Tijdschrift voor Curatoren

2018 nr. 5/6

Redactie

Hoofdredactie

mr. J. Wind

Redactie

mr. H. De Coninck-Smolders
mr. L. Krieckaert
mr. E. Loesberg
mr. dr. M.L.H. Reumers
mr. S.A.H.J. Warringa

Vaste medewerkers

Jhr. mr. J.W. Boddaert
mr. drs. R.W.A. Brunninkhuis
mr. M. M. Dellebeke
mr. J. L. van den Heuvel
mr. K. van Overloop
mr. M.C. van Genugten
mr. R. Wijn

Redactiesecretaris(sen)

mr. R. de Jong

Artikel

Verkoop van in zekerheid gegeven zaken

mr. E. Loesberg1

In het hiernavolgende bespreek ik de verkoop van zaken waarop door de eigenaar van die zaken zakelijke zekerheden[2] zijn gevestigd. Is de eigenaar (nog) niet failliet verklaard, dan kan hij de zaken vervreemden. Ook een lasthebber van de eigenaar kan de zaken vervreemden. De zekerheidsgerechtigde kan, als de schuldenaar van de zekerheidsgerechtigde in verzuim is, tot vervreemding overgaan. Na faillietverklaring van de eigenaar kunnen de curator en de zekerheidsgerechtigde tot vervreemding overgaan. In het hiernavolgende bespreek ik allereerst de vervreemding van za... abonneren of dit artikel kopen.

De arbeidsrechtelijke gevolgen voor een doorstartende partij na faillissement

mr. C.T.D. Wartena1

Wanneer een onderneming in staat van faillissement is verklaard, onderzoekt de curator in hoeverre een doorstart mogelijk is. Een wettelijke definitie van een ‘doorstart na faillissement’ ontbreekt. In de literatuur wordt een dergelijke doorstart onder meer omschreven als ‘het (laten) afsterven van de onderneming door middel van het faillissement om daaropvolgend (onderdelen van) dezelfde onderneming, na verschillende wijzigingen die vooral betrekking hebben op het inkrimpen van het personeelsbestand, in een nieuwe juridische entiteit voor... abonneren of dit artikel kopen.

Rechtsbescherming van een betwiste schuldeiser die zich op verrekening ex art...

mr. R. Wijn1

Een faillissementsschuldeiser wiens vordering door de curator wordt betwist, heeft de rechtsbescherming van art. 122 Fw; hij kan zijn vordering middels een renvooiprocedure in rechte laten vaststellen. Wanneer er geen uitkering op concurrente vorderingen in het faillissement in het vooruitzicht ligt, komt het echter niet tot een verificatievergadering en is een renvooiprocedure evenmin aan de orde. De schuldeiser wiens vordering door de curator is betwist, heeft in dat geval geen rechtsbescherming, maar dat bijt niet, want tot enige uitkering op de betwiste vordering... abonneren of dit artikel kopen.

De curator en het eigendomsvoorbehoud: wat is een redelijke boedelbijdrage?

mr. K. van Overloop1

De curator wordt in faillissementen doorgaans ‘bestookt’ met beroepen op een eigendomsvoorbehoud. Sommige (grotere) incassobureaus/kredietverzekeraars nemen (vrijwel) standaard in hun indieningsbrief op dat er een (verlengd) eigendomsvoorbehoud is (ex art 3:92 BW).[2] Hieronder ga ik eerst kort in op de aard en strekking van het eigendomsvoorbehoud. Vervolgens wordt nader gekeken naar de geldigheid van het eigendomsvoorbehoud via het gebruik van algemene voorwaarden. Daarna wordt ingegaan op de (hoogte van de) boedelbijdrage die de curator mag vragen bij het t... abonneren of dit artikel kopen.

Overzicht rechtspraak september en oktober 2018

mr. J. Wind

Gerechtshof Den Haag 11 september 2018, ECLI:NL:GHDHA:2018:2366X is bestuurder geweest van een BV. Die BV is failliet verklaard en de curator daarvan heeft met succes X aansprakelijk gesteld uit hoofde van art. 2:248 BW voor een bedrag van ruim EUR 400K; die vordering is ontstaan in 2015. Omdat X geen verhaal bood is het faillissement opgeheven.Los van voornoemde vordering heeft X een schuldenlast van ruim EUR 300K. Op 21 juni 2018 verzoekt X de rechtbank hem tot de WSNP toe te laten. Dat verzoek wordt door de rec... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

Glencore/curatoren Zalco c.s. - Annotatie arrest gerechtshof Amsterdam 16 okt...

mr. D.G.A. Cox1

Vanaf het moment dat Zeeland Aluminium Company NV (‘Zalco’) op 13 december 2011 in staat van faillissement is verklaard, woedt tussen Glencore als pandhouder en Nationale Borg-Maatschappij[2] (‘NB’) en Zeeland Seaports NV (‘ZSP’) als – kortgezegd – hypotheekhouders een juridische strijd over de vraag wie van hen gerechtigd is tot de opbrengst van het gestolde aluminium in de ovens van Zalco. Deze rechtsstrijd heeft al tot vele uitspraken geleid. Het arrest van het gerechtshof Amsterdam van 16 oktober 2018 is een nieuwe loot aan de stam.[3] ... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS