Nederlands Tijdschrift voor Energierecht 2023 nr. 2/3

Is de gewijzigde Mijnbouwwet klaar voor de overgang van offshore gaswinning naar offshore CO2-opslag?

mr. S. van der Mei1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

1. Van offshore gaswinning naar CO2-opslag

In de Klimaatwet heeft de Nederlandse overheid duidelijke klimaatdoelstellingen vastgelegd; in 2030 moet de uitstoot van broeikasgassen met minimaal 49% zijn verminderd ten opzichte van de uitstoot in 19902 en in 2050 moet de uitstoot met 95% zijn verminderd.3 Er is een wetsvoorstel aanhangig om deze doelstelling nog verder aan te scherpen4 en in lijn te brengen met de Europese Klimaatwet.5 In het (Nederlandse) Klimaatplan, dat is gebaseerd op het Klimaatakkoord6 en direct voortvloeit uit de (Nederlandse) Klimaatwet, wordt de afvang en opslag van CO2 (carbon capture and storage ("CCS")) genoemd als een 'kosteneffectieve manier' om bovenstaande doelstellingen te realiseren.7 De Nederlandse overheid heeft reeds geruime tijd geleden besloten dat permanente CO2-opslag niet op land mag plaatsvinden, maar enkel offshore, omdat er te weinig draagvlak voor permanente CO2-opslag op land is.8 Bovendien ...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Van offshore gaswinning naar CO2-opslag

2. Juridisch kader

2.1. Internationaal recht

2.2. Europese regelgeving

2.3. Mijnbouwwet

2.3.1. Vergunningenstelsel[36]

2.3.2. Verwijderingsplicht

3. Zekerheid stellen en verplicht gestelde Decommissioning Security (Monitoring) Agreements

3.1. Zekerheid stellen

3.2. Verplichte DS(M)As voor Winningsvergunninghouders

3.3. Geen DS(M)A-verplichting voor CO2-opslagvergunninghouders

4. Problemen als gevolg van Wetswijziging en (mogelijke) oplossingen

4.1. Scenario's bij hergebruik

4.2. Scenario 1

4.2.1. Gelijktijdig een Winningsvergunning en CO2-opslagvergunning

4.2.2. Winningsvergunning eindigt

4.3. Scenario 2

4.4. Scenario 3

4.4.1. Wie is aansprakelijk zonder geldige vergunning?

4.4.2. Wie is er verantwoordelijk voor de buiten werking zijnde mijnbouwinstallatie totdat een nieuwe mijnbouwvergunning wordt verleend?

5. Afsluitende opmerkingen

5.1. Doelstellingen van de Wetswijziging zijn onvoldoende behaald

5.2. Voorgestelde (nieuwe) wetswijzigingen

5.3. In de tussentijd: vrijwaring

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. S. van der Mei1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:NTE/17751

Verder in 2023 nr.2/3

 Voorwoord

  De drie artikelen in deze (dubbel)aflevering bevatten kritische noten bij bestaande of voorgestelde wet- en regelgeving. Geen van de auteurs laat het echter bij kritiek, zij sluiten hun bij...

 Energiedelen, peer-to-peer-handel en collectief zelfverbruik

Het Clean Energy for all Europeans Package voorziet in verschillende vormen van energie-uitwisseling die de contractuele verhoudingen op de elektriciteitskleinhandelsmarkt fundamenteel zullen wijzi...

 Europees en nationaal toezicht op de handel in energiederivaten

1. ​Achtergrond Marktspelers in de handel in energiederivaten zijn vaak niet op de hoogte van het uitwisselen van hun bedrijfsgevoelige informatie door nationale en Europese toezichthouders, terwij...

 Is de gewijzigde Mijnbouwwet klaar voor de overgang van offshore gaswinning naar offshore CO2-opslag?

1. Van offshore gaswinning naar CO2-opslag In de Klimaatwet heeft de Nederlandse overheid duidelijke klimaatdoelstellingen vastgelegd; in 2030 moet de uitstoot van broeikasgassen met minimaal 49% z...

 Prioriteringsvraagstukken vanwege schaarste op het net

Verslag van de NEVER ledenbijeenkomst maandag 17 april 2023 1. Introductie Op maandag 17 april 2023 kwamen meer dan 40 leden van de NeVER fysiek bijeen voor de ledenbijeenkomst die werd gehouden te...

 Signaleringen

In deze rubriek worden jaarverslagen, rapporten en overige publicaties besproken die inzicht bieden in de energiesector c.q. de ontwikkelingen van het energierecht. De redactie houdt zich aanbevole...