Tijdschrift voor Agrarisch Recht

2018 nr. 10

Inleiding

Experimenteren met de pachtkamer

mr. W.L. Valk

In 2013 had ik als de toenmalige voorzitter van de pachtkamer van het gerechtshof een gesprek met het bestuur van de Vereniging van Agrarisch Recht Advocaten. Doel van dat gesprek was om verbeterpunten op het spoor te komen. Men bleek zeer tevreden over de pachtrechtspraak. Dat betekende niet dat er voor de heren (het gezelschap bestond uitsluitend uit heren) niets te wensen overbleef. Met de regeling in het procesreglement van de procedure bij de pachtkamer van het hof in het geval van prorogatie in de zin van art. 331 Rv[1] is één in het gesprek geuite wens gerealiseerd. ... ...lees meer

Artikel

Overgang van fosfaatrechten; de Meststoffenwet

mr. H.A. Verbakel-van Bommel1

Met een wijziging van de Meststoffenwet is op 1 januari 2018 een stelsel van fosfaatrechten in werking getreden.[2] Door deze wetswijziging is een nieuw productierecht geïntroduceerd: het fosfaatrecht. In art. 21b lid 1 van de Meststoffenwet is bepaald dat het een landbouwer verboden is op zijn bedrijf in een kalenderjaar meer dierlijke meststoffen met melkvee, uitgedrukt in kilogrammen fosfaat, te produceren dan het op het bedrijf rustende fosfaatrecht (uitbreidingsverbod). De definitie van het begrip ‘fosfaatrecht’ treffen we aan in art. 1 lid 1 onder za en luidt... abonneren of dit artikel kopen.

Fosfaatrechten in de juridische en fiscale praktijk

mr. A. Verduijn RB1

De invoering van het stelsel van verhandelbare fosfaatrechten -in het kielzog van het fosfaatreductieplan 2017- heeft juristen en fiscalisten in de landbouw in de afgelopen periode flink bezig gehouden. In dit artikel wil ik ingaan op de overdracht van fosfaatrechten, ‘los’ of in het kader van bedrijfsoverdracht. Deze overdrachten vinden, veelal fiscaal gedreven, niet altijd rechtstreeks plaats, maar via samenwerkingsverbanden tussen (toekomstige) overdrager en overnemer en via lease-constructies. Achtereenvolgens zal worden ingegaan op de fiscaal-juridische gevolgen van... abonneren of dit artikel kopen.

Overdracht van fosfaatrecht in samenwerking

mr. drs. C.C. van Harten1

Samenwerking tussen bedrijven biedt de mogelijkheid om bij overdracht van fosfaatrechten 10% verlaging (‘afroming’) te vermijden. En daarnaast is er fiscaal voordeel. Zie hiervoor de bijdragen van Verduijn en Verbakel elders in dit blad. Maar het vraagt wel om bezinning op de betekenis van de begrippen in de volgende tekst, al was het maar vanwege de fraus-legisbepaling in art. 3 lid 1 van de Meststoffenwet (Msw).[2] Fosfaatrechten ‘rusten op een bedrijf’, dat in beheer is bij een ‘landbouwer’. Een landbouwer kan ook een ‘samenwerkingsverban... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

Pacht - Hof Arnhem-Leeuwarden, 2 januari 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:48 (Kree...

E.H.M. Harbers

(mrs. Th.C.M. Willemse, J.H. Lieber en B.J.H. Hofstee en de deskundige leden mr. ing. E. Oostra en ir. H.K.C. Roelofsen)Met noot E.H.M. HarbersPacht. Kwalificatie hoevepacht[Burgerlijk Wetboek, art. 7:313, art 7:361, art. 3:395]Pachter stelt dat hij bij aanvang niet alleen tuinbouwgrond maar ook een schuur in gebruik heeft gekregen waardoor sprak zou zijn van hoevepacht. Het Hof oordeelt dat het aankomt op uitleg. Pachter heeft niet (voldoende) gesteld dat in de pachtvergoeding tevens een vergoeding begrepen zat voor... abonneren of dit artikel kopen.

Zakelijke rechten - Hoge Raad, 30 maart 2018, ECLI:NL:HR:2018:485 (X/Gemeen...

K. van Helvoirt

(mrs. C.A. Streefkerk , A.H.T. Heisterkamp, G. Snijders, M.V. Polak en H.M. Wattendorff) Met noot K. van Helvoirt Deze annotatie heeft tevens betrekking op HR 30 maart 2018, ECLI:NL:HR:2018:486 (Gemeente Meerssen) waarvan de tekst nagenoeg gelijkluidend is. Onteigening. Schadeloosstelling. [Onteigeningswet, art. 40d] Art. 40d Ow: complexbenadering bij berekening opslag wegens onwinbare bodembestanddelen (löss)? Begrijpelijkheid oordeel rechtbank over gehalte löss in percelen. Motivering afwijzing... abonneren of dit artikel kopen.

Wet- en regelgeving

Wetgeving en literatuur

Algemeen VisieDe landbouwvisie van LNV is gepubliceerd. De titel van dit inspirerende document: ‘Landbouw, natuur en voedsel: waardevol en verbonden. Nederland als koploper in de kringlooplandbouw’. PachtPachtbeleidDe vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft op 6 juni 2018 gesproken over het pachtbeleid en gevraagd om een brief met de stand van zaken. Momenteel beraadt de minister zich nog over haar standpunt. Er worden gesprekken gevoerd. Kamerstukken II 2017/18, 27... abonneren of dit artikel kopen.

Actualia

Aankondigingen

Alles Over Pacht(Herhaling cursus november 2017)Het Nederlandse pachtrecht blijft de gemoederen bezighouden. Het Instituut voor Agrarisch Recht organiseert een unieke, intensieve cursus over het pachtrecht. Daarin komen alle aspecten van de pacht diepgaand aan de orde. De cursus is bedoeld voor beginnende adviseurs op dit terrein, die zich in één keer tot specialist kunnen ontwikkelen, maar ook voor meer ervaren adviseurs (advocaten, notarissen, adviseurs van accountantskantoren en banken, makelaars, rentmeesters) die hun kennis van het pachtrecht willen... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS