Tijdschrift voor Curatoren

2021 nr. 2

Redactie

Hoofdredactie

mr. E. A. H. ten Berge
mr. S.A.H.J. Warringa

Redactie

mr. M. H. Boersen
mr. R. Cats
mr. J. L. van den Heuvel
mr. E. Loesberg
mr. dr. M.J. Noteboom
mr. dr. M.L.H. Reumers
mr. J. Wind

Vaste medewerkers

prof. mr. dr. J. A.A. Adriaanse
drs P.C. van Prooijen RV CPVA
drs. P. Schimmel RA CFE

Redactiesecretaris(sen)

mr. R. de Jong

 

Artikel

De eerste kiemen van de WHOA-procedure

mr. M.O. Thijsen en mr. A. Gras1

De Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) is op het moment van schrijven ruim drie maanden van kracht. Langzamerhand zien de eerste rechterlijke uitspraken over deze nieuwe insolventieprocedure het levenslicht. Tot op heden is in drie daarvan daadwerkelijk beslist op een verzoek om een onder de WHOA aangeboden akkoord te homologeren. De overige gepubliceerde uitspraken bieden inzicht in enkele procedurele en inhoudelijke aspecten van de WHOA. Voor deze bijdrage zijn 22 gepubliceerde WHOA-uitspraken bestudeerd die zijn gewezen tussen 15 januari 2021 en 2 april 2021. Uitspraken gewezen ... abonneren of dit artikel kopen.

De eerste gepubliceerde WHOA-uitspraken: enkele opmerkingen

mr. dr. M.L.H. Reumers1

Met ingang van 1 januari 2021 is de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) in werking getreden. Daarmee is alvast een Tweede Afdeling in een nog niet bestaande Titel IV 'Buiten faillissement en surseance van betaling' ingevoegd in de Faillissementswet.[2] De Eerste afdeling van genoemde titel zou in de toekomst moeten worden gevormd door de Wet Continuïteit Ondernemingen I (WCO I) inzake de pre-pack. De behandeling van de WCO I is in de Eerste Kamer echter aangehouden om het wetsvoorstel te zijner tijd te behandelen in samenhang met het wetsvoorstel We... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

De mogelijkheid van rangwijziging bij meerdere pandrechten op hetzelfde goed ...

mr. M.M. Dellebeke1

Annotatie bij Hoge Raad 9 april 2021, ECLI:NL:HR:2021:524 1. Inleiding In het arrest van de Hoge Raad van 9 april 2021 staat de vraag centraal of rangwijzigingen ten aanzien van het recht van pand ongeacht de prioritaire rangorde c.q. het tijdstip van de vestiging mogelijk is, en zo ja, welke eisen daarvoor gelden. Ook komt de vraag aan de orde wat de reikwijdte is van de op de voet van art. 3:246 lid 1 BW aan de pandhouder toekomende bevoegdheden. Op deze vragen zal hieronder worden ingegaan. 2. Feiten R. Bontrup Holding... abonneren of dit artikel kopen.

Een zinloos vonnis van de rechtbank Limburg?

mr. J. Wind1

Annotatie bij Rechtbank Limburg 4 februari 2021, ECLI:NL:RBLIM:2021:968   1. Inleiding De rechtbank Limburg heeft op 4 februari 2021 een tussenvonnis gewezen,[2] waarin door haar prejudiciële vragen aan de Hoge Raad worden voorgelegd over de financiële afwikkeling van een schuldsaneringsboedel indien het boedelactief minder dan € 2.000 bedraagt.   In het vonnis behandelt de rechtbank de verschillende wijzen waarop meer rechtbanken artikel 4.3 van de Recofa-richtlijnen voor schuldsaneringen, verder de R... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentieoverzicht

Overzicht rechtspraak februari en maart 2021

mr. J. Wind

  Rechtbank Den Haag 1 februari 2021, ECLI:NL:RBDHA:2021:848 X is bij verstek op 22 december 2020 in staat van faillissement verklaard. Op 4 januari 2021 heeft X verzet ingesteld en op 8 januari 2021 heeft X een verzoek tot toelating tot de WSNP ingediend, op grond waarvan de behandeling van het verzet is aangehouden. Op 1 februari 2021 is het WSNP-verzoek gehonoreerd (zie: ECLI:NL:RBDHA:2021:845 ). Het verzet is vervolgens pro forma op 1 februari 2021 behandeld, in welk vonnis de rechtbank overweegt dat een (natuurlijk) persoon niet gelijktij... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS