Tijdschrift voor Agrarisch Recht

2019 nr. 1

Inleiding

Toekomst GLB; de betalingsrechten zwaaien af

mr. H.A. Verbakel – van Bommel

Op 1 juni 2018 heeft de Europese Commissie het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) gepresenteerd door middel van drie ontwerpverordeningen. Op basis van de voorstellen van de Commissie is er meer vrijheid voor lidstaten om zelf tot invulling van het GLB te komen. De Europese Unie bepaalt de doelen en de lidstaten bepalen hoe deze doelen bereikt moeten worden. Voor de implementatie van het GLB in de periode 2021-2027 moet elke lidstaat een Nationaal Strategisch Plan indienen. Binnen en tussen de lidstaten is discussie over de inhoud van de ontwerpverordeningen en de (nad... ...lees meer

Artikel

Een agrarisch (crisis)kartel wegens droogte?

mr. R. Elkerbout en mr. T.M.J. Heurkens1

De droogtecrisis van 2018 heeft grote gevolgen voor de agrarische sector. Vanuit de Nederlandse overheid en de Europese Commissie kwamen er steunmaatregelen voor landbouwers. In dit artikel verkennen wij de mogelijkheden voor de agrarische sector om in het kader van extreme droogte zelf collectief (compensatie)maatregelen te treffen. We kijken hierbij naar de vereisten - of anders gezegd: de grenzen - die het kartelverbod hieraan stelt. De agrarische sector kent een bijzondere status binnen het mededingingsrecht. Dit artikel geeft een overzicht van de verschillende (kartel)regimes die va... abonneren of dit artikel kopen.

Wijziging erfdienstbaarheden

mr. K. Everaars1

In de (agrarische) praktijk is het goed denkbaar dat behoefte bestaat aan een wijziging van een (door vestiging of verjaring ontstane) erfdienstbaarheid. De erfdienstbaarheid is bijvoorbeeld lange tijd geleden ontstaan en de omstandigheden zijn sindsdien gewijzigd. Veelal ontstaat tussen de eigenaar van het dienend en heersend erf discussie over de wijze waarop van de erfdienstbaarheid gebruik mag worden gemaakt. Een in 1913 gevestigde erfdienstbaarheid van weg wordt inmiddels bijvoorbeeld gebruikt voor de verplaatsing van zwaar en breed materieel als shovels en tractoren met mestinjecto... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

Pacht - Hof Arnhem-Leeuwarden, 16 januari 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:570 (Elb...

B. Nijman

(mrs. Th.C.M. Willemse, J.H. Lieber en H.L. Wattel en de deskundige leden mr. ir. H.J. Vinke en ir. J.H. Jurrius)Met noot B. NijmanOplevering goede staat. Proportionele aansprakelijkheid.[Burgerlijk Wetboek, 6:96 lid 2 onder b]Het gaat er om of de pachter het door hem op het perceel gebrachte grof puin en boomstronken en wortels bij de oplevering tot een diepte van 40 cm heeft verwijderd. Omdat verpachter de grond heeft laten onderzoeken en bewerken tot dieper dan 40 cm en pachter de grond heeft opgeleverd terwijl die gesch... abonneren of dit artikel kopen.

Ruimtelijke ordening - Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State, 14 novemb...

P.P.A. Bodden

(mrs. J. Hoekstra, E.J. Daalder en G.T.J.M. Jurgens)Met noot P.P.A. BoddenGeurgevoelig object.[Wet ruimtelijke ordening, art. 3.1, art. 3.26, art. 3.28, art. 3.38, Algemene wet bestuursrecht, art. 3:2, art. 8:69a, art. 8:72, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, art. 1.1 lid 1, art. 2.12 lid 1, Wet geurhinder en veehouderij, art.1]Bij besluit van 31 oktober 2017 heeft de raad het bestemmingsplan "Asten Veegplan 2017-1" gewijzigd vastgesteld.Uitspraak in het geding tussen:[appellante], gevestigd te Heusden, g... abonneren of dit artikel kopen.

Ruimtelijke ordening - Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State, 21 novemb...

P.P.A. Bodden

(mrs. C.H.M. van Altena, mr. A.B.M. Hent en N. Verheij)Met noot P.P.A. BoddenNertsenhouderij. Geurgevoelig object[Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, art. 2.1, art. 2.6, Wet verbod pelsdierhouderij, art. 4]Bij besluit van 10 januari 2017 heeft het college aan [vergunninghouder] omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van een veestal en loods en een revisievergunning voor het veranderen van de inrichting voor het houden van nertsen op het perceel [locatie 1] te Bergeijk.Uitspraak in het geding tussen:1... abonneren of dit artikel kopen.

Beheer landelijk gebied - Hof van Justitie van de Europese Unie, 7 november 2...

F.H. Damen

(mrs. A. Prechal, C. Toader, A. Rosas)Met noot F.H. DamenProgramma Aanpak Stikstof.[Habitatrichtlijn, art. 6, Natuurbeschermingswet 1998, art. 1, art. 19, Wel natuurbescherming, art. 2.4, art. 2.7 lid 2, art. 2.7 lid 3, art. 2.9 lid 3, art. 2.9 lid 4, Wet milieubeheer, art. 1.1 lid 3]Prejudiciële verwijzing – Richtlijn 92/43/EEG – Instandhouding van de natuurlijke habitats en van de wilde flora en fauna – Speciale beschermingszones – Artikel 6 – Passende beoordeling van de gevolgen van een plan of project voor een gebi... abonneren of dit artikel kopen.

Diversen - Rechtbank Amsterdam, 12 september 2018, ECLI:NL:RBAMS:2018:6809 ...

F.H. Damen

(mr. N.J. Koene)Met noot F.H. DamenOpenbaarmaking gegevens.[Wet milieubeheer, art. 19.1a, Algemene wet bestuursrecht, art. 7:12 lid 1, art. 8:29 lid 5, Wet openbaarheid van bestuur, art. 10]Dierenaantallen en aantallen huisvestingsplaatsen in dit geval geen emissiegegeven. Naar aanleiding van een verzoek om informatie op grond van de Wob heeft de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 55 rapporten over pelsdierhouderijen gedeeltelijk openbaar gemaakt. De rechtbank diende onder meer te beoordelen of de dierenaanta... abonneren of dit artikel kopen.

Wet- en regelgeving

Wetgeving en literatuur

PachtGrondkamersDe vergoedingen voor de grondkamers zijn iets omhoog gegaan. Het Uitvoeringsbesluit pacht is daartoe gewijzigd (Stcrt. 2018, nr. 64059).BedrijfsmatigheidTekortkoming bedrijfsmatige exploitatie. Het enkele feit dat een agrarische onderneming wegens omstandigheden enkele jaren op een beperkt niveau wordt gehouden om, als het tij keert, weer voluit te draaien, brengt niet mee dat de pachter tekortschiet in de bedrijfsmatige exploitatie van het gepachte. Evenmin is dat het geval indien een agrarische onderneming en... abonneren of dit artikel kopen.

Actualia

Basiscursus Agrarisch Recht 2019

Basiscursus Agrarisch Recht 2019 Het Instituut voor Agrarisch Recht organiseert een Basiscursus Agrarisch Recht in de periode februari t/m juni 2019 in Wageningen. Algemeen Het agrarisch recht is een veelomvattend en zich voortdurend ontwikkelend rechtsgebied. Agrarisch recht omvat privaatrechtelijke aspecten, zoals pacht en bedrijfsopvolging, maar ook publiekrechtelijke onderdelen zoals ruimtelijke ordening, landinrichting, agrarisch milieurecht en productiequota. De Basiscursus Agrarisch Recht heeft een inleidend karakter. In de cursus komen de belang... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS