Tijdschrift voor Curatoren

2022 nr. 1

Redactie

Hoofdredactie

mr. E. A. H. ten Berge
mr. S.A.H.J. Warringa

Redactie

mr. M. H. Boersen
mr. R. Cats
mr. J. L. van den Heuvel
mr. dr. M.J. Noteboom
mr. dr. M.L.H. Reumers
mr. J. Wind

Vaste medewerkers

prof. mr. dr. J. A.A. Adriaanse
drs P.C. van Prooijen RV CPVA
drs. P. Schimmel RA CFE

Redactiesecretaris(sen)

mr. R. de Jong

 

Artikel

De gespleten persoonlijkheid van de DGA: over de relevantie van hoedanigheid ...

mr. M.O. Thijsen en mr. A. Gras1

Het uitgangspunt in ons rechtspersonenrecht is dat een kapitaalvennootschap uitsluitend zelf aansprakelijk is voor de verplichtingen die zij is aangegaan. Onder bijzondere omstandigheden kunnnen ook bestuurders of aandeelhouders aansprakelijk worden gehouden voor verplichtingen van de vennootschap dan wel schadeplichtig zijn voor de schade die derden lijden door de wijze waarop zij zich in hoedanigheid van bestuurder of aandeelhouder hebben gedragen. Dit wordt vaak aangeduid met de term 'doorbraak'.[2] Soms verenigen de bestuurder en de aandeelhouder zich in een en dezelfde persoon,  de ... abonneren of dit artikel kopen.

Zorgplicht curator en burgemeester als medecurator

mr. R. Wijn1

Op 7 december 2021 deed de Rechtbank Overijssel een opmerkelijke uitspraak. Zij stelde de burgemeester van Hardenberg aan tot medecurator in het faillissement van De Zorgstal B.V., een instelling waar zorg aan 7 bewoners met complex psychiatrische ziektebeelden werd verleend. Deze zorginstelling was bij vonnis d.d. 2 november 2021 failliet verklaard en de curator was er 5 weken later nog niet in geslaagd om een doorstart te realiseren of om de bewoners elders onder te brengen. De uitspraak is niet alleen interessant omdat een burgemeester tot medecurator wordt aangesteld, maar ook omdat ... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

Annotatie bij Rechtbank Amsterdam 14 juli 2021, ECLI:NL:RBAMS:2021:4285

mr. J.L. van den Heuvel1

In geval van faillissement van een partij die huurder is, hebben zowel de curator als de verhuurder op grond van art. 39 Fw de mogelijkheid om de huurovereenkomst op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden. Datzelfde artikel bepaalt dat de huurpenningen vanaf datum faillissement tot aan de dag van het einde van de huurperiode kwalificeren als boedelschuld. Dat geldt níét voor de huurpenningen die de verhuurder is misgelopen als gevolg van de vroegtijdige beëindiging van de huurovereenkomst, ofwel de leegstandschade: een vordering die ziet op dergelijk... abonneren of dit artikel kopen.

Annotatie bij voorzieningenrechter Rechtbank Oost-Brabant 30 juni 2021, ECLI...

mr. K.S.L. van Vliet en mr. E.A.H. ten Berge1

Iedere hypotheekhouder heeft het recht van parate executie[2], terwijl een hypotheekhouder met een hogere rang de (parate) executie van een hypotheekhouder met een lagere rang kan overnemen.[3] Een executieverkoop vindt in beginsel in het openbaar plaats, terwijl de voorzieningenrechter van de rechtbank, op verzoek van de hypotheekhouder of hypotheekgever, kan bepalen dat de verkoop onderhands zal geschieden. De wijze van verdeling van de gerealiseerde executieopbrengst is vervolgens afhankelijk van het aantal belanghebbenden. Indien meerdere belanghebbenden bij de verdeling zijn betrokk... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentieoverzicht

Overzicht rechtspraak oktober 2021 t/m januari 2022

mr. J. Wind

Rechtbank Den Haag 7 oktober 2021; ECLI:NL:RBDHA:2021:11010 en 11014 X en Y hebben zich in oktober 2016 gemeld bij de afdeling schuldhulpverlening bij de gemeente Delft. Namens hen is op 7 mei 2019 een schuldvoorstel gestuurd aan hun schuldeisers. De schuldenlast heeft een totaal van ruim EUR 372K, waarvan ruim EUR 335K is verschuldigd aan de fiscus. Op 7 juni 2021 is (primair) een verzoek ex art. 287a Fw en (subsidiair) tot toelating tot de WSNP ingediend door/namens X en Y. De fiscus dient een verweerschrift in met als belangrijkste... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS