Tijdschrift voor Compliance

2019 nr. 1

Redactie

Hoofdredactie

Prof. mr. S. Oded

Redactie

M. Aelen
drs. J.J. Blaauw
mr. F. K. Fluks
mr. J. Hofstra
A. Koper LL.M
dr. ir. E. Rogge
mr. A.B. Schoonbeek
M. Sivro, MSc
mr. D. V. Smit
mr. L. Verweij
mr. A. L. Wilmink Msc

Vaste medewerkers

dr. E.D. Karssing

Redactiesecretaris(sen)

mr. F.T.G.J. Segers

Inleiding

Redactionee.l Poortwachters

Frank Segers

Alle instellingen die vallen onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) zijn poortwachters van het financiële stelsel. Op grond hiervan moeten instellingen controleren of hun dienstverlening wordt misbruikt voor witwassen of terrorismefinanciering. In dat kader moeten zij ook cliëntenonderzoek verrichten en (voorgenomen) ongebruikelijke transacties onverwijld melden aan de Financial Intelligence Unit. Het cliëntenonderzoek dient de instellingen in staat te stellen de zakelijke relatie, en de gedurende die re... ...lees meer

Artikel

Publiek-private samenwerkingen bij de bestrijding terrorismefinanciering. Int...

drs. D. Mijnheer

Signalen voor terrorismefinanciering oppikken is voor banken een behoorlijke uitdaging. De bedragen waar het om gaat zijn vaak klein en de grote misdaden vinden elders plaats – aan de ontvangende kant. In het strijdgebied. Maarten Rijssenbeek is officier van justitie en coördineert landelijk de opsporing en vervolging van terrorismefinanciering; Yvonne Willemsen is hoofd veiligheidszaken bij de NVB. Zij schetsen de problematiek, de uitdagingen én de heilzame werking van publiek-private samenwerking op dit gebied. Zoals een pilot waarin... abonneren of dit artikel kopen.

Poortwachters tot de digitale financiële markten

mr. J.M. van Poelgeest

Bij een themanummer over poortwachters kunnen de bedrijven die activiteiten verrichten met betrekking tot digitale valuta niet ontbreken. Bij poortwachters moet immers gedacht worden aan partijen die de toegang bewaken. De poortwachters voor de toegang tot de digitale financiële markten ten opzichte van de reguliere, fiat financiële markten zijn dan ook belangrijk nu zij de toegang tot die digitale markten vormen en kunnen bewaken. abonneren of dit artikel kopen.

Recente witwaszaken in het licht van fiscale integriteitsrisico’s

mr. A.I. Gospodinov en mr. O.T.L.C. Houppermans

Recente witwaszaken, zoals de Russian Laundromat, Danske Bank, ABLV en UBS, hebben aangetoond dat het gevaar bestaat dat via een zwakke schakel een grote hoeveelheid zwart geld in het Europese financiële systeem wordt gebracht. Het geld wordt daarna via opeenvolgende transacties witgewassen. Onder de verklaring van belastingoptimalisatie maakten de cliënten van deze banken veelal gebruik van internationale complexe structuren met offshore vennootschappen. Het is in de praktijk voor instellingen lastig gebleken om meer legitieme vo... abonneren of dit artikel kopen.

Banken als poortwachters van het financiële stelsel: Werkt dat een beetje?

drs. G.P.H.M. Vermeulen

De afgelopen maanden hebben de Nederlandse media bol gestaan van de verhalen over de schikking in september 2018 van EUR 775 miljoen tussen ING Bank Nederland en het Openbaar Ministerie (OM). ING had onvoldoende maatregelen genomen om witwassen te voorkomen en daarmee haar poortwachtersfunctie onvoldoende vervuld. In het uitgebreide feitenrelaas1, dat tegelijkertijd met de schikking werd gepubliceerd, zijn enkele voorbeelden daarvan beschreven.2 In de commotie raakte de opmerking van De Nederlandsche Bank (DNB), dat de t... abonneren of dit artikel kopen.

De poortwachtersfunctie van banken: jongleren met wettelijke normen en maatsc...

mr. D.A. Apperloo, mr. T. van den Bergh en mr. R. Niewijk

Het zal niemand ontgaan zijn dat de rol van banken bij het voorkomen van witwassen en terrorismefinanciering volop in beweging is. Met regelmaat verschijnen artikelen en nieuwsberichten over de rol van banken als poortwachter van ons financiële stelsel. Hieraan ten grondslag liggen enerzijds wijzigingen in wetgeving en anderzijds de maatschappelijke verwachtingen. Een sprekend voorbeeld is het Houston-dossier: het Openbaar Ministerie maakte op 4 september 2018 bekend een schikking met ING Bank N.V. getroffen te hebb... abonneren of dit artikel kopen.

Poortwachters en maatschappelijke (on)betamelijkheid. De winst van een blik v...

mr. drs. M.J. Bökkerink, mr. K.J. van Beekum en mr. A.B. Schoonbeek

Poortwachters van de Nederlandse financiële sector zijn onder meer banken, betaalinstellingen, beleggingsinstellingen en trustkantoren. Zij vervullen de rol van hoeders van het vertrouwen in de financiële sector. Poortwachters zijn daarom verplicht om integriteitsrisico’s die afbreuk kunnen doen aan dit vertrouwen adequaat tegen te gaan. Vertrouwen kan in de eerste plaats worden geschaad door integriteitsrisico’s die zich voordoen in de vorm van overtreding van wet- en regelgeving, zoals het geval is bij... abonneren of dit artikel kopen.

Straf- en bestuursrechtelijke aansprakelijkheid van poortwachters

mr. A. Daalderop

Hieronder wordt eerst toegelicht wat de strafrechtelijke en bestuursrechtelijke handhavingsmechanismen kunnen inhouden. Daarna worden ter illustratie enkele normen nader toegelicht die een (zekere) poortwachtersrol voor ondernemingen creëren, waarbij in het bijzonder wordt stilgestaan bij (internationale) handelssancties. Vervolgens wordt ingegaan op de keuze voor de inzet van strafrecht dan wel bestuursrecht en de neiging tot (bijna) risicoaansprakelijkheid. Tot slot worden tips gegeven voor ondernemingen om strafrechtelijke en bestuu... abonneren of dit artikel kopen.

Accountant als poortwachter. De rol van de accountant als poortwachter - Een ...

Anton Dieleman RA

Een interessant vraagstuk, met vele dimensies, doet zich voor als het gaat over de accountant als poortwachter. De maatschappij verwacht veel van de accountant. Specifiek als het gaat om fraude en corruptie. Ik wijs bijvoorbeeld op de (recente) publicatie in Het Financieele Dagblad onder de titel: ‘Accountants wijzen FIOD op zeventig corruptiezaken’1, met daarbij de (veelzeggende) ondertitel: ‘Overheid bestrijdt beeld dat accountant niet wil voldoen aan meldplicht’. Regelmatig wordt daarbij de term ‘poortwachter’... abonneren of dit artikel kopen.

Overig

Uit de boekenkast van de bedrijfsethiek (71)

dr. E.D. Karssing

In de bedrijfsethiek is een groot aantal boeken en artikelen verschenen waarin op praktische wijze integriteitsvraagstukken worden behandeld en concrete aanbevelingen worden gedaan voor het bevorderen van de ethiek en integriteit van organisaties en hun medewerkers. Niet iedereen weet deze publicaties te vinden of heeft tijd ze te lezen. Daarom kijkt Edgar Karssing geregeld voor het Tijdschrift voor Compliance in de boekenkast van de bedrijfsethiek en bespreekt hij een artikel of boek. Deze bijdragen zijn geen recensies, maar een samenvatting ... abonneren of dit artikel kopen.

Kritisch over ... Compliance in het financieel toezichtrecht. M. Jurgens & R....

prof em. mr. A. Brack

Positie van de compliance functionaris Het boek bundelt twaalf bijdragen van verschillende lengte: de kortste telt ongeveer tien pagina’s, de langste ongeveer dertig bladzijden. De bijdragen zijn in vier (IV) delen gegroepeerd hetgeen niets of niet veel toevoegt; ze lijken in min of meer willekeurige volgorde te zijn opgenomen, hoewel de eerste bijdrage van de hand van M.J. van Woerden met de deur in huis valt: is de compliance officer geschikt of ongeschikt? Een beetje provocerende binnenkomer boven een stuk dat gaat over de eisen die aan zo&rsqu... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS