Tijdschrift voor Curatoren

2019 nr. 4

Redactie

Hoofdredactie

mr. J. Wind

Redactie

mr. H. De Coninck-Smolders
mr. E. Loesberg
mr. dr. M.L.H. Reumers
mr. S.A.H.J. Warringa

Vaste medewerkers

mr. M. M. Dellebeke
mr. A. Gras
mr. J. L. van den Heuvel
mr. K. van Overloop
mr. M.C. van Genugten
mr. R. Wijn

Redactiesecretaris(sen)

mr. R. de Jong

Artikel

Verzet ex artikel 8 Fw en gezamenlijke schuldeisersbenadeling

mr. R. Wijn1

Onlangs hoorde ik van een verzet ex art. 8 Fw waarbij de gang van zaken zodanig was geweest dat er voor de belangen van de andere schuldeisers dan de aanvrager in feite geen enkel oog (b)leek te zijn geweest. De vraag rees of één en ander wel past binnen de huidige regelgeving inzake verzet en, zo ja, of onder omstandigheden enige aanpassing of nuancering wenselijk of geboden is, ten faveure van de kennelijke belangen van de gezamenlijke schuldeisers. Wat betreft aanpassing of nuancering zou gedacht kunnen worden aan formulering van een aanvullend wettelijk criterium... abonneren of dit artikel kopen.

Termijnstelling op grond van artikel 58 lid 1 Fw en misbruik van bevoegdheid ...

mr. J.L. van den Heuvel, mr. L. Krieckaert en mr. M.M. Dellebeke1

Termijnstelling op grond van art. 58 Fw was lang een geducht wapen van de curator. In de afgelopen tien jaar is deze bevoegdheid steeds vaker onder vuur komen te liggen. Welke bevoegdheden heeft de curator precies? Met welk doel kan de termijnstelling ex art. 58 Fw door de curator worden ingezet, en met welk doel juist niet? Wanneer is sprake van misbruik van bevoegdheid ex art. 3:13 BW? In dit artikel geven wij antwoord op deze en andere vragen, en zetten wij de belangrijkste uitspraken met betrekking tot termijnstelling ex art. 58 Fw op een rij.2. Artikel 5... abonneren of dit artikel kopen.

Enkele nova bij de schuldeiserscommissie

prof. mr. B. Wessels1

De Wet modernisering faillissementsprocedure, die op 1 januari 2019 in werking is getreden, heeft ook in de regeling van de schuldeiserscommissie (de term vervangt per 1 januari 2019 de oude term ‘commissie uit de schuldeisers’) wijzigingen aangebracht. Ik behandel enkele ervan. 1. Instelling schuldeiserscommissieArt. 74 e.v. Fw maken het mogelijk dat de rechtbank een schuldeiserscommissie benoemt. Een schuldeiserscommissie dient om de schuldeisers, in wier belang het faillissement is uitgesproken en te wier behoeve de boedel wordt beheerd en vereffend, invloed op de gang... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

Annotatie bij rechtbank Oost-Brabant, 10 juli 2019, ECLI:NL:RBOBR:2019:4091

mr. L.E. van Leeuwen1

Het komt geregeld voor dat bestuurders van vennootschappen hun zakelijke e-mailaccount mede gebruiken voor privéaangelegenheden. Indien de vennootschap failleert, komt de vraag aan de orde in hoeverre de curator van de vennootschap toegang heeft tot privécorrespondentie van de bestuurder. Inzage in privé e-mails door de curator, kan immers een ongerechtvaardigde inbreuk vormen op de privacy van de bestuurder. Recentelijk heeft de Rechtbank Oost-Brabant zich in een lezenswaardig vonnis uitgelaten over deze kwestie. Voornoemde uitspraak g... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentieoverzicht

Overzicht rechtspraak juni t/m augustus 2019

mr. J. WindGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 4 juni 2019, ECLI:NL:2019:4759De: curator in het op 2 juni 2014 uitgesproken faillissement van Gevi (International BV) vordert van de (enig aandeelhouder/)bestuurder, X, (o.m.) betaling van het door Gevi op 5 maart 2014 aan dividendbelasting betaalde bedrag van EUR 55K. Dat bedrag zou verschuldigd zijn geweest in verband met een (nog niet uitbetaalde) dividenduitkering over 2013 van EUR 370K.Op 13 en 16 februari 2014 zijn de dividendbesluiten genomen. Op die data was er nog geen sprake van een vastge... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS