Compliance, Ethics & Sustainability

Voorheen tijdschrift voor Compliance

2022 nr. 2

Redactie

Hoofdredactie

Sharon Oded

Redactie

Joris J. Blaauw
Renske Fikkers
Karen F. Fluks
Emmeline van Heukelem
Arend Koper
Edward Nkune
Peter-Jan Engelen
mr. A. B. Schoonbeek
C. Sijstermans LLM
Marlon Straathof
Marijke Terpstra
Bartheke Weerstra
Anne-Claire L. Wilmink

Vaste medewerkers

Sam Curtis
Edgar D. Karssing

Redactiesecretaris(sen)

Frank T.G.J. Segers

 

Inleiding

Cultuur, Ethiek en Compliance

dr. ir. E. Rogge, mr. B. Weerstra en mr. A.L. Wilmink MSc

Redactioneel   Het thema van de het tweede nummer is 'Cultuur, Ethiek en Compliance'. Dit betreft complexe begrippen die binnen elke organisatie iets anders kunnen betekenen. Het verbeteren of van buitenaf opleggen van bepaalde verwachtingen omtrent cultuur is een ingewikkelde aangelegenheid en niet altijd even succesvol. Regelgeving, doelstellingen, en handhaven van cultuur zijn geen eenvoudige kwesties. Uiteraard mag de maatschappij desalnietemin wel bepaalde verwachtingen hebben omtrent gedrag, integriteit en ethiek binnen organisaties. In dit nummer wordt deze ... ...lees meer

Artikel

Integriteitsmanagement: een methode voor het doormeten en verbeteren van uw b...

drs. A. Hoekstra1

Een van de hoofdactiviteiten van het Huis voor Klokkenluiders (hierna het Huis) is het adviseren van werkgevers over integriteitsbeleid en -management. Een gedegen integriteitsaanpak voorkomt immers misstanden. En als die zich (onverhoopt) toch voordoen dan draagt een goed integriteitsbeleid eraan bij dat ze op een veilige en adequate wijze gemeld kunnen worden. In die zin past het bevorderen van integriteit naadloos bij de opdracht van het Huis. Vanuit deze preventieve integriteitsbevorderende rol verricht het Huis ook beleidsmatige onderzoeken, zoals naar de implementatie van meldregel... abonneren of dit artikel kopen.

Het perspectief van de AFM op cultuur

dr. F.S. van den Bergh, dr. I. Mostert, T. Coffeng MSc en prof. dr. E.F. van Steenbergen1

Extern toezicht op cultuur, ethiek en compliance kent fundamentele problemen omdat externe toezichthouders geen onderdeel uitmaken van de cultuur die zij beoordelen. Om dat probleem op te lossen beoordeelt de Autoriteit Financiële Markten (AFM; de externe gedragstoezichthouder op de financiële markten) niet de organisatiecultuur zelf, maar of ondernemingen werken aan hun eigen organisatiecultuur. Minimaal wordt verwacht dat ondernemingen grip proberen te krijgen op moeilijk tastbare onderwerpen, zoals cultuur en voorbeeldgedrag. Van de zeer ... abonneren of dit artikel kopen.

Een wildgroei aan perspectieven op gedrag, regelgeving en handhaving: In hoev...

prof. dr. ir. J.J. van der Heijden1

De wellicht grootste paradigmaverschuiving in ons denken over regelgeving en handhaving in de laatste 15 jaar is beïnvloed door inzichten uit de gedragswetenschappen. Het traditionele mensbeeld waarop veel regelgeving- en handhavingstrategieën zijn gebaseerd (de mens als een rationeel en zelfzuchtig wezen) is aan het verschuiven naar een meer accuraat beeld (de mens als onderhavig aan cognitieve beperkingen en irrationaliteit). Dit artikel bespreekt vier recente boeken die elk een ander aspect van gedragswetenschappen aanstippen als relevant voor het verbeteren van rege... abonneren of dit artikel kopen.

De bankierseed en het bancaire tuchtrecht: drie rapporten

A.I. Grocz MSc en dr. ir. E. Rogge1

Na de financiële crisis van 2008 was het vertrouwen in de financiële en bancaire sector tot een dieptepunt gedaald. Dit vertrouwen heeft nog verdere klappen gekregen door bijvoorbeeld het LIBOR-schandaal. Echter, vertrouwen is wel noodzakelijk, zo concludeerde ook de Commissie Maas.[2] Immers diezelfde banken vervullen een belangrijke rol in de economie. Hierbij kan gedacht worden aan het dagelijkse betalingsverkeer, het afsluiten van een lening of hypotheek, of het aanhouden van spaartegoeden. Om dit maatschappelijk belang te onderstrepen was één van d... abonneren of dit artikel kopen.

Compliance moet gaan over het doel

dr. ing. M.A. de Bree MBA1

Natuurlijk wordt algemeen aangenomen dat het erg belangrijk is om aan de regels te voldoen. Over regels is namelijk goed nagedacht door allerlei deskundigen en ze zijn doorgaans democratisch tot stand gekomen.[2] Dus geen wonder dat toezichthouders en bedrijven compliance nastreven. Men gaat ervan uit dat naleving van regels, compliance, ervoor zorgt dat maatschappelijke doelen daadwerkelijk bereikt worden. Het is verleidelijk om aan deze aanname vast te houden. Het geeft een gevoel van controle in een wereld die turbulent en complex is. Het is dan ook geen wonder dat ons systeem van wet... abonneren of dit artikel kopen.

How governments can stimulate compliance effectiveness

mr. M. van Woerden1

1. Separating the wheat from the chaff Good compliance is good for business. A culture of integrity, embedded in the corporate strategy and supported by a code of conduct as 'living document' is crucial to protect trust by customers, governments, and other key stakeholders of the organization. Many companies adapt their strategies to align with the UN Agenda 2030 for sustainable development.[2] However, resulting ethics and compliance commitments will fade if they are not followed by measurable goals and actions. Professor Sandra J. Sucher (Harvard Business School) ... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS