Tijdschrift voor Staatssteun

Staatssteun, markt & overheid en openbare diensten

2016 nr. 2

Inleiding

Redactioneel - Stelling: een marginale toetsing, door het Gerecht en het Hof ...

mr. H. Gilliams LL.M.

Een onderneming die ‘beneficiaris’ is van een (beweerde) steunmaatregel krijgt te maken met opmerkelijke procedures. Of er sprake is van steun en of die (mogelijke) steun problematisch is, wordt in eerste instantie besproken tussen de Europese Commissie en de lidstaat die de (mogelijke) steunmaatregel heeft genomen. Pottenkijkers zijn daarbij niet gewenst.[1] Als de Commissie de formele onderzoeksprocedure opent, dan heeft de steunontvanger in het kader die procedure weliswaar een aantal rechten, maar niet zelden staat de uitkomst van het Commissieonderzoek al min of meer vas... ...lees meer

Artikel

Krimpenerwaard: privaatrechtelijke handhaving van het staatssteunrecht?

mr. S.J. Beeston, mr. drs. M.J. de Meij en mr. M.C. Geilmann1

In de uitspraak Krimpenerwaard[2] heeft de rechtbank Den Haag bepaald dat een gemeente aansprakelijk is voor de schade die is geleden door de concurrent van een onderneming waaraan die gemeente een niet-marktconform voordeel had verstrekt. In deze uitspraak valt onder meer op dat de rechtbank aanneemt dat er geen sprake is van staatssteun in de zin van art. 107 lid 1 Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (hierna: VWEU) omdat er geen invloed op het interstatelijk handelsverkeer is. De rechtbank veroordeelt de gemeente tot sch... abonneren of dit artikel kopen.

De verlening van schaarse publieke rechten

mr. M.J.J.M. Essers1

Het Tijdschrift voor Staatssteun richt zich (zie de subtitel) niet alleen op staatssteun, maar ook op openbare diensten. Onderdeel van het recht inzake openbare diensten zijn de regels over de wijze waarop concessies of rechten voor openbare diensten gesloten c.q. toegekend worden. In het Tijdschrift voor Staatssteun is met het oog op de inwerkingtreding van drie nieuwe aanbestedingsrichtlijnen[2] onlangs een bijdrage verschenen over concessies.[3] In dit nummer wordt een aanvulling geboden met bijdragen over de verlening van schaarse publieke rechten en over opdrachten voor diensten van... abonneren of dit artikel kopen.

De uitvoering van diensten van algemeen belang door ondernemingen en de aanbe...

mr. drs. J.W. Dibbits1

Openbare diensten (ofwel diensten van algemeen belang) vormen de basis van iedere samenleving in de lidstaten van de EU. De aanbieding van deze diensten draagt volgens de Europese Commissie (‘Commissie’) daarnaast in belangrijke mate bij tot de verwezenlijking van het strategische doel van de Europese Unie de meest concurrerende en dynamische kenniseconomie van de wereld te worden die in staat is tot duurzame economische groei met meer en betere banen en een hechtere sociale samenhang.[2] Het recht inzake openbare diensten is één van de aandachtsgebieden van het Tijd... abonneren of dit artikel kopen.

Europese Commissie

mr. A.A. Geelhoed en mr. J.M. Dijkman-Uulders (Besluiten)mr. A. Looijestijn-Clearie (Beleid)

januari t/m maart 2016BesluitenSteunmaatregel SA.38843 – Hongaarse aankoopregeling van niet-presterende leningen in overeenstemming met Europese staatssteunregels, Besluit van de Commissie van 10 februari 2016Bij besluit van 10 februari 2016 heeft de Europese Commissie geoordeeld dat de regeling waarmee een door de Hongaarse Centrale Bank opgericht vermogensbeheerbedrijf onder meer niet-presterende leningen selecteert en aankoopt van financiële instellingen in overeenstemming is met de Europese staatssteunregels.In 2014 heeft de Hongaarse Centrale Bank het... abonneren of dit artikel kopen.

Markt en Overheid

mr. L. Ament en mr. P.A.E.M. Hogenhuis

ACM 19 januari 2016, besluit 15.0720.29De gemeente Heerhugowaard heeft zich bij de exploitatie van de ligplaatsen in de recreatiehaven Broekhorn niet gehouden aan de Wet Markt en Overheid. Omdat de gemeente Heerhugowaard niet alle kosten doorberekent voor de ligplaatsen voor boten, concurreert zij oneerlijk met nabijgelegen commerciële jachthavens en ligplaatsen. Dat heeft ACM op basis van onderzoek vastgesteld. De gemeente Heerhugowaard heeft aangegeven de ligplaatsttarieven te zullen aanpassen.In deze casus staat de verplichting tot integrale kostprijsberekening en de d... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

HvJ EU, 18 februari 2016, C-446/14 P

mr. M. Aalbers (Europees)mr. Dr. A.D.L. Knook en mr. G.A. Dictus (Nederland)

Duitsland t Commissie Zweckverband Tierkörperbeseitigung Rheinland - PfalzInzake: hogere voorziening, toepassing Altmark-arrest, beginsel van de vervuiler betaalt, kennelijke fout - toetsing van een DAEB-omschrijvingFeiten en middelen: Duitsland heeft in een hogere voorziening voor het Hof een actie tot nietigverklaring ingesteld tegen de uitspraak van het Gerecht T-309/12 en Commissiebesluit 2012/485/EU. Duitsland voert aan dat Commissie in haar kennelijke fout–toetsing aan een DAEB–omschrijving in strijd heeft g... abonneren of dit artikel kopen.

HvJ EU, 8 maart 2016, C431/14 P

mr. M. Aalbers (Europees)mr. Dr. A.D.L. Knook en mr. G.A. Dictus (Nederland)

Griekenland t CommissieInzake: hogere voorziening, begrip ‘staatssteun’, art. 107 lid 3 onder b VWEU terugvordering onverenigbare staatssteun, bewijsaanvoeringFeiten en middelen: Griekenland heeft in zaak C-431/14 voor het Hof ex art. 278 jo. 279 een kort geding aangespannen tegen de uitvoering van het arrest T-52/12 van het Gerecht. In dat arrest heeft het Gerecht Griekenland veroordeeld om aan ELGA verleende steun terug te vorderen op basis van Commissiebesluit 2012/157/EU. Griekenland voert aan dat geen staatsmiddelen zijn ingezet. Ten tweede zo... abonneren of dit artikel kopen.

Gerecht EU, 28 januari 2016, T - 427/12

mr. M. Aalbers (Europees)mr. Dr. A.D.L. Knook en mr. G.A. Dictus (Nederland)

Oostenrijk t CommissieInzake: actie tot nietigverklaring, steun voor de financiële crisis, rekapitalisatie banken, verenigbaarheid met de interne markt, nationale rechterFeiten en middelen: Oostenrijk heeft een actie tot nietigverklaring ingesteld tegen Commissiebesluit 2015/657/EU. In dat besluit heeft de Commissie de rekapitalisatie van de Bayerische Landesbank (BayernLB) als staatssteun ex art. 107 lid 1 aangemerkt. Echter de door Oostenrijk en Duitsland aangemelde garanties die deze rekapitalisatie mogelijk maakten, zijn wel door de Commissie v... abonneren of dit artikel kopen.

Gerecht EU, 4 februari 2016, T-287/11

mr. M. Aalbers (Europees)mr. Dr. A.D.L. Knook en mr. G.A. Dictus (Nederland)

Heitkamp Bauholding t CommissieInzake: actie tot nietigverklaring, begrip staatssteun, selectiviteit, belastingmaatregelen, onverenigbare staatssteun, terugvordering, beginsel van gewettigd vertrouwenFeiten en middelen: Heitkamp heeft een actie tot nietigverklaring ingesteld tegen Commissiebesluit 2011/527/EU. In dat besluit heeft de Commissie geoordeeld dat Duitse belastingwetgeving (Bürgerentlastungsgesetz Krankenversichering) onverenigbare staatssteun betreft. De Commissie kwam tot het besluit dat de belastingwetgevin... abonneren of dit artikel kopen.

Gerecht EU, 4 februari 2016, T - 620/11

mr. M. Aalbers (Europees)mr. Dr. A.D.L. Knook en mr. G.A. Dictus (Nederland)

GFKL Financial Services t CommissieInzake: Actie tot nietigverklaring, begrip ‘staatssteun’, staatsmiddelen, particuliere schuldeiser, selectiviteit.Feiten en middelen: GFKL heeft eveneens een actie tot nietigverklaring ingesteld tegen Commissiebesluit 2011/527/EU inzake onrechtmatige en onverenigbare staatssteun. Op basis van Duitse belastingwetgeving konden de verliezen van GFKL gesaneerd worden door de Duitse overheid. Ten gronde voert GFKL aan dat de maatregel niet selectief is en dat er ook g... abonneren of dit artikel kopen.

Gerecht EU, 1 maart 2016, T-79/14

mr. M. Aalbers (Europees)mr. Dr. A.D.L. Knook en mr. G.A. Dictus (Nederland)

Secop t CommissieInzake: actie tot nietigverklaring, art. 107 lid 3 sub c VWEU, reddings- en herstructureringssteun, ondernemingen in moeilijkhedenFeiten en middelen: Secop heeft een actie tot nietigverklaring ingesteld tegen Commissiebesluit C(2013) 9119. In dat besluit heeft de Commissie besloten geen bezwaar te maken tegen de reddingssteun van Italië aan ACC Compressors. Italië heeft een garantie verleend aan ACC Compressors; een onderneming in moeilijkheden. Deze garantie vormde weliswaar staatssteun ex art. 107 lid 1 VWEU, maar is door de Comm... abonneren of dit artikel kopen.

Gerecht EU, 3 maart 2016, T-15/14

mr. M. Aalbers (Europees)mr. Dr. A.D.L. Knook en mr. G.A. Dictus (Nederland)

Simet t CommissieInzake: actie tot nietigverklaring, toepassing Altmark-voorwaarden, verbod op toepassing met terugwerkende kracht, nationale rechter, onderscheid schadevergoeding en compensatie Feiten en middelen: Simet heeft een actie tot nietigverklaring ingesteld tegen besluit 2014/201/EU. In dat besluit heeft de Commissie geoordeeld dat er sprake is van staatssteun ex art. 107 lid 1 VWEU die onverenigbaar is met de interne markt. In een voorafgaande procedure voor de Italiaanse rechter claimde busbedrijf Simet dat de Italiaanse overheid haar i... abonneren of dit artikel kopen.

Gerecht EU, 9 maart 2016, T438/15

mr. M. Aalbers (Europees)mr. Dr. A.D.L. Knook en mr. G.A. Dictus (Nederland)

Port du Centre et de l’Ouest (Waalse havens)Inzake: bestaande steun, dienstige maatregelen, samenwerkingsprocedure, een voor beroep vatbare handelingFeiten en middelen: In 2014 heeft de Commissie Belgische belastingwetgeving voor havens als onverenigbare staatssteun aangemerkt. Omdat het hier om bestaande steun gaat heeft de Commissie de samenwerkingsprocedure ingesteld ex art. 17 en 18 van verordening 659/1999. België dient dienstige maatregelen te treffen om de onverenigbare steun af te schaffen. Hierop heeft Port du Centre et de l’Ouest een... abonneren of dit artikel kopen.

Gerecht EU, 16 maart 2016, T103/14

mr. M. Aalbers (Europees)mr. Dr. A.D.L. Knook en mr. G.A. Dictus (Nederland)

Frucona Košice t CommissieInzake: actie tot nietigverklaring, onverenigbare staatssteun, belastingmaatregel, criterium van de particuliere schuldeiser, bewijslastFeiten en middelen: Frucona Kosice heeft een actie tot nietigverklaring ingesteld tegen Commissiebesluit 2014/342/EU. Dit Commissiebesluit herstelt Commissiebeschikking 2007/254/EG inzake steun aan Frucona. Deze steun bestaat volgens de Commissie uit een gedeeltelijke kwijtschelding van een belastingschuld van Frucona. De Commissie was van oordeel dat de Slowaakse fiscus direct deze schuld... abonneren of dit artikel kopen.

Rechtbank Den Haag 30 december 2015, ECLI:NL:RBDHA:2015:15812

mr. M. Aalbers (Europees)mr. Dr. A.D.L. Knook en mr. G.A. Dictus (Nederland)

X / Gemeente KrimpenerwaardInzake: onrechtmatig handelen wegens strijd met het zorgvuldigheidsbeginselBij vonnis van 30 december 2015 (gepubliceerd op 10 februari 2016) heeft de rechtbank Den Haag geoordeeld dat de verkoop van een pand door de gemeente Krimpenerwaard niet in strijd komt met de staatssteunregels, vanwege het ontbreken van een interstatelijk effect, maar wel onrechtmatig is omdat de gemeente in strijd heeft gehandeld met het zorgvuldigheidsbeginsel. Deze uitspraak toont aan dat overheden ook bij voordelen van lokale aard op hun hoede moeten zijn. Hoewel de st... abonneren of dit artikel kopen.

Raad van State 3 februari 2016, ECLI:NL:RVS:2016:201

mr. M. Aalbers (Europees)mr. Dr. A.D.L. Knook en mr. G.A. Dictus (Nederland)

Vereniging Verenigde Ondernemers Culemborg / De raad van de Gemeente CulemborgInzake: vermeende ongeoorloofde staatssteun bij vastgesteld bestemmingsplanConcurrenten van begunstigde ontwikkelaars of belangengroepen van bewoners voeren regelmatig staatssteunrechtelijke argumenten aan tegen vastgestelde bestemmingsplannen. Het is vaste jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State dat in dergelijke procedures staatssteun slechts indirect aan de orde komt. De klager zal moeten aantonen dat het bestemmingsplan niet... abonneren of dit artikel kopen.

Actualia

Actualiteiten

mr. A. van der Linden LLM

Cursussen / SeminarsGemeente en staatssteun (basis)Datum: 29 september 2016, locatie: Utrecht, organisator: SegmentGemeenten krijgen steeds meer te maken met de Europese staatssteunwetgeving en -jurisprudentie. Bij veel besluiten op nagenoeg alle beleidsterreinen moet worden nagegaan of zij ‘staatssteunproof’ zijn. De cursus is praktijkgericht. Er wordt gewerkt met casussen, die ook door de cursisten kunnen worden aangereikt. Doelgroep: juristen, beleidsmedewerkers gemeenten, subsidieverleners.Eendaagse opleiding Staatsste... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS