Compliance, Ethics & Sustainability Voorheen tijdschrift voor Compliance 2019 nr. 3

Rule based of principle based beheersing van complianceen integriteitrisico’s?

mr. dr. E.M.G. Creusen en drs. N. Westen

Financiële instellingen, maar ook andere organisaties, leggen de lat voor wat betreft de kwaliteit van de uitvoering steeds hoger. Dat geldt ook voor de uitvoering van werkzaamheden op het gebied van compliance en integriteit. De eisen zijn niet alleen inhoudelijk opgeschroefd, maar ook de wijze waarop daarover verantwoording moet worden afgelegd is aan verandering onderhevig. Werd in de reeks ‘trust me, show me, prove me’ in het (recente) verleden nog genoegen genomen met ‘trust me’

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

en ‘show me’, tegenwoordig volstaat meestal nog slechts een met degelijk bewijsmateriaal onderbouwde rapportage (‘prove me’). In het onderhavige artikel wordt betoogd dat de veelal gepropageerde principle based regelgeving (extern en intern) om de risico’s op het gebied van compliance en integriteit te beheersen niet volstaat. Deze zal moeten worden aangevuld met een aantal rule based elementen om de gestelde doelen te bereiken. Daartoe wordt een model compliance framework beschreven. Organisaties hebben vaak moeite om externe wet- en regelgeving te vertalen naar heldere interne normen en regels. Dit wordt nog moeilijker als interne normen moeten worden gesteld die betrekking hebben op menselijk gedrag. Met betrekking tot dat laatste wordt dan verwezen naar een gedragscode (Code of Conduct). De rapportage over de naleving daarvan komt dan meestal niet verder dan: ‘er zijn dit kwartaal geen overtredingen van de gedragscode geconstateerd’. Of, als het betreft naleving van wet- en regelgeving: ‘er is dit kwartaal niet in strijd gehandeld met de relevante wet- en regelgeving’. Maar hoe weten we dat het allemaal goed is gegaan? Blind vertrouwen op het rapporterende management (trust me)? En hoe is vastgesteld dat alle relevante regels in beeld zijn? Waar blijkt dat uit? Het grote probleem is dat compliance en integriteit niet goed uit de verf komen als gevolg van te vage, globale interne normstellingen en het veelal ontbreken van werkinstructies in de operationele sfeer. Compliance en integriteit dreigen dan rituele dansen te worden, met als gevolg het niet in control zijn en het risico op hoge boetes van de toezichthouder(s). De grote uitdaging is dan ook om de bovenbeschreven situatie van haar ‘vrijblijvendheid’ te ontdoen en te vervangen door een organisatie en interne beheersing die op het gebied van compliance en integriteit aantoonbaar in control zijn. In dit artikel wordt in de vorm van een samenhangend geheel van processen een model beschreven dat naar het oordeel van de auteurs in hoge mate voldoet aan de eisen die heden ten dage worden gesteld aan een volwassen compliance- en integriteitbouwwerk en aan de rapportage over de producten die dat bouwwerk voortbrengt. Waar over compliance wordt gesproken wordt daaronder mede integriteit begrepen.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. dr. E.M.G. Creusen en drs. N. Westen
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvCo/15609

Verder in 2019 nr.3

 Redactioneel. Effectiviteit van complianceprogramma’s

Onlangs heeft het Amerikaanse ministerie van Justitie een herziening uitgegeven van hun Evaluation of Corporate Compliance Programs. Een relevant guidance document voor iedere organisa...

 Het managen van Ethiek & Compliance: een meervoudig en dynamisch perspectief

In dit artikel presenteren wij een meervoudig en dynamisch perspectief op ethiek en compliancemanagement. We zijn van mening dat dit bijdraagt aan de effectiviteit van ethiek en compli...

 Effectief verbeteren van compliance via awareness, gedrag en cultuur door inzet van gamification en leerpaden op maat

Compliance back-bone van een organisatie Compliance, ofwel het voldoen aan wettelijke én interne regels is voor organisaties van toenemend belang en niet meer weg te denken...

 Rule based of principle based beheersing van complianceen integriteitrisico’s?

Financiële instellingen, maar ook andere organisaties, leggen de lat voor wat betreft de kwaliteit van de uitvoering steeds hoger. Dat geldt ook voor de uit...

 De toekomst van Compliance vraagt om innovatie en effectief veranderen

In dit artikel wordt betoogd dat de maatschappelijke norm van morgen eerder binnen bedrijven wordt ontwikkeld dan daarbuiten. Door het hoge tempo van technologische ontwikkelingen

 Het dark number in Compliance: klinkt eng, is het ook (een beetje)

Hoeveel complianceprofessionals onder u meten de effectiviteit van de complianceprogramma’s die worden uitgerold?1 En hoeveel van u zijn ervan overtuigd dat u het ju...

 Benoemen sleutelfunctiehouder interne audit pensioenfondsen vraagt om zorgvuldige afweging

Met de invoering van IORP II in januari van dit jaar zijn, naast onder andere verzekeraars en trustkantoren, nu ook pensioenfondsbesturen verplicht sleutelfuncties in te vullen en &lsq...

 Een broeders hoeder is ook zijn eigen hoeder. Over het belang van een effectieve compliance voor de privaatrechtelijke aansprakelijkheidspositie van dader en benadeelde naar Nederlands recht.

1. De term ‘aansprakelijkheid’ Dit artikel gaat over aansprakelijkheid. Onder de juridische term ‘aansprakelijkheid’ kunnen veel vormen van aansprakelijkhe...

 Uit de boekenkast van de bedrijfsethiek (73)

In de bedrijfsethiek is een groot aantal boeken en artikelen verschenen waarin op praktische wijze integriteitsvraagstukken worden behandeld en concrete aanbevelingen worden gedaa...

 Kritisch over ... Jaarboek Corporate Governance 2018-2019. M. Lückerath-Rovers (c.s., redactie), Jaarboek Corporate Governance 2018-2019, Deventer: Wolters Kluwer 2018 (ISBN 978 90 13 15116 9), XII + 199 pag.’s, incl. bijlagen.

De bijdragen aan dit jaarboek worden, zoals inmiddels gebruikelijk, hoofdstukken genoemd. Er zijn er dertien, geschreven door achttien auteurs. Van de auteurs en redacteuren zijn er elf