Tijdschrift voor Zakenrecht

2019 nr. 1/2

Redactie

Hoofdredactie

mr. P.L. Visser

Redactie

mr. P. G. Bekkers
mr. M.K. Daverschot
H.R.P. Dumatubun
mr. K. Everaars
mr. A. Furr
mr. J.W.A. Hockx
mr. R. Peutz
mr. F. A. N. van Rooijen
mr. J. Veenhof
prof. mr. L.P.W. van Vliet
mr. D. Wumkes

Vaste medewerkers

prof. mr. dr. F.J. Vonck
mr. dr. L.F.A. Welling-Steffens

Redactiesecretaris(sen)

mr. M. Monrooij

Artikel

Status hypotheekrecht; een aantal praktische beschouwingen

mr. M.K. Daverschot1

1. Doel artikel In de notariële praktijk rijzen met enige regelmaat vragen over de status van een recht van hypotheek in geval van wijziging of aanvulling van het recht of van de daaraan ten grondslag liggende (onderhandse) overeenkomst van geldlening.  Doordat partijen bij de akte en de overeenkomst de onderlinge afspraken van tijd tot tijd kunnen wijzigen nadat het hypotheekrecht is gevestigd, kan er een wens of noodzaak ontstaan om die akte aan te passen aan de gewijzigde afspraken; onder meer met het oog op de bewijskracht van de notariële akte en de ... abonneren of dit artikel kopen.

Huur als alternatief voor opstal en een concrete casus voor zonnepanelen

mr. B.J. van de Bunt MRE en mr. P.L. Visser1

Inflexibiliteit, openbaarheid en transactiekosten kunnen in de praktijk redenen zijn om een alternatief te zoeken voor het vestigen van een recht van opstal. Huur kan in dat geval een alternatief zijn, ook al kan het niet belast worden met een zekerheidsrecht en doorbreekt het de natrekking van eigendom niet. In dit praktijkgerichte artikel wordt op een aantal kernelementen een vergelijking gemaakt tussen het recht van opstal en huur. Tevens wordt besproken hoe bij huur op alternatieve wijze zekerheid kan worden verstrekt aan financiers en wordt een huurcasus geconcretiseerd voor de expl... abonneren of dit artikel kopen.

Annotatie Hof ’s-Hertogenbosch 22 januari 2019 - Natrekking en schadevergoeding

mr. L.P.W. van Vliet1

De casus van het arrest Hof ’s-Hertogenbosch 22 januari 2019[2] stelt de vraag aan de orde of de schade veroorzaakt door natrekking, namelijk het verlies van eigendom, kan worden vergoed op grond van ongerechtvaardigde verrijking of onrechtmatige daad. Het Hof neemt aan dat in casu beide vorderingen kunnen worden ingesteld, waarbij zich de complicatie voordoet dat volgens het Hof de vordering uit onrechtmatige daad op raadselachtige wijze is overgegaan op een derde2. De feitenAppellante, coöperatie Vereniging Onderwijshuisvesting Voortgezet Onderwijs ... abonneren of dit artikel kopen.

Annotatie Rechtbank Amsterdam 20 maart 2019 - Hypotheekrecht en ontbonden rec...

mr. J. Veenhof en mr. M.J. Scholten1

De Rechtbank Amsterdam heeft zich op 20 maart 2019[2] gebogen over de vraag of een hypotheekrecht moet worden doorgehaald nu de kredietnemers rechtspersonen zijn die opgehouden zijn te bestaan. De Rechtbank stelt dat een rechtspersoon die is opgehouden te bestaan, geen drager van rechten en plichten meer kan zijn, zodat ook daarmee de vordering van de kredietgever niet meer bestaat. De hypotheek zou dientengevolge ook teniet zijn gegaan. 2. De feitenEiseres, eigenaar van het onroerend goed, wenst het onroerend goed te leveren aan een derde. Het onroer... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentieoverzicht

Jurisprudentieoverzicht1

Jeroen Vossenberg en Floris Brandse

Prejudiciële vraag: Pandrecht bank op rekening-courant, tevens op betalingen ontvangen na ‘Peilmoment’? (art. 54 Fw) Hoge Raad 23 November 2018, ECLI:NL:HR:2018:2189 De Rabobank heeft een openbaar pandrecht op alle vorderingen van de EC-vennootschappen op Rabobank zelf. In 2012 en 2013 zijn de EC-vennootschappen gefailleerd. De curatoren maken aanspraak op de bedragen die na 5 maart 2012 zijn ontvangen op de rekening-courant die de EC-vennootschappen aanhielden bij Rabobank. De vorderingen naar aanleiding waarvan de betalingen waren gedaan waren niet aa... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS