Tijdschrift voor Agrarisch Recht

2019 nr. 6

Inleiding

Aanvullingswet grondeigendom: graaft het voorkeursrecht zijn eigen graf?

mr. W.J.E. Van der Werf

Enkele maanden geleden is het langverwachte wetsvoorstel voor de Aanvullingswet grondeigendom aan de Tweede Kamer gestuurd.[1] De Aanvullingswet vult de Omgevingswet aan met onder meer een nieuwe regeling van het voorkeursrecht. De huidige Wet voorkeursrecht gemeenten (hierna: Wvg) komt te vervallen. Ten opzichte van de huidige Wvg voorziet de Aanvullingswet in een opmerkelijke wijziging. Anders dan nu het geval is, wordt het mogelijk gemaakt om een beroep op zelfrealisatie te doen. Als de toekomstige koper een geslaagd beroep op zelfrealisatie doet, hoeft de grondeigenaar zijn gronden n... ...lees meer

Artikel

Mishandeling van landbouwhuisdieren en de negatieve gevolgen voor rechtstreek...

mr. ir. J.M.M. Kroon1

Dierenmishandeling is verboden. Wie dat wel doet, riskeert straf en loopt daardoor Europese subsidies (deels) mis. Maar wat is dierenmishandeling en in hoeverre mag naast een strafmaatregel subsidie worden gekort? Dit artikel gaat over de Wet dieren en de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren (GWWD), de handhaving daarvan bij landbouwhuisdieren en de gevolgen voor Europese (inkomens)subsidies bij niet-naleving. De wetgeving en jurisprudentie op dit vlak is legio. In dit artikel heb ik ervoor gekozen de hoofdlijnen in de wetgeving en jurisprudentie te behandelen. abonneren of dit artikel kopen.

Waardebepaling WOZ agrarische gebouwen geen sinecure!

mr. ing. H.J. van den Kerkhof RB1

De waarde van onroerende zaken in de agrosector wordt tegenwoordig door dusdanig veel factoren beïnvloed, dat een waardebepaling voor de WOZ op basis van de taxatiewijzer[2] haast onmogelijk is. In dit artikel wordt de bruikbaarheid van de taxatiewijzer in relatie tot de toenemende leegstand in het landelijk gebied aan de orde gesteld. abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

Pacht. Hof Arnhem-Leeuwarden 11 september 2018. Van Ooijen/Van Ooijen. ECLI: ...

J.W.A. Rheinfeld

(mrs. Th.C.M. Willemse, F.J.P. Lock en S.B. Boorsma en de deskundige leden ir. W.G. Nijlant en ir. H.K.C. Roelofsen) Met noot J.W.A. Rheinfeld. Ontvankelijkheid executeurs en deelgenoten in nalatenschappen 1 Het geding in eerste aanleg Voor het geding in eerste aanleg verwijst het hof naar de inhoud van de vonnissen van 19 januari 2016 en 14 juni 2016 die de pachtkamer te Leeuwarden (rechtbank Noord-Nederland) heeft gewezen. abonneren of dit artikel kopen.

Beheer landelijk gebied. ECLI: NL: RVS: 2019: 1603. Afdeling bestuursrechtspr...

D.W. Bruil

(mrs. B.J. van Ettekoven, R. Uylenburg en B.J. Schueler, leden) Met noot D.W. Bruil PAS. Vergunningen. [Algemene wet bestuursrecht, art. 1:3, art. 3:10, art. 3:18, art. 8:3, art. 8: 36 tweede lid; art. 8: 58; Habitatrichtlijn, art.6; Natuurbeschermingswet 1998, art. 19d, eerste lid, art. 19e, art. 19f, art. 19j, art. 19kg, art. 19kh, art. kha, art. 19km, art. 19ko, art. 39; Wet natuurbescherming, art. 1.13 eerste lid, art.2.7, eerste lid, art. 2.8, tweede en derde lid, art. 2.9, vijfde en ze... abonneren of dit artikel kopen.

Beheer landelijk gebied. ECLI:NL:RVS:2019:1604. Afdeling bestuursrechtspraak ...

D.W. Bruil

(mr. B.J. van Ettekoven, voorzitter, en mr. R. Uylenburg en mr. B.J. Schueler) Met noot: D.W. Bruil.   PAS. Beweiden en bemesten [Algemene wet bestuursrecht, art. 7:9, art. 7:12, art. 8:3; Habitatrichtlijn. art.6; Natuurbeschermingswet 1998, art. 19d, eerste lid; Wet natuurbescherming, art. 2.4, art. 2.7 tweede en derde lid, art. 2.9 derde lid] Bezwaar van MOB en Leefmilieu tegen het besluit om niet handhavend op te treden tegen het zonder vergunning krachtens de Natuurbeschermi... abonneren of dit artikel kopen.

Milieu. College van Beroep voor het bedrijfsleven 14 mei 2019. ECLI:NL:CBB:20...

H.A. Verbakel – van Bommel

(mr. A. Venekamp) Met noot H.A. Verbakel - van Bommel.   Fosfaatrechten [Meststoffenwet, art. 23, derde lid, art. 23 zesde lid; Algemene wet bestuursrecht, art. 3:2] Verweerder heeft niet onderkend dat er t ijdig beroep is gedaan op de knelgevallenregeling (dierziekte). Verweerder moet beroep hierop alsnog beoordelen. Verweerder moet ook opnieuw kijken naar de hoeveelheid weggevloeide melk, nu uit de stukken evident blijkt dat sprake is geweest van medicijngebruik. abonneren of dit artikel kopen.

Wet- en regelgeving

Wetgeving en literatuur

Pacht. Pachtprijzen. De nieuwe pachtnormen die op 1 juli 2019 van kracht worden zijn naar de Tweede Kamer gestuurd (Kamerstukken II2018/19, 27924, nr. 75). De berekende pachtnormen 2019 voor los bouw- en grasland zijn in negen van de veertien pachtprijsgebieden hoger dan de pachtnormen 2018. De toename ligt op zo’n 4 à 5% in de pachtprijsgebieden met een gemengd karakter tot 10 à 17% in gebieden met veel melkveehouderij. In de gebieden met veel akkerbouw zijn de pachtnormen gedaald, uiteenlopend van –9% in de Veenk... abonneren of dit artikel kopen.

Actualia

Aankondigingen

Studiemiddag Pacht 2019Deze studiemiddag is gericht op het actualiseren van kennis over het pachtrecht. Recente wetgeving en literatuur komen aan de orde. Daarnaast wordt aandacht besteed aan recente rechtspraak over de pacht. Er is ruim gelegenheid om vragen te stellen. Deelnemers aan de studiemiddag ontvangen op de dag zelf de syllabus.Datum en plaatsWoensdag 2 oktober 2019, locatie Van der Valk Hotel Uden-VeghelWoensdag 9 oktober 2019, locatie Van der Valk Hotel Houten-Utrecht Woensdag 16 oktober 2019, locatie Van der Valk Hotel abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS