Tijdschrift voor Agrarisch Recht

2018 nr. 1

Redactie

Hoofdredactie

mr. E.H.M. Harbers

Redactie

mr. H.A. van Bommel
mr. M. Jansen Schoonhoven
mr. dr. D. Korsse
mr. R. Ligtvoet
prof. mr. T.J. Mellema-Kranenburg
mr. C.A.M. van Reeken
prof. mr. dr. J.W.A. Rheinfeld
mr. W.L. Valk
mr. A. Verduijn RB
mr. W.J.E. Van der Werf
mr. Th.C.M. Willemse

 

Inleiding

Het fosfaatreductieplan: inhouding geldsommen op melkgeld juridisch toelaatb...

mr. P. Stehouwer1

Ingevolge art. 8 lid 2 van het Fosfaatreductieplan worden de op grond van dat plan verschuldigde geldsommen voor veehouders die melk leveren aan een zuivelfabriek geïnd door middel van inhouding op het melkgeld, een vorm van verrekening derhalve In deze bijdrage ga ik in op de vraag of dit juridisch gezien wel door de beugel kan. De art. 4:85 e.v. van de Algemene Wet Bestuursrecht bevatten een regeling voor bestuursrechtelijke geldschulden. Van een bestuursrechtelijke geldschuld is onder meer sprake indien de schuld voortvloeit uit een besluit dat vatbaar is voor bezwaar of be... ...lees meer

Artikel

Fosfaatrechten en pacht; een eerste verkenning

mr. H.A. Verbakel – van Bommel en mr. G.M.F. Snijders1

  Met een wijziging van de Meststoffenwet is op 1 januari 2018 een stelsel van fosfaatrechten in werking getreden.[2] De wetswijziging vormt de basis voor een nieuw vermogensrecht in de agrarische sector, meer in het bijzonder de melkveehouderij. Fosfaatrechten zijn verhandelbaar, hetgeen betekent dat er in de praktijk een waarde aan toegekend zal worden. Dit heeft tot gevolg dat niet alleen (melk)veehouders zich met dit nieuwe stelsel bezighouden, maar dat ook andere partijen geïnteresseerd zijn. Zo laait onder ande... abonneren of dit artikel kopen.

Fiscale Kroniek 2017

mr. A. Verduijn RB1

Graag zet ik de traditie voort van het publiceren van een kroniek van het agro-fiscale recht in het afgelopen jaar.Hierbij zal ik ingaan op de belangrijkste ontwikkelingen in 2017 op het gebied van fiscale regelgeving en jurisprudentie betrekking hebbend op de land- en tuinbouw. Op onderdelen zal daarin een doorkijk naar 2018 besloten liggen.Deze kroniek behelst feitelijk de uitgeschreven versie van de presentatie die ik gehouden heb op de Actualiteitendag agrarisch recht van 12 januari 2018 op Papendal te Arnhem.Achtereenvolgens zullen de volgende onderwerpen worden behan... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

Pacht - Pachtkamer Hof Arnhem-Leeuwarden, 24 januari 2017, ECLI:NL:GHARL:201...

E.H.M. Harbers

(mrs. Th.C.M. Willemse, F.J.P. Lock en B.J.H. Hofstee en de deskundige leden mr. ing. H.J. Vinke en ir. J.H. Jurrius)Met noot van E.H.M. HarbersMelkquotum.[Burgerlijk Wetboek, art.6:104, art. 6:248 lid 1, Burgerlijke Rechtsvordering, art. 125 lid 5, art. 555, art. 556, Politiewet art. 2]Hoger beroep tegen deelvonnis waarin ontbinding is uitgesproken en eindvonnis over afdracht ter zake van melkquotum.Door de dagvaarding van 24 juni 2015 is het hoger beroep te... abonneren of dit artikel kopen.

Pacht - Centrale Grondkamer, 9 mei 2017, dossiernummer: GP 11.769 (Piluha/Va...

D.W. Bruil

(mrs. Th.C.M. Willemse, H.L. Wattel en L.M. Croes en de deskundige leden mr. ing. H.J. Vinke en ir. H.K.C. Roelofsen) Met noot van D.W. Bruil Pachtovereenkomst. [Burgerlijk Wetboek, art.7:311, art.7:321, art.7:322, art. 7:325, Waterschapswet, art. 116 onderdeel b] Aangevoerde bijzondere omstandigheden rechtvaardigen een termijn van acht jaar voor hoevepacht niet. Beschikking in de zaak van: de besloten vennootschap Piluha B.V., gevestigd te Alphen aan den Rijn, hierna te noemen:... abonneren of dit artikel kopen.

Ruimtelijke ordening - Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State, 13 decemb...

P.P.A. Bodden

(mrs. W.D.M. van Diepenbeek, J. Hoekstra en G. van der Wiel)Met noot van P.P.A. BoddenToetsingskader endotoxinen[Wet ruimtelijke ordening, art. 3.1, Algemene wet bestuursrecht, art. 8:72]Bij besluit van 9 maart 2017 heeft de raad het bestemmingsplan "Rodenburg" en het bij het plan behorende exploitatieplan “Rodenburg” vastgesteld.Met noot P.P.A. BoddenUitspraak in het geding tussen:1. [appellant sub 1], wonend te Heeswijk-Dinther, gemeente Bernheze,... abonneren of dit artikel kopen.

Wet- en regelgeving

Wetgeving literatuur jurisprudentie

Zakelijke rechtenOnteigeningSchadeloosstelling. Melkveebedrijf. Begroting van de schade op basis van voortzetting van de bedrijfsvoering conform Convenant Weidegang bij verkleining van het beweidbare oppervlak. Beperking veestapel onteigeningsgevolg en niet gevolg van invoering van het stelsel van fosfaatrechten. Berekening winstderving per gemiste melkkoe. Gelet op de ten pleidooie aangedragen bedragen houdt de rechtbank het voor [gedaagde] meest gunstige bedrag aan van € 3.000,00 aan fosfaatrechten per koe. Rechtbank Overijssel 06-12-2017, ECLI:NL:RBOVE:2017:4592 abonneren of dit artikel kopen.

Actualia

Aankondiging

Cursus Landgoederen Het Instituut voor Agrarisch Recht organiseert een studiemiddag over de Natuurschoonwet 1928 (NSW). De NSW bevat diverse fiscale faciliteiten om het behoud en de ontwikkeling van natuurschoon op in Nederland gelegen landgoederen te bevorderen. In deze cursus zal worden ingegaan op de NSW, nu en in de toekomst. De juridische en fiscale aspecten van een NSW-landgoed (voorwaarden, definities, fiscale faciliteiten) zullen worden behandeld. Ook zal worden stilgestaan bij recente ontwikkelingen (de beleidsevaluatie). Datum en plaats Dinsdag... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:
RSS