Compliance, Ethics & Sustainability

Voorheen tijdschrift voor Compliance

2020 nr. 1

Redactie

Hoofdredactie

Sharon Oded

Redactie

Renske Fikkers
Karen F. Fluks
Emmeline van Heukelem
Arend Koper
Edward Nkune
Peter-Jan Engelen
mr. A. B. Schoonbeek
C. Sijstermans LLM
Marlon Straathof
Marijke Terpstra
Bartheke Weerstra
Anne-Claire L. Wilmink

Vaste medewerkers

Sam Curtis
Edgar D. Karssing

Redactiesecretaris(sen)

Frank T.G.J. Segers

 

Inleiding

Redactioneel. Witwassen en ondermijning

Karen Fluks

Vroeg in 2019 hebben we besloten in 2020 weer aandacht te besteden aan ‘witwassen’ en ‘ondermijning’. Het bestrijden van witwassen en ondermijning staat hoog op de agenda van de financiële sector, de Nederlandse overheid en de toezichthouders. Via informatiefilmpjes op YouTube richten lokale overheden en de politie zich tot de burgers. De burger wordt wegwijs gemaakt in het herkennen van signalen die gerelateerd zijn aan ondermijning en hoe te handelen. Hoewel dit themanummer niet ingaat op de awareness-activiteiten gericht op de ...lees meer

Artikel

Fiscale geschillen als grondslag voor witwasvermoedens. De Wwft als hefboom t...

Ellen Timmer

Van ondernemingen die de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) moeten naleven (Wwft-plichtigen) wordt in toenemende mate verwacht dat zij zich verdiepen in de vraag of hun cliënten fiscale wet- en regelgeving naleven.1 Als deze cliënten dat niet doen kunnen zij een fiscaal voordeel behalen dat op grond van het Wetboek van strafrecht (Sr) als ‘zelfwitwassen’ kan worden aangemerkt, met gevolgen voor Wwft-plichtigen op grond van de Wwft.2 De vraag is of – als een Wwft-plichtige vaststelt dat een cliënt... abonneren of dit artikel kopen.

Corruptiebestrijding: zijn wij onderdeel van de oplossing of van het probleem?

T.T.M. Van der Hoorn RA

Corruptie heeft een sterk ondermijnend effect; het ondermijnt eerlijke concurrentieverhoudingen, het vertrouwen in de overheid én wereldwijd het welzijn van mens en milieu. Dat zijn grote uitspraken die helaas met genoeg voorbeelden te onderbouwen zijn. Dus als dat echt zo is en iedereen dat ook eigenlijk wel weet, hoe kan het dan dat we het met z’n allen laten gebeuren? Is het echt iets dat gebeurt in een land dat ver weg ligt met een andere cultuur, buiten onze beïnvloedingssfeer, of kunnen we er zelf hier in Nederland iets bijd... abonneren of dit artikel kopen.

De witwasbestrijding in Nederland: samen werken in 2020

mr. D.J. Stahlie

In het ‘Plan van aanpak witwassen’ dat afgelopen zomer naar de Tweede Kamer is gestuurd, formuleert de regering wat zij komende tijd wil doen om witwassen beter te bestrijden.1 De regering benadrukt onder meer dat de controle door dienstverleners binnen het financiële stelsel en het toezicht daarop een belangrijke pijler in de bestrijding van witwassen is. In dit kader is een goede afstemming tussen de betrokken publieke en private partijen onontbeerlijk. Als we een sterke keten willen vormen, zullen we in 2020 niet allee... abonneren of dit artikel kopen.

Uitdagingen bij de totstand koming van de Serious Crime Taskforce (SCTF)

Emiel V.F. den Boer Msc

Op 29 november 2019 opende het Financieele Dagblad met: ‘Staat en banken jagen samen op adviseurs van de onderwereld’ en belichtte daarmee de oprichting van de Serious Crime Task Force (SCTF), een publiek-privaat samenwerkingsverband (PPS) tussen de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU NL), het Openbaar Ministerie (OM), verschillende opsporingsdiensten en de vier grootste Nederlandse banken.1 De SCTF is gericht op het bestrijden van facilitators die de allerzwaarste vormen van georganiseerde criminaliteit in stand houden. Het FD k... abonneren of dit artikel kopen.

Wwft risicobeleid en risicomanagement voor de accountantsorganisatie

mr. D.S. Kolkman CFE

Sinds 25 juli 2018 zijn enkele belangrijke nieuwe verplichtingen geïntroduceerd in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (‘Wwft’), onder andere het (aangescherpte) Wwft risicobeleid, Wwft risicomanagement en de (onder omstandigheden) verplichte compliance en audit functie. In dit artikel zullen de onderwerpen Wwft risicobeleid en Wwft risicomanagement worden uitgelicht, met name welke gevolgen dit heeft voor de poortwachtersrol van de accountant voor het financiële stelsel. Het artikel sluit af m... abonneren of dit artikel kopen.

Poortwachtersfunctie van de notaris en witwassen

mr. dr. B. Snijder-Kuipers

Het voorkomen van witwassen en terrorismefinanciering is belangrijk voor een goed functionerend financieel stelsel. De Wwft beoogt met een breed toepassingsbereik dit doel te bereiken. Er is een grote diversiteit in soorten Wwft-instellingen: zoals banken, notarissen, makelaars en handelaren van zaken in grote waarde. Daarnaast is er een variëteit in toepassingsbereik van de Wwft. In het geval van banken is de Wwft altijd van toepassing en in het geval van notarissen is de Wwft van toepassing bij bepaalde dienstverlening. Voor notarissen en advocaten ge... abonneren of dit artikel kopen.

Hoe effectief kan witwassen en belastingoptimalisatie in de praktijk bestrede...

dr. Tony de Bree EEP MBA

Hoofddoel van het invoeren van een UBO-register in o.a. Nederland is het zoveel mogelijk tegengaan van het witwassen van geld en het zoveel mogelijk beperken van ‘belastingoptimalisatie’ in offshore locaties, beter bekend als ‘belastingparadijzen’. In de financiële sector wordt het faciliteren van belastingoptimalisatie ten behoeve van vermogende relaties en corporates ‘offshore banking’ genoemd. In de afgelopen jaren hebben overheden een groot aantal banken in het buitenland, maar ook... abonneren of dit artikel kopen.

RPA-softwarerobots helpen ‘legal’ en ‘compliance’ om de groeiende regeldruk h...

ir. M. Houck

AVG en de Wwft met de daarbij bijbehorende ‘ken uw cliënt’- regels, zijn toonbeelden van de immer toenemende regeldruk waar ondernemingen gehoor aan moeten geven, op straffe van hoge boetes. Verordeningen, wetten en beginsels die met goede bedoelingen zijn ingevoerd, en tegen hoge kosten en risico’s moeten worden uitgevoerd door de bedrijven die het betreft. ‘Alleen technologie maakt het mogelijk de bedrijfsvoering verantwoord door te zetten’, stelt Maurits Houck van UiPathNederland. Houck is een man met een missi... abonneren of dit artikel kopen.

Overig

Liever geen bredere aanpak maar een scherpere focus op anti-witwasgebied. Int...

drs. D. Mijnheer

In Nederland gaat jaarlijks naar schatting 16 miljard euro crimineel geld om. Financiële instellingen kunnen een belangrijke poortwachtersfunctie vervullen door ervoor te zorgen dat deze gelden niet via bankrekeningen worden witgewassen. Dat is allesbehalve makkelijk. Yvonne Willemsen, Hoofd Veiligheidszaken bij de Nederlandse Vereniging van Banken, schetst de vooruitgang, de knelpunten en vooral de essentie van een duidelijke focus bij het bestrijden van witwassen via de bank. abonneren of dit artikel kopen.

Uit de boekenkast van de bedrijfsethiek (76)

dr. E.D. Karssing

In de bedrijfsethiek is een groot aantal boeken en artikelen verschenen waarin op praktische wijze integriteitsvraagstukken worden behandeld en concrete aanbevelingen worden gedaan voor het bevorderen van de ethiek en integriteit van organisaties en hun medewerkers. Niet iedereen weet deze publicaties te vinden of heeft tijd ze te lezen. Daarom kijkt Edgar Karssing geregeld voor het Tijdschrift voor Compliance in de boekenkast van de bedrijfsethiek en bespreekt hij een artikel of boek. Deze bijdragen zijn geen recensies, maar een samenvatting ... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS