Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte

2017 nr. 2

Inleiding

Voorwoord

Als hoofdredacteur van het Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte ben ik verheugd u te kunnen berichten dat wij nieuwe leden in onze redactie mogen verwelkomen: nadat Marieke van Schie, advocaat-partner bij Lexence, al eerder Tomas Steenmetser had vervangen, hebben wij nu Douwe de Witte, raadsheer bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, bereid gevonden om de plaats van Christiaan Toorman in te nemen. Voor onze groep met vaste medewerkers hebben we (ook) uitbreiding gezocht en gevonden: Anique Bergers van Boeke... ...lees meer

Artikel

Duurzaam huurrecht Verleden heb je, toekomst kun je maken - Verslag VHA Lust...

mr. W. Lever1

[1]De Vereniging van Huurrecht Advocaten (VHA) bestaat dit jaar 25 jaar. Genoeg reden om dit met de VHA-leden te vieren op 3 februari 2017 in het Grand Hotel Krasnapolsky op de Dam in Amsterdam. Rode draad tijdens het lustrumcongres betrof de duurzaamheid van ons huurrecht. Zowel met een terugblik naar het verleden als met een vooruitblik naar de toekomst hebben de sprekers ons meegenomen in hun wereld. De dag werd geopend door de voorzitter van de VHA, Aemile van Rappard en vervolgens bestond de dag uit inleidingen door diverse sprekers met muzikale inter... abonneren of dit artikel kopen.

Big data: game changer voor vastgoed?!

drs. B.O. Ziermans MRE MRICS

Harvard Business Review stelt dat organisaties die zich in de top 33% van haar sector bevinden qua data-gedreven besluitvorming gemiddeld 5% productiever en 6% winstgevender zijn dan hun concurrenten (Frick, W., 2014). Een evidente motivatie voor actoren in de vastgoedsector om gebruik te maken van data-gedreven besluitvorming. Uitgangspunt is dat de analyse van grote hoeveelheden data leidt tot het nemen van betere beslissingen en meer transparantie. Gebruikers, gebouweigenaren, financiers en adviseurs zijn momenteel aan het verkennen op welke wijze big data van toegevoegde waarde kunne... abonneren of dit artikel kopen.

De Warmtewet: een update en een blik in de toekomst

mr. V.G.J. Boumans1

De Warmtewet is op 1 januari 2014 in werking getreden. Dat de Warmtewet een hoop onduidelijkheden en knelpunten kent, is na drie jaar wel duidelijk. Ook de minister heeft zich hiervan inmiddels rekenschap gegeven en de minister is voornemens om deze knelpunten weg te nemen door de gehele Warmtewet aan een herziening te onderwerpen. In deze bijdrage zet ik de ontwikkelingen uiteen die zich de afgelopen drie jaar hebben voorgedaan in het kader van de Warmtewet. Daarnaast ga ik in op de (bescheiden) rechtspraak die de afgelopen drie jaar is gepubliceerd over de Warmtewet. Ook sta ik ... abonneren of dit artikel kopen.

Een bespreking van de dissertatie De huur van ongebouwde onroerende zaken: ee...

mr. K.M.J. Baumann1

Op de huur van ongebouwde onroerende zaken zijn enkel de algemene bepalingen van art. 7:201-7:230 BW van toepassing, daar waar de huur van woonruimte, 290- en (in beperkende mate) 230a-bedrijfsruimte ook specifieke bepalingen in het BW kennen. De groep huurders van ongebouwde onroerende zaken betreft een diverse groep, waarbij de belangen zeer uiteen kunnen lopen. Onder het huurregime van ongebouwde onroerende zaken vallen onder andere parkeerplaatsen, losse stukken land zonder bebouwing die geen landbouwfunctie hebben, standplaatsen op een camping en sportvelden. Er worden daarnaast oo... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentieoverzicht

mr. J.M. Winter-Bossink en mr. N. Amiel1

Jurisprudentieoverzicht betreffende een selectie van voor de verhuur van bedrijfsruimte relevante uitspraken gepubliceerd – of aan de redactie ter hand gesteld – in de periode 1 december 2016 tot en met 31 januari 2017. abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

Hoge Raad (TvHB 2017/5)

N. van Tamelen

17 februari 2017 ECLI:NL:HR:2017:278 ; NJB 2017, 480 Hansteen Netherlands/mr. Verwiel q.q. Samenvatting Faillissement, zekerheden, bankgarantie, leegstandschade, ongerechtvaardigde verrijking In een huurovereenkomst met betrekking tot een bedrijfsruimte staat geen leegstandschadebeding. De bankgarantie ter hoogte van twaalf maanden huur, bevat wel de verplichting voor de bank om de leegstandschade te vergoeden. De huurder gaat failliet en de verhuurder tre... abonneren of dit artikel kopen.

Gerechtshof Amsterdam (TvHB 2017/7)

M. van Schoonhoven-Sloot en K. Corten

20 december 2016 ECLI:NL:GHAMS:2016:5499 Samenvatting Beëindiging, duur, vaststellingsovereenkomst, voortzetting huurovereenkomst, verlenging, huurbescherming, misbruik van recht, beperkende werking redelijkheid en billijkheid, huurovereenkomst twee jaar of korter, art. 7:301 lid 1 BW, (stilzwijgende) bekrachtiging B.V. in oprichting In deze zaak zijn achtereenvolgens drie huurovereenkomsten voor bedrijfsruimte gesloten. De eerste huurovereenkomst betrof een huurovereenkomst met een initi... abonneren of dit artikel kopen.

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, locatie Leeuwarden (TvHB 2017/8)

E.T. de Boer

20 december 2016 ECLI:NL:GHARL:2016:10352 Woontex Lelystad/RFM Samenvatting Uitleg, onder- en overmaat, exoneratie, onverschuldigde betaling, huurprijsvermindering, schadevergoeding, gebrek, tekortkoming, partiële ontbinding, dwaling, klachtplicht, verjaring, beperkende werking redelijkheid en billijkheid Geruime tijd na het sluiten van een huurovereenkomst bedrijfsruimte, ontdekt de huurder dat het vloeroppervlak kleiner is dan in de huurovereenkoms... abonneren of dit artikel kopen.

Actualia

Actualiteiten

mw. mr. M. van Schoonhoven-Sloot 1

Wet- en RegelgevingStaatscourantStcrt. 2016, 67519 Indexering bedragen Algemene wet bestuursrecht, Besluit proceskosten bestuursrecht en Wet griffierechten burgerlijke zakenStcrt. 2016, 68218 Procesreglement verzoekschriftprocedures handels- en insolventiezaken gerechtshovenStcrt. 2016, 68220 Procesreglement voor civiele dagvaardingszaken bij de gerechtshovenStcrt. 2016, 68611 Wijzigingsbesluit toelichting derdengelden abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS