Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte

2017 nr. 5

Inleiding

Voorwoord

Nathalie Amiel

Op het gebied van woonruimte heeft de wetgever niet stil gezeten. Zo is deze zomer de ‘Wet aanpak woonoverlast’ in werking getreden, die burgemeesters op grond van het nieuwe art. 151d van de Gemeentewet onder meer de mogelijkheid geeft om specifieke gedragsaanwijzingen te geven aan overlastgevers. Ook de ‘Veegwet wonen’ trad op 1 juli 2017 in werking, waarmee een aantal onvolkomenheden in de Woningwet is gerepareerd, met als gevolg dat deze wet beter uitvoerbaar zou moeten zijn voor corporaties. Voor wat betreft het bedrijfsruimtehuurrecht, is het ‘... ...lees meer

Artikel

Samenloop van aansprakelijkheid voor gebrekkige zaken in het huurrecht

mr. R.A. Veldman1

In de huurrechtpraktijk is aansprakelijkheid voor schade bijna altijd een relevant thema, zoals aansprakelijkheid binnen iedere sector en ieder rechtsgebied dat zal zijn. De vrees voor aansprakelijkheid is voor bedrijven en andere rechtssubjecten vaak de reden om juridisch advies in te winnen: ben ik straks aansprakelijk als dit of dat gebeurt? Vanuit dat perspectief is het niet vreemd dat er over aansprakelijkheid binnen de huurrechtelijke verhoudingen al het nodige geschreven is.[2] Toch is er een onderwerp dat (te) weinig aandacht heeft gekregen, zowel in literatuur als in de rechtspr... abonneren of dit artikel kopen.

Wel of geen bedrijfsruimte? HR 10 maart 20171, het vervolg van 46 ...

mr. J.L.R.A. Huydecoper2

1. Ooit stelde de commissie-Houwing, waaraan wij de aanvankelijke ontwerpen voor de inmiddels zo’n 46 jaar geldende regeling voor de huur en verhuur van bedrijfsruimte danken, voor dat er een uniforme regeling zou gelden voor alle huur van gebouwd onroerend goed, niet zijnde woonruimte. Dat voorstel bereikte ‘de politiek’ in een bijzondere fase in de ontwikkeling van het huurrecht: namelijk in de betrekkelijk korte periode gedurende welke de gedachte ‘bovendreef’ dat huurbescherming een verschijnsel was dat met de schaarste uit de oorlogs- en na-oorl... abonneren of dit artikel kopen.

Due Diligence in het huurrecht; red flags en andere aandachtspunten

mr. M. van Schoonhoven-Sloot en mr. K.J.M. Corten1

Steeds vaker worden (huurrecht)advocaten ingeschakeld om voor een cliënt een due diligence onderzoek uit te voeren. Hierbij wordt vaak (onder meer) waarde gehecht aan de inhoud van huurovereenkomsten. Deze moeten dan op zowel juridisch als op commercieel vlak worden bekeken. Bij het uitvoeren van een due diligence ten aanzien van huurovereenkomsten is het van groot belang het doel van het due diligence in het oog te houden. Wat wil de cliënt met de (ver)koop van de aandelen of ‘stenen’ bereiken? Een onderzoek met betrekking tot huurovereenkomsten verschaft de cliënt niet alleen inzicht i... abonneren of dit artikel kopen.

Bijzondere bepalingen huurrecht buiten het BW

S.L. Berghoef, A.V.J. van Beusekom, J.H.A. Goes, D.J.C. Storm en prof. mr. A.W. Jongbloed1

Behalve in de algemene art. 7:201 e.v. en de meer specifieke art. 7:230a en 7:290 e.v. BW vinden we in de wet meer bepalingen die betrekking hebben op de verhuur van met name gebouwde onroerende zaken. Daarbij moet worden gedacht aan de Wet tot veiling van bepaalde verkooppunten motorbrandstoffen; de Faillissementswet; de Woningwet; de Wet natuurbescherming; de Visserijwet 1963; de Wet op het voortgezet onderwijs (hierna: WVO); de Wet op het primair onderwijs (hierna: WPO) en de Onteigeningswet. Het betreft echter niet een uitputtende opsomming. Deze bijdrage beoogt de lezer er att... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentieoverzicht

mr. J.M. Winter-Bossink en mr. N. Amiel1

Jurisprudentieoverzicht betreffende een selectie van voor de verhuur van bedrijfsruimte relevante uitspraken gepubliceerd – of aan de redactie ter hand gesteld – in de periode juni 2017 tot en met juli 2017. abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

Rechtbank Amsterdam, sector kanton (TvHB 2017/19)

S.H.W. Le Large

19 mei 2017 ECLI:NL:RBAMS:2017:4401 Geen hoger beroep ingesteld Samenvatting Kwalificatie, beëindiging, ontruimingsbescherming, opzegging, aanzegging ontruiming Verhuurder stelt dat sprake is van 230a-ruimte en heeft de huurovereenkomst op grond daarvan opgezegd. Huurder betoogt dat sprake is van middenstands-bedrijfsruimte conform art. 7:290 BW en bestrijdt de opzegging. Onderzocht wordt of de gehuurde onroerende zaak, me... abonneren of dit artikel kopen.

Rechtbank Midden-Nederland, sector kanton, locatie Almere (TvHB 2017/20)

D. van Geel

12 april 2017 ECLI:NL:RBMNE:2017:3226 Marco Johan Guit q.q. / gedaagde Samenvatting Faillissement, algemene bepalingen, verrekening, non-verrekeningsbeding, schadevergoeding Curator vordert na faillissement van verhuurder betaling van achterstallige huurpenningen. Huurder beroept zich op een gebrek, huurprijsvermindering en opschorting en verrekening. In de algemene bepalingen is een beroep op opschorting en verrekening uitgesl... abonneren of dit artikel kopen.

Actualia

Actualiteiten

mw. mr. C. Otte1

PublicatiesBoekenH.M. Hielkema, H.E.M. Vrolijk, M.H. Wissink (red.), Memo Reeks. Huurrechtmemo 2017/2018, Deventer: Wolters Kluwer 2017.E. Swaneveld - Bakelaar, Recht en Praktijk. Vastgoedrecht. De huur van ongebouwde onroerende zaken: een leemte in de wet, Deventer: Wolters Kluwer 2017.I. Timmer, Recht begrepen. Bijzondere overeenkomsten begrepen, Den Haag: Boom Juridische Uitgevers 2017.T.H.G. Steenmetser, abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS