Tijdschrift voor Compliance 2018 nr. 6

Toezicht en belastingheffing anno 2023: de toekomst zal het leren

mr. M.B. Weijers

In deze bijdrage wordt ingegaan op het toezicht in het belastingrecht in 2023. Hoewel dat tot op zekere hoogte neerkomt op ‘koffiedikkijken’, valt op basis van recente ontwikkelingen een verwachting voor de toekomst uit te spreken. Een van de thema’s die de afgelopen jaren veel aandacht heeft gekregen, is dat van belastingontwijking. In tegenstelling tot belastingontduiking, wordt bij belastingontwijking niet in strijd met de letter van de relevante wetsbepaling gehandeld, maar met de bedoeling daarvan.

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Het is daardoor niet zonder meer strafbaar, maar wordt niettemin in toenemende mate als ongewenst bestempeld. Met name in grensoverschrijdende situaties is dat het geval. Op Europees en internationaal niveau is de afgelopen jaren een aantal maatregelen genomen in reactie op grensoverschrijdende belastingontwijking. Die maatregelen zijn er enerzijds op gericht het gebruik van mismatches tussen de verschillende fiscale regimes te ondervangen; anderzijds dienen zij ertoe compliance te bevorderen door de tax transparency te vergroten. Met name die laatste ontwikkeling is voor de fiscale toezichtspraktijk van belang. In korte tijd is er namelijk een groot aantal informatieverplichtingen in het leven geroepen. Een van de (voor de strijd tegen belastingontwijking) meest verstrekkende, behelst een meldingsplicht voor potentieel fiscaal agressieve constructies. Omdat die meldplicht pas vanaf 1 juli 2020 wordt toegepast, en de effecten ervan pas in de jaren daarop duidelijk zullen worden, biedt het thema van dit nummer een goede aanleiding daar nader op in te gaan. Gezien de afwijkende positie die de fiscaliteit binnen de compliancepraktijk inneemt, zal in paragraaf 2 eerst in meer algemene zin worden ingegaan op de toezichthoudende taak van de inspecteur van de Belastingdienst, met name waar het de informatievergaring betreft. In paragraaf 3 wordt de Europese hang naar tax transparency besproken. Na een bespreking van de nieuw in te voeren meldplicht in paragraaf 4, zullen in paragraaf 5 op hoofdlijnen de gevolgen voor de fiscale toezichtspraktijk worden geïnventariseerd. Deze bijdrage wordt afgesloten met een conclusie in paragraaf 6.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. M.B. Weijers
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvCo/15303

Verder in 2018 nr.6

 Redactioneel De toezichthouder anno 2023

Het themanummer wat voor u ligt is een uitnodiging om afstand te nemen van de dagelijkse beslommeringen en vooruit te kijken naar de ontwikkelingen die zich de komende jaren zullen aan...

 De toezichthouder van de toekomst kijkt ook vooruit. Interview met consultant Femke de Vries, voormalig AFM-bestuurder

De moderne toezichthouder van de toekomst, hoe gaat die eruit zien? Tijdschrift voor Compliance legde dit vraagstuk neer bij Femke de Vries die de afgelopen 15 jaar werkzaam was voor t...

 Value-based Compliance

In dit artikel bepleit ik een methode van compliance waarbij naar de waarden achter complianceregels wordt gezocht en waarbij die waarden (beginselen) worden ge&...

 Tastbaar toezicht dat letterlijk van levensbelang is. Interview met mr. drs. Karina Raaijmakers - Directeur Toezicht & Handhaving bij de Nederlandse Zorgautoriteit

‘Controle op iets of iemand om te kijken of alles goed gaat’, oftewel toezichthouden, is volop in ontwikkeling. De vele toezichthouders die Nederland rijk is zoeken allemaa...

 Van goed bedoeld naar goed gedaan

Zet langs een weg waar structureel te hard gereden wordt een flitspaal en mensen gaan vanzelf langzamer rijden. Het moet heel logisch hebben geleken in de ogen van het Openbaar Mi...

 Digitalisering en de datagedreven toezichthouder

Het monitoren van de markt en tijdig inspelen op nieuwe ontwikkelingen is een belangrijke taak voor iedere toezichthouder. De AFM heeft in het onlangs gepubliceerde Trendz...

 De financieel toezichthouder van de toekomst als medium

Wat moet een financieel toezichthouder kunnen anno 2023? Samengevat: de toekomst voorspellen. Dat is nodig om de belangrijke problemen te inventariseren en vervolgens op t...

 Op weg naar een Europese AML/CFT-toezichthouder?

Bij de publicatie van de Toezicht Vooruitblik 2019 van DNB op 29 november 2018 merkte DNBdirecteur Frank Elderson over witwasbestrijding op ‘Als...

 Toezicht en belastingheffing anno 2023: de toekomst zal het leren

In deze bijdrage wordt ingegaan op het toezicht in het belastingrecht in 2023. Hoewel dat tot op zekere hoogte neerkomt op ‘koffiedikkijken’, valt op basis van...

 Uit de boekenkast van de bedrijfsethiek (70)

In de bedrijfsethiek is een groot aantal boeken en artikelen verschenen waarin op praktische wijze integriteitsvraagstukken worden behandeld en concrete aanbevelingen worden gedaa...