Tijdschrift voor Compliance

2015 nr. 6

Inleiding

Redactioneel Compliance & Marktmisbruik

Karen Fluks Redactie Tijdschrift voor Compliance

Het laatste en zesde nummer van 2015 staat in het teken van het thema Compliance & Marktmisbruik. Verder komen ook andere onderwerpen aan bod die het lezen waard zijn. Het zal u opvallen dat we ook in dit nummer een bijdrage hebben mogen opnemen van een tweetal oud-redactieleden. We danken Wim Lieve voor zijn bijzondere bijdrage aan dit nummer. U leest niet alleen een interview van zijn hand. Hij heeft een enorme bijdrage geleverd aan het totale resultaat van dit nummer. Sjoerd Boerma, u kent hem van Lessons Learned, blijft voor u schrijven. We danken hem dat hij als vas... ...lees meer

Artikel

De betrokkenheid van Nederlandse financiële instellingen bij financiële bench...

Alexandra Bitlloch

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB) zijn sinds november 2013 samen opgetrokken om zo een goed overzicht te krijgen van de betrokkenheid van Nederlandse financiële instellingen bij financiële benchmarks. De AFM en DNB hebben geïnventariseerd wie er bijdragen aan de totstandkoming van de verschillende financiële benchmarks, hoe deze benchmarks gebruikt worden, wat de risico’s op manipulatie van benchmarks zijn en op welke wijze financiële instellingen deze risico’s beheersen. abonneren of dit artikel kopen.

Actieve monitoring van marktmisbruik: moeten wij er nu echt aan geloven?

mr. A.I. Meynaar

Dit artikel geeft een korte inleiding over het nieuwe Europese marktmisbruikregime en de uitbreiding van toezicht op de handel in financiële instrumenten. Hierbij wordt in het bijzonder ingegaan op de karakteristieken van marktmanipulatie en welke preventiemaatregelen u binnen uw organisatie kan nemen om marktmanipulatie te voorkomen. Het nieuwe marktmisbruikregime brengt voor vele marktpartijen een verplichting tot het actief monitoren van de handel in het opsporen van marktmisbruik. Deze verplichting geldt al voor marktpartijen die deelnemen aan geaut... abonneren of dit artikel kopen.

Ending the age of irresponsibility …The role of software in monitoring market...

mr. Guido Ali*

Recent high profile criminal cases against traders who have abused their positions of trust in the financial markets, are a huge wake up call for traders and senior managers. Scandals such as Libor rate rigging have not only resulted in nine figure fines for large banks, but have prompted a call for improved risk management and surveillance capabilities.1 Now, more than ever, there is an urgent need not only to comply with regulations, but also to adopt a culture where firms and individuals ‘Do the right thing’ instinctively w... abonneren of dit artikel kopen.

Regulering van benchmarks onder de Verordening Marktmisbruik en het voorstel ...

mr. L.H. Kramer-Heuveling en mr. H.C. Tuinstra

Schandalen rond de manipulatie van benchmarks zoals de Libor- en Euribor-rentetarieven maar ook manipulatie van koersen van valutatransacties en edelmetalen hebben geleid tot internationale1 en Europese2 onderzoeken naar het gebruik van benchmarks. De integriteit van benchmarks is belangrijk voor de prijsstelling van veel financiële instrumenten, zoals renteswaps en commerciële en niet-commerciële overeenkomsten, zoals hypotheken. Het is dan ook begrijpelijk dat de manipulatie van benchmarks het vertrouwen in de markt ... abonneren of dit artikel kopen.

Solvency II: een globale verkenning

mr. W.G. de Haan en mr. J.T. Kool*

Per 1 januari 2016 treedt eindelijk de Solvency II-richtlijn (hierna aangeduid als de Richtlijn) in werking.1 Met de inwerkingtreding van de Richtlijn, die al in 2009 is aangenomen, worden de prudentiële vereisten voor verzekeraars en herverzekeraars in Europa ingrijpend gewijzigd. 2 De Richtlijn vervangt een groot aantal Europese richtlijnen, die gezamenlijk als ‘Solvency I’ worden aangeduid.3 Het doel van de Richtlijn is onder meer het realiseren van een betere werking van de interne verzekeringsmarkt en een betere bescherming va... abonneren of dit artikel kopen.

Fysiek afgewikkelde grondstofderivaten: handelskoop of financieel instrument?

mr. D.M. van de Linde

In Nederland is een aantal grote handelaren in grondstoffen en producten van grondstoffen actief. Deze handelaren en producten zijn nauwelijks betrokken in een discussie, die momenteel gaande is en die hen wel degelijk raakt. Deze discussie wordt gevoerd rondom de herziening van de Markets in Financial Instruments Directive (MiFID) en speelt zich in essentie af over de vraag wanneer de verkoop van bijvoorbeeld bananen als financieel instrument kwalificeert. Het gevolg van de kwalificatie ‘financieel instrument’ in de zin van de ... abonneren of dit artikel kopen.

Overig

Kritisch over ... Margot Aelen, Beginselen van goed markttoezicht – gedefinie...

prof em. mr A. Brack

Een (externe) toezichthouder is, zou je enigszins oneerbiedig kunnen zeggen, een schaap met vijf poten. Of eigentijdser: een multitasker (p. 434). Hij is scheidsrechter op de markt, die normovertredingen corrigeert en bestraft, al dan niet na een voorafgaande waarschuwing, maar hij is ook coach en coördinator en docent: degene die de regels uitlegt. Aldus het begin van het laatste hoofdstuk. De kans dat die rollen elkaar in de weg zitten en er iets fout gaat is dus nogal groot. Daarom is er behoefte aan beginselen van goed toezicht, die houvast bieden i... abonneren of dit artikel kopen.

Lessons Learned

S.W.B. Boerma RA*

In deze rubriek willen we zaken bespreken die zich in de praktijk hebben voorgedaan. Voorvallen die zich bij alle beursgenoteerde ondernemingen zouden kunnen voordoen. Voorvallen waaruit lering getrokken kan worden. We learn. Zij worden beschreven als zouden zij zich afspelen in het virtuele conglomeraat Wilurn NV. Op deze manier wordt de anonimiteit gegarandeerd. U bent uitgenodigd eigen praktijkgevallen aan de redactie in te zenden. abonneren of dit artikel kopen.

Uit de boekenkast van de bedrijfsethiek (58)

In de bedrijfsethiek is een groot aantal boeken en artikelen verschenen waarin op praktische wijze integriteitsvraagstukken worden behandeld en concrete aanbevelingen worden gedaan voor het bevorderen van de ethiek en integriteit van organisaties en haar medewerkers. Niet iedereen weet deze publicaties te vinden of heeft tijd ze te lezen. Daarom kijkt Edgar Karssing geregeld voor het Tijdschrift voor Compliance in de boekenkast van de bedrijfsethiek en bespreekt hij een artikel of boek. Deze bijdragen zijn geen recensies, maar een samenvatting... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS