Tijdschrift voor Compliance 2019 nr. 1

De poortwachtersfunctie van banken: jongleren met wettelijke normen en maatschappelijke verwachtingen

mr. D.A. Apperloo, mr. T. van den Bergh en mr. R. Niewijk

Het zal niemand ontgaan zijn dat de rol van banken bij het voorkomen van witwassen en terrorismefinanciering volop in beweging is. Met regelmaat verschijnen artikelen en nieuwsberichten over de rol van banken als poortwachter van ons financiële stelsel. Hieraan ten grondslag liggen enerzijds wijzigingen in wetgeving en anderzijds de maatschappelijke verwachtingen. Een sprekend voorbeeld is het Houston-dossier: het Openbaar Ministerie maakte op 4 september 2018 bekend een schikking met ING Bank N.V. getroffen te hebben

Artikel kopen € 39,50 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

voor een bedrag van EUR 775 miljoen. Als reactie op de schikking van ING benadrukt DNB dat integriteit een noodzakelijke voorwaarde is voor het waarborgen van vertrouwen in financiele instellingen.1 Op internationaal vlak houden de Estse activiteiten van Danske Bank de gemoederen bezig. De Estse toezichthouder concludeerde dat er sprake was van ‘serieuze tekortkomingen in de organisatie’ van Danske Bank ten aanzien van het voorkomen van witwassen.2 Banken zien zich steeds meer geconfronteerd met hun rol als poortwachter. De praktijk leert dat banken zich bewust zijn van hun rol als poortwachter, maar veel uitdaging ondervinden bij het tegemoet komen aan de wettelijke en maatschappelijke verwachtingen. In dit artikel trachten wij enkele van deze uitdagingen inzichtelijk te maken. Wij doen dit door, zonder volledig te willen zijn, een aantal relevante onderwerpen de revue te laten passeren.3 Wij beginnen met het kort uiteenzetten van het wettelijk kader, zoals dat geldt sinds de inwerkingtreding van de vierde anti-witwasrichtlijn. Daarna identificeren wij een aantal bekende uitdagingen onder dit wettelijk kader (paragraaf 3). Achtereenvolgens bespreken wij de uitdagingen bij het invulling geven aan een aantal Wwft-termen, de aandachtspunten bij correspondentrelaties en de gevolgen van het versnipperde Europese toezicht op Anti-Money Laundering/Combatting the financing of terrorism (hierna: AML/CFT-toezicht). Voordat wij tot een afronding komen, geven wij een aantal handvatten die banken kunnen helpen bij het uitoefenen van hun poortwachtersfunctie (paragraaf 4).

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van het artikel. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren op dit tijdschrift of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. D.A. Apperloo, mr. T. van den Bergh en mr. R. Niewijk
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvCo/15392

Verder in 2019 nr.1

 Redactionee.l Poortwachters

Alle instellingen die vallen onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) zijn poortwachters van het financiële stelsel. Op grond hiervan moeten ...

 Publiek-private samenwerkingen bij de bestrijding terrorismefinanciering. Interview met Maarten Rijssenbeek, projectleider taskforce terrorismefinanciering en Yvonne Willemsen, hoofd veiligheidszaken bij de Nederlandse Vereniging van Banken

Signalen voor terrorismefinanciering oppikken is voor banken een behoorlijke uitdaging. De bedragen waar het om gaat zijn vaak klein en de grote misdaden vinden elders plaats – a...

 Poortwachters tot de digitale financiële markten

Bij een themanummer over poortwachters kunnen de bedrijven die activiteiten verrichten met betrekking tot digitale valuta niet ontbreken. Bij poortwachters moet immers gedach...

 Recente witwaszaken in het licht van fiscale integriteitsrisico’s

Recente witwaszaken, zoals de Russian Laundromat, Danske Bank, ABLV en UBS, hebben aangetoond dat het gevaar bestaat dat via een zwakke schakel een grote hoeveelheid zwart...

 Banken als poortwachters van het financiële stelsel: Werkt dat een beetje?

De afgelopen maanden hebben de Nederlandse media bol gestaan van de verhalen over de schikking in september 2018 van EUR 775 miljoen tussen ING Bank Nederland en...

 De poortwachtersfunctie van banken: jongleren met wettelijke normen en maatschappelijke verwachtingen

Het zal niemand ontgaan zijn dat de rol van banken bij het voorkomen van witwassen en terrorismefinanciering volop in beweging is. Met regelmaat verschijnen arti...

 Poortwachters en maatschappelijke (on)betamelijkheid. De winst van een blik van binnen naar buiten

Poortwachters van de Nederlandse financiële sector zijn onder meer banken, betaalinstellingen, beleggingsinstellingen en trustkantoren. Zij vervullen de rol...

 Straf- en bestuursrechtelijke aansprakelijkheid van poortwachters

Hieronder wordt eerst toegelicht wat de strafrechtelijke en bestuursrechtelijke handhavingsmechanismen kunnen inhouden. Daarna worden ter illustratie enkele normen nader

 Accountant als poortwachter. De rol van de accountant als poortwachter - Een overzicht van de relevante wet- en regelgeving

Een interessant vraagstuk, met vele dimensies, doet zich voor als het gaat over de accountant als poortwachter. De maatschappij verwacht veel van de accountant. Specifiek als...

 Uit de boekenkast van de bedrijfsethiek (71)

In de bedrijfsethiek is een groot aantal boeken en artikelen verschenen waarin op praktische wijze integriteitsvraagstukken worden behandeld en concrete aanbevelingen worden gedaa...