Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht

Verslaggeving, accountancy en toezicht

2021 nr. 2

Redactie

Hoofdredactie

dr. mr. C.J.A. van Geffen

Redactie

mr. dr. J.E. Brink- van der Meer
prof. dr. C. Camfferman
mr. M.A.J. Cremers
A. Dieleman RA
prof. dr. M.N. Hoogendoorn RA
B. Majoor
mr. A. de Neve
Annemarije B. Schoonbeek
L. in 't Veld
mr. Q. H. van Vliet

Vaste medewerkers

mr. J. Dinant
mr. J.F. Garvelink
dr. B. Kamp
mr. dr. G.P. Oosterhoff
mr. H.K.O. Reimers
drs. C.M. Roozen

Redactiesecretaris(sen)

mr. drs. L. van Dijk

Inleiding

Voorwoord

A. Dieleman RA1

Zorgplicht ten opzichte van derden bij een samenstellingsopdracht   De Hoge Raad heeft op 29 januari 2021 een interessante uitspraak gedaan over de buitencontractuele zorgplicht van een accountant die een samenstellingsopdracht uitvoerde[2]. Omdat samenstellingsopdrachten één van de meest voorkomende opdrachten zijn die accountants uitvoeren is het nuttig in een tijdschrift over jaarrekeningrecht - verslaggeving, accountancy en toezicht aandacht aan deze uitspraak te besteden. Te meer omdat accountants het risico van het onvoldoende in acht nemen van ... ...lees meer

Artikel

Spelen met de jaarcijfers

prof. dr. M.N. Hoogendoorn RA1

De jaarrekening is een belangrijk document in de financiële communicatie tussen de rechtspersoon en zijn stakeholders, zoals aandeelhouders, obligatiehouders, banken en andere kredietverleners, en intermediairs (financiële analisten, ratingbureaus, de financiële pers). Op basis van de in de jaarrekening opgenomen financiële cijfers nemen stakeholders beslissingen zoals het aan- of verkopen van aandelen, het geven van décharge aan de bestuurders, het stemmen over de beloning van de bestuurders, de rating van de rechtspersoon, het verstrekken, verlengen o... abonneren of dit artikel kopen.

De wetgever bepaalt de norm van art. 2:362 lid 1 BW, niet de RJ

G.-P. den Hollander RA1

'Getrouw beeld' als doel van de jaarrekening is objectiever dan 'vereiste inzicht' 1. Inleiding De aanleiding voor dit artikel was de brief van de minister van Financiën d.d. 10 april 2019 aan de Tweede Kamer[2], waarin de minister reageerde op de zogenaamde wetgevingsbrieven 2019 van de Autoriteit Financiële Markten ('AFM') en de Nederlandsche Bank. Een van de punten had betrekking op een verzoek van de AFM aan het ministerie om aanpassingen in Titel 9 door te voeren, teneinde de consistentie en transparantie van financiële verslaggeving te verhogen... abonneren of dit artikel kopen.

Reactie op 'De wetgever bepaalt de norm van art. 2:362 lid 1 BW, niet de RJ'

prof. dr. M.N. Hoogendoorn RA1

1. Inleiding De heer G.-P. den Hollander heeft enkele interessante beschouwingen gewijd aan de wijze waarop naar zijn mening de norm die is aangegeven in art. 2: 362 lid 1 BW moet worden ingevuld. In art. 2:362 lid 1 BW wordt bepaald dat de jaarrekening volgens normen die in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd een zodanig inzicht moet geven dat een verantwoord oordeel kan worden gevormd omtrent met name het vermogen en resultaat. Ook heeft Den Hollander enkele tegenstrijdigheden aangegeven  tussen stellige ... abonneren of dit artikel kopen.

Commentaar op reactie van prof. dr. M.N. Hoogendoorn RA

G.-P. den Hollander RA1

Het uitgangspunt voor mijn beschouwing is dat er duidelijkheid moet bestaan over de normen die gelden voor het opstellen van de jaarrekening. De richtlijn jaarrekening is daar helder over (net als de 4e EG-richtlijn), door te eisen dat jaarrekeningen worden opgesteld overeenkomstig de bepalingen van de richtlijn (art. 4 lid 2) en de lidstaten te verplichten om aan de richtlijn te voldoen (art. 53 lid 1). De Nederlandse wetgever heeft dat ingevuld met het begrip 'normen die in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd'. Dat suggereert een 'open' norm, wat na... abonneren of dit artikel kopen.

Praktijkvraag

A. Dieleman RA1

NOW-dividendverbod en wettelijke reserve deelneming Indien een rechtspersoon gebruikt maakt van één van de tijdelijke noodmaatregelen overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (verder 'NOW') geldt voor de rechtspersoon die NOW-steun ontvangt in veel gevallen een verbod op het uitkeren van dividend en het inkopen van eigen aandelen[2]. Kort gezegd komt het dividendverbod erop neer dat de rechtspersoon die een NOW-aanvraag doet geen recht heeft op NOW als over 2020 (voor NOW 1, NOW 2 en de derde tranche onder NOW 3) of over 2021 (voor de vierde en vijfde tranche onder NO... abonneren of dit artikel kopen.

Art. 2:216 BW anno 2021

prof. mr. J.B. Huizink1

1. Inleiding In 2017 schreef ik voor dit tijdschrift een bijdrage over  art. 2:216 BW.[2] De belangrijkste conclusie was dat er eigenlijk weinig opzienbarends was gebeurd met betrekking tot uitkeringen aan aandeelhouders door de invoering van de flex-BV per 1 oktober 2012. Natuurlijk leverde de bestudering van de weinige rechtspraak een aantal interessante bevindingen op maar Im grossen und ganzen viel het met de door het nieuwe art. 2:216 BW te verwachten toename van bestuurdersaansprakelijkheidszaken mee. Mij is in elk geval niet ... abonneren of dit artikel kopen.

Overig

Actualiteiten

prof. dr. C. Camfferman RA en mr. Q.H. van Vliet

Overig Nationale ontwikkelingen RJ-Uiting 2020-15 "Ten geleide bij Richtlijnen 221, 270, B5 en B13 (aangepast 2021)" - QV De Raad voor de Jaarverslaggeving heeft de ontvangen commentaren op ontwerprichtlijnen 'Ontwerprichtlijnen voor de verslaggeving van opbrengsten' (die in navolging van RJ-Uiting 2019-15 zijn opgenomen in de RJ-bundel en RJk-bundel jaareditie 2020) beoordeeld en deze hebben geleid tot wijzigingen. RJ-uiting 2020-15 heeft als bijlagen de definitieve hoofdstukken 270 'De winst-en-verliesrekening' en 221 '... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS