Tijdschrift voor Agrarisch Recht

2017 nr. 5

Inleiding

‘In goed vertrouwen slecht geregeld’

mr. Th.C.M. Willemse

Onlangs verzuchtte een van de deskundige leden van de pachtkamer in het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden: ‘weer een geval van in goed vertrouwen slecht geregeld!’. Hij doelde daarmee op de praktijk van grijze en vooral zwarte pacht, waarbij de pachtovereenkomst door partijen niet ter toetsing wordt ingestuurd naar de grondkamer. Zo wordt de pachtovereenkomst onttrokken aan het beschermingsregime van de wet. Voorstelbaar is dat de verzuchting ook wel eens de mond van de agrarisch adviseur, rentmeester of advocaat in pachtzaken verlaat. En hoe k... ...lees meer

Artikel

‘Einde erfpacht, gestanddoening pacht’

mr. R.M. van Opstal en mr. A.F. de Jong1

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft ongeveer 48.000 hectaren agrarische grond in eigendom, uitgegeven in pacht en erfpacht. De in erfpacht uitgegeven grond kan door de erfpachter verpacht worden. Na het einde van het erfpachtrecht is de eigenaar van de verpachte grond verplicht een bevoegdelijke aangegane pacht gestand te doen. Wanneer is er sprake van een bevoegdelijk aangegane pachtovereenkomst en wat zijn de gevolgen van gestand doen van de pacht? Wat zijn de gevolgen van een onbevoegdelijk aangegane pachtovereenkomst bij het einde van de erfpacht? Deze bijdrage zal onder andere in gaan o... abonneren of dit artikel kopen.

Wateroverlast en aansprakelijkheid

mr. dr. H.J.M. Havekes en mr. ir. M.J. Kraak1

Onze watersystemen zijn de afgelopen decennia dusdanig verbeterd dat zij normaliter alle functies, waaronder de agrarische, goed kunnen bedienen. Mede dankzij een uitgekiend en fijnmazig waterbeheer kan de agrarische sector floreren. Het buitenland is daar jaloers op. Niettemin gaat het soms mis. Medio 2016 werd Zuidoost-Nederland met ernstige wateroverlast door overvloedige regenval geconfronteerd. De schade voor agrarische bedrijven was enorm. In dergelijke situaties wordt al snel naar het waterschap gekeken als beheerder van het regionale watersysteem. Hoe ver reikt de zorgplicht van ... abonneren of dit artikel kopen.

De verbindend verklaring van landbouwvoorschriften: het heeft nogal wat voete...

mr. H.C.E.P.J. Janssen1

Voor de periode van het vijfde actieprogramma Nitraatrichtlijn (2014–2017) heeft de Europese Commissie (Commissie) aan Nederland een zogenoemde derogatiebeschikking[2] afgegeven. Op grond van deze beschikking mogen landbouwers meer dierlijke mest – in termen van stikstof en fosfaat – toedienen dan de door de Nitraatrichtlijn voorgeschreven norm. Voorwaarde is wel dat de Nederlandse mestproductie het mestproductieplafond niet overschrijdt. Als gevolg van onder andere de afschaffing van het melkquotum, is de Nederlandse mestproductie echter zodanig toegenomen dat het mest... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

Pacht - Pachtkamer Hof Arnhem-Leeuwarden, 7 juni 2016, ECLI:NL:GHARL:2016:448...

G.M.F. Snijders

(mrs. Th.C.M. Willemse, B.J.H. Hofstee en H.L. Wattel en de deskundige leden mr.ing. H.J. Vinke en ir. J.H. Jurrius) Pachtovereenkomst. Beëindiging. [Burgerlijk Wetboek, art. 3:370] Pachters exploiteren gezamenlijk een akkerbouwbedrijf van ongeveer 25 hectaren. Zij hebben geen functie buiten de landbouw. De aan de teelten verbonden werkzaamheden verrichten de pachters grotendeels zelf. Het bedrijf heeft nauwelijks schulden. Door de jaren heen hebben de pachters geïnvesteerd in machines en gebouwen waarop wordt afgeschreven.... abonneren of dit artikel kopen.

Pacht - Pachtkamer Hof Arnhem-Leeuwarden, 2 augustus 2016, ECLI:NL:GHARL:2016...

G.M.F. Snijders

(mrs. Th.C.M. Willemse, F.J.P. Lock en H.L. Wattel en de deskundige leden mr. ing. H.J. Vinke en ir. H.K.C. Roelofsen) Pachtovereenkomst. Verjaringstermijn. [Burgerlijk Wetboek, art. 3:308, art. 3:309, art. 3:310, art. 6:38, art. 6:39, art. 7:322 en art. 7:376] Verpachter, zus van pachter, vordert ontbinding wegens stelselmatig te late betaling door haar broer, de pachter. Hof oordeelt dat de te late betalingen de ontbinding niet rechtvaardigen. Verpachter vordert daarnaast achterstallige betaling uit hoofde van een pachtovereenkomst... abonneren of dit artikel kopen.

Pacht - Pachtkamer Hof Arnhem-Leeuwarden, 27 december 2016, ECLI:NL:GHARL:20...

G.M.F. Snijders

(mrs. Th.C.M. Willemse, J.H. Lieber en H.L. Wattel en de deskundige leden mr. ing. E. Oostra en ir. J.H. Jurrius ) Pachtovereenkomst. Onderverpachting. [Burgerlijk Wetboek, art. 3:60, art. 3:61 lid 2, art. 6:248, art. 7:355, art. 7:376, art. 3:377] De pachter is niet bevoegd tot onderverpachting dan met schriftelijke toestemming van de verpachter. Verpachter heeft geen toestemming gegeven. Pachter heeft als bevrijdend verweer aangevoerd dat de rentmeester de onderverpachting oogluikend heeft toegestaan. Als uitgangspunt geldt dat de ... abonneren of dit artikel kopen.

Zakelijke rechten - Hoge Raad, 24 februari 2017, ECLI:NL:HR:2017:309 - (Gemee...

H.J.F. Clifford

(mrs. E.J. Numann, C.A. Streefkerk, A.H.T. Heisterkamp, G. Snijders en G. de Groot) Verjaring. [Burgerlijk Wetboek, art.3:99, art.3:105 lid 1, art.3: 107 lid 1, art. 3:108, art.3:113 lid 2, art. 3:306, art. 3:310 lid 1, art.3:314 lid 2, art.6:101, art. 6:103.] Goederenrecht, verjaring. Eigendomsverkrijging van perceel grond door bezitter te kwader trouw ingevolge verjaring; art. 3:105 lid 1 en 3:314 lid 2 BW. Objectieve maatstaf, kenbaarheid, ondubbelzinnigheid. Kenbaarheid van het bezit indien het perceel moeilijk begaanbaar of moei... abonneren of dit artikel kopen.

Wet- en regelgeving

Wetgeving, literatuur en rechtspraak

PachtOntbindingVastlegging pachtovereenkomst, procespartijen. Mondelinge medepacht, art. 7:317, 7:367 BW. In conventie vorderen vermeend pachters (vader en zoon) vastlegging en in reconventie vorderen de verpachters (erfgenamen) ontbinding. Ten aanzien van een vordering tot vastlegging dienen alle bij die rechtsverhouding betrokken partijen in het geding te worden betrokken. Twee van de erfgenamen hebben zich in eerste aanleg uitsluitend gevoegd in de procedure in reconventie. Dat zij op de hoogte zijn van de vordering in conventie en in eerste aanleg ter comparitie zij... abonneren of dit artikel kopen.

Actualia

Aankondiging

Cursus actualiteiten fiscaal agrarisch recht. Het Instituut voor Agrarisch Recht organiseert een cursusmiddag over de actualiteiten van het fiscaal agrarisch Recht. In het bijzonder zal worden ingegaan op:Fiscale aspecten van de diverse regelingen voor de melkveehouderij in verband met fosfaat-reductie.Fiscale aspecten van erfpachtfinanciering; stand van zaken.De toekomst van de bedrijfsopvolgingsregeling voor de erf- en schenkbelasting en de mogelijkheden ervan binnen de landbouw.Landbouwvrijstelling en herwaardering landbouwgrond; stand van ... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS