landgoederen(Herhaling cursus 10 april 2018)Het Instituut voor Agrarisch Recht organiseert een studiemiddag over de Natuurschoonwet 1928 (NSW). De NSW bevat diverse fiscale faciliteiten om het behoud en de ontwikkeling van natuurschoon op in Nederland gelegen landgoederen te bevorderen. In deze cursus zal worden ingegaan op de NSW, nu en in de toekomst. De juridische en fiscale aspecten van een NSW-landgoed (voorwaarden, definities, fiscale faciliteiten) zullen worden behandeld. Ook zal worden stilgestaan bij recente ontwikkelingen (de beleidsevaluatie). abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS