Tijdschrift voor Compliance 2019 nr. 1

Accountant als poortwachter. De rol van de accountant als poortwachter - Een overzicht van de relevante wet- en regelgeving

Anton Dieleman RA

Een interessant vraagstuk, met vele dimensies, doet zich voor als het gaat over de accountant als poortwachter. De maatschappij verwacht veel van de accountant. Specifiek als het gaat om fraude en corruptie. Ik wijs bijvoorbeeld op de (recente) publicatie in Het Financieele Dagblad onder de titel: ‘Accountants wijzen FIOD op zeventig corruptiezaken’1, met daarbij de (veelzeggende) ondertitel: ‘Overheid bestrijdt beeld dat accountant niet wil voldoen aan meldplicht’. Regelmatig wordt daarbij de term ‘poortwachter’ gebezigd. Dat

Artikel kopen € 39,50 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

roept de vragen op als: is de accountant ook een poortwachter en – nog belangrijker – hoe ver gaat die rol en wat zijn de beperkingen aan die poortwachtersrol? Mag het maatschappelijk verkeer een poortwachtersrol van de accountant verwachten? Hij is namelijk primair verantwoordelijk voor het afgeven van een verklaring bij de getrouwheid van een jaarrekening (in zijn controlerende functie). Dit artikel gaat in op de verantwoordelijkheid en taken van de accountant waarbij de poortwachtersrol wordt belicht vanuit de verschillende regelgeving die op de accountant van toepassing is. Dat betekent dat aandacht wordt besteed aan de accountant als poortwachter in het licht van: – de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (‘VGBA’); – de Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme (‘Wwft’); – de controle van jaarrekeningen van organisaties van openbaar belang (‘OOB’) – de wettelijke controle binnen de Wet toezicht accountantsorganisaties (‘Wta’) en het Besluit toezicht accountantsorganisaties (‘Bta’); – Standaard2 240 (‘De verantwoordelijkheid van de accountant met betrekking tot fraude in het kader van de controle van financiële overzichten’); – Standaard 250 (‘Het in aanmerking nemen van wet- en regelgeving bij een controle van financiële overzichten’); en – regelgeving op het terrein van NOCLAR (non compliance with laws and regulations). Het zal blijken dat deze regelgeving de accountant een (in mijn ogen belangrijke) poortwachtersrol geeft. Een zodanig uitgebreide rol dat ik me in dit artikel enigszins moet beperken. Voor compliance officers van (financiële) instellingen is deze informatie naar mijn mening relevant omdat ze daardoor weten welke verantwoordelijkheden een accountant heeft (en welke niet) en op welke wijze ze daarop als compliance officer kunnen inspelen. Enerzijds door het opzetten van onderlinge communicatie tussen de compliance officer en de accountant (ongeacht in welke rol de laatste optreedt). Anderzijds door het instellen van aanvullende maatregelen voor die onderwerpen die buiten de reikwijdte van de verantwoordelijkheid van de accountant vallen.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van het artikel. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren op dit tijdschrift of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
Anton Dieleman RA
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvCo/15395

Verder in 2019 nr.1

 Redactionee.l Poortwachters

Alle instellingen die vallen onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) zijn poortwachters van het financiële stelsel. Op grond hiervan moeten ...

 Publiek-private samenwerkingen bij de bestrijding terrorismefinanciering. Interview met Maarten Rijssenbeek, projectleider taskforce terrorismefinanciering en Yvonne Willemsen, hoofd veiligheidszaken bij de Nederlandse Vereniging van Banken

Signalen voor terrorismefinanciering oppikken is voor banken een behoorlijke uitdaging. De bedragen waar het om gaat zijn vaak klein en de grote misdaden vinden elders plaats – a...

 Poortwachters tot de digitale financiële markten

Bij een themanummer over poortwachters kunnen de bedrijven die activiteiten verrichten met betrekking tot digitale valuta niet ontbreken. Bij poortwachters moet immers gedach...

 Recente witwaszaken in het licht van fiscale integriteitsrisico’s

Recente witwaszaken, zoals de Russian Laundromat, Danske Bank, ABLV en UBS, hebben aangetoond dat het gevaar bestaat dat via een zwakke schakel een grote hoeveelheid zwart...

 Banken als poortwachters van het financiële stelsel: Werkt dat een beetje?

De afgelopen maanden hebben de Nederlandse media bol gestaan van de verhalen over de schikking in september 2018 van EUR 775 miljoen tussen ING Bank Nederland en...

 De poortwachtersfunctie van banken: jongleren met wettelijke normen en maatschappelijke verwachtingen

Het zal niemand ontgaan zijn dat de rol van banken bij het voorkomen van witwassen en terrorismefinanciering volop in beweging is. Met regelmaat verschijnen arti...

 Poortwachters en maatschappelijke (on)betamelijkheid. De winst van een blik van binnen naar buiten

Poortwachters van de Nederlandse financiële sector zijn onder meer banken, betaalinstellingen, beleggingsinstellingen en trustkantoren. Zij vervullen de rol...

 Straf- en bestuursrechtelijke aansprakelijkheid van poortwachters

Hieronder wordt eerst toegelicht wat de strafrechtelijke en bestuursrechtelijke handhavingsmechanismen kunnen inhouden. Daarna worden ter illustratie enkele normen nader

 Accountant als poortwachter. De rol van de accountant als poortwachter - Een overzicht van de relevante wet- en regelgeving

Een interessant vraagstuk, met vele dimensies, doet zich voor als het gaat over de accountant als poortwachter. De maatschappij verwacht veel van de accountant. Specifiek als...

 Uit de boekenkast van de bedrijfsethiek (71)

In de bedrijfsethiek is een groot aantal boeken en artikelen verschenen waarin op praktische wijze integriteitsvraagstukken worden behandeld en concrete aanbevelingen worden gedaa...