Tijdschrift voor Agrarisch Recht

2019 nr. 10

Redactie

Hoofdredactie

mr. E.H.M. Harbers

Redactie

mr. P.P.A. Bodden
mr. H.A. van Bommel
prof. mr. D.W. Bruil
mr. W.H.G.A. Filott
prof. mr. T.J. Mellema-Kranenburg
mr. dr. J.W.A. Rheinfeld
mr. W.L. Valk
mr. A. Verduijn RB
mr. W.J.E. Van der Werf
mr. Th.C.M. Willemse

Redactiesecretaris(sen)

mr. W.M.A.K. Parmet

Inleiding

Hoe (rechts)zeker is de onherroepelijke natuurvergunning?

mr. P.P.A. Bodden

Zoals de meeste lezers van dit tijdschrift niet zal zijn ontgaan, heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op 29 mei 2019[1] een belangrijk oordeel geveld over het Programma Aanpak Stikstof (hierna: PAS). De Afdeling heeft (kort en onvolledig samengevat) geoordeeld dat het PAS in strijd is met art. 6, derde lid van de Habitatrichtlijn en onderdelen van de relevante regelgeving onverbindend verklaard. Het PAS bood een beoordelingskader voor projecten en andere handelingen die stikstof uitstoten en daardoor significante gevolgen kunnen hebben voor stikstofgevoeli... ...lees meer

Artikel

Wat brengt de Wet modernisering personenvennootschap de agrarische wereld?

mr. T.F.H. Reijnen1

1. Hoe de consultatieversie tot stand kwamDe wettelijke regeling van de personenvennootschap is dringend aan herziening toe, daar is vriend en vijand het over eens. Hoe dat nieuwe recht eruit moet zien, houdt de geesten echter verdeeld, zo is geconstateerd bij de vorige poging te komen tot een (nieuwe) titel 7.13 BW.[2] Nu lijkt er toch weer schot te komen in de vernieuwing. Op 21 februari 2019 is namelijk de consultatieversie van het ambtelijk voorontwerp van het Wetsvoorstel modernisering personenvennootschappen gepubliceerd (hierna: het Voorstel).[3] Het Voorstel beoogt het n... abonneren of dit artikel kopen.

Internetconsultatie besluit wijziging rangschikkingsbesluit Natuurschoonwet 1928

mr. R.J. Nieuwland1

De evaluatie van de Natuurschoonwet 1928 (hierna: NSW) is een langdurig proces gebleken.[2] Het toenmalige Tweede Kamerlid Van Veldhoven diende in januari 2013[3] haar motie in en de uitgebreide inhoudelijke reactie van de toenmalige Staatssecretaris van Economische Zaken volgde eerst in oktober 2016[4], waarbij hij aangaf: ‘Ten algemene merk ik op dat uit de evaluatie blijkt dat de NSW van groot belang is voor de instandhouding van krachtens die wet gerangschikte landgoederen en daarmee voor het behoud van het op deze landgoederen voorkomende natuurs... abonneren of dit artikel kopen.

Visrechten, van grond naar vis

mr. R.R. Bil1

Vrijwel dagelijks komt de Nederlandse visserij in het nieuws voorbij. Het gaat dan om thema’s als pulsvisserij, aanlandplicht en Brexit. Deze onderwerpen zien zonder uitzondering op de kust- en zeevisserij, maar ook in de Nederlandse binnenwateren wordt volop gevist. Zo’n miljoen sportvissers gooien hier hun hengel in en ook zijn er nog altijd meer dan 110 geregistreerde beroepsmatige visserijbedrijven die op de binnenwateren hun brood verdienen. Dit gebruik van de binnenwateren leidt bij overheden, rechters, handhavers en particulieren regelmatig tot hoofdbrekens. Het visserijrecht best... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

Pacht - Hof Arnhem-Leeuwarden, 12 februari 2019, ECLI:NL:GHARL:2019:1302 (V...

E.H.M. Harbers

(mrs. Th.C.M. Willemse, J.H. Lieber, H.L. Wattel en de deskundige leden mr.ing. E. Oostra en ir. J. Jurrius) Met noot E.H.M. Harbers Vastlegging. [Burgerlijk Wetboek, art. 7:249, art. 7:311, art. 7:317, art. 7:379] Het gaat in deze zaak over de vraag of er tussen [A] enerzijds en [appellant 2] of de maatschap anderzijds een pachtverhouding bestond en of die aangemerkt moet worden als een geliberaliseerde of een reguliere pachtovereenkomst. Het hof oordeelt dat sprake is van een reguliere pachtovereenkomst. Geïntime... abonneren of dit artikel kopen.

Zakelijke rechten - Hoge Raad , 21 juni 2019, ECLI:NL:HR:2019:996 (Belemmer...

W.J.E. Van der Werf

(mrs. C.A. Streefkerk, A.H.T. Heisterkamp, G. Snijders, M.V. Polak en T.H. Tanja-van den Broek)Met noot W.J.E. Van der WerfSchadeloosstelling. Gedoogplicht.[Belemmeringenwet privaatrecht, art. 1, art. 3, art. 14; Onteigeningswet, art. 40, art. 41; Wet ruimtelijke ordening, art. 6.1]Het gaat in deze zaak om de vraag naar de omvang van de vergoedingsplicht bij oplegging van een gedoogplicht onder de Belemmeringenwet privaatrecht. De Hoge Raad oordeelt dat moet worden voorzien in een volledige schadevergoeding, veroorzaakt do... abonneren of dit artikel kopen.

Zakelijke rechten - Rechtbank Den Haag, 16 juli 2019, ECLI:NL:RBDHA:2019:709...

H.A. Verbakel – van Bommel

(mr. S.J Hoekstra-van Vliet) Met noot H.A. Verbakel – van BommelErfpacht. ZonneparkKort geding. Eisers willen op aan eiser sub 1 door het Rijksvastgoedbedrijf in erfpacht uitgegeven gronden een zonnepark realiseren. Gronden zijn in erfpacht uitgegeven voor landbouwkundige doeleinden. Volgens eisers handelt het Rijksvastgoedbedrijf onaanvaardbaar door medewerking aan de realisatie te weigeren en zij vorderen veroordeling van het Rijksvastgoedbedrijf tot medewerking. De vorderingen worden afgewezen, de weigering van het Rijksvastgo... abonneren of dit artikel kopen.

Wet- en regelgeving

Wetgeving en literatuur

Beëindiging pachtovereenkomst op grond van geen bedrijfsmatige exploitatie, betalingsachterstand en verwaarlozing. Voorgaande verpachter heeft afstand gedaan van pachtverhogingen van rechtswege. Dit geldt voor alle toekomstige verhogingen. Gestelde tekortkomingen onvoldoende ernstig om beëindiging met haar gevolgen te rechtvaardigen. Verpachters zijn niet-ontvankelijk in hun vordering tot betaling van de pachtachterstand. Hof Arnhem-Leeuwarden 27-08-2019, ECLI:NL:GHARL:2019:7071 abonneren of dit artikel kopen.

Actualia

Aankondigingen

Aanvullingswet GrondeigendomEr wordt al veel over de nieuwe Omgevingswet geschreven. Het idee achter deze wet is simpel: één wet die alle wetten voor de leefomgeving bundelt en moderniseert. De Omgevingswet bundelt de wetgeving en de regels voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. Daarmee vormt de wet de basis voor een integrale benadering van de fysieke leefomgeving, met ruimte om lokale initiatieven mogelijk te maken en oplossingen op maat te creëren.De komst van de Omgevingswet maakt het omgevingsrecht inzichtelijker voor burgers, ondernemers en overh... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:
RSS