Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte

2018 nr. 2

Inleiding

Voorwoord

Nathalie Amiel

Op 11 oktober 2018 vindt het TvHB-congres plaats, dat onder andere in het teken zal staan van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die met ingang van 25 mei 2018 de Wet bescherming persoonsgegevens zal vervangen. Key note speaker tijdens dit congres, Marieke Thijssen, zal ons dan precies vertellen wat verhuurders, huurders en vastgoedbeheerders van bedrijfsruimte moeten weten over de AVG en wat de eerste praktijkervaringen zijn. Nu er al vanaf 25 mei a.s. sancties staan op overtreding van de AVG, wordt in dit tijdschrift een sneak preview g... ...lees meer

Artikel

Sneak preview: de AVG en verhuur van bedrijfsruimte

mr. M. Thijssen1

Dit najaar staat het TvHB-congres onder andere in het teken van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna AVG).[2] De AVG vervangt met ingang van 25 mei 2018 de Wet bescherming persoonsgegevens (hierna Wbp). De AVG is deels uitgewerkt in de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna UAVG).[3] De AVG en de UAVG stellen (net als de Wbp) eisen aan het verwerken van persoonsgegevens. Daarbij gaat het om veel meer dan alleen het vastleggen van NAW-gegevens. Zo is bijvoorbeeld ook bij het maken van camerabeelden, het registreren van kentekens en het gebruik van w... abonneren of dit artikel kopen.

Het potentieel van algoritmes in het huurrecht

B.O. Ziermans MSc. MRE MRICS en J. Boes MSc.1

Het potentieel van big data in het vastgoed is eerder beschreven in de publicatie 2017 nr. 2 van het Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte. Hierin werden de mogelijke toepassingen en de uitdagingen voor de diverse actoren in het vastgoed toegelicht. De analyse van big data gebeurt in toenemende mate middels complexe algoritmes. In dit artikel wordt nader ingegaan op de recente ontwikkelingen op het gebied van algoritmes en potentiele toepassingen voor de vastgoedsector, alsmede de recente ontwikkelingen van algoritmes die specifiek kunnen worden toegepast in het huurrecht. abonneren of dit artikel kopen.

Voorlopige bewijsverrichtingen in het huurrecht

mr. E. Swaneveld1

Op procedures die gevoerd worden in huurzaken is – uiteraard – het bewijsrecht zoals opgenomen in de art. 149 tot en met 207 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv) van toepassing. Onderdeel van het bewijsrecht dat in deze artikelen is opgenomen zijn de zogenoemde ‘voorlopige bewijsverrichtingen’. Ik doel dan op de mogelijkheid om de rechter te verzoeken een voorlopig getuigenverhoor (art. 186-193 Rv) of voorlopig deskundigenbericht te bevelen of een voorlopige plaatsopneming (beide geregeld in de artikelen (art. 202-207 Rv) te houden. De exhibitievordering van art. ... abonneren of dit artikel kopen.

Leegstandschade en bankgaranties: hoe zat het ook al weer? En hoe moet het ve...

mr. V.G.J. Boumans1

Tot enkele jaren geleden was het voor verhuurders mogelijk om bij het faillissement van een huurder de zogenoemde 'leegstandschade' uitgekeerd te krijgen onder een door de huurder afgegeven bankgarantie. De verhuurder had op die manier de zekerheid dat hij zijn schade als gevolg van een faillissement van een huurder kon beperken. De banken hadden de zekerheid dat het aan de verhuurder uitgekeerde bedrag was gedekt door de contragarantie. Tegenwoordig geven Nederlandse banken dergelijke bankgaranties – waarbij de leegstandschade van de verhuurders is gedekt – niet meer af. Hoe komt het da... abonneren of dit artikel kopen.

Kraken gaat door. Een analyse van recente kraakjurisprudentie

mr. M.E. Voorrips1

Op 1 oktober 2010 werd een algeheel verbod op kraken ingevoerd. Vóór dat moment was kraken slechts strafbaar indien het betreffende pand minder dan één jaar leegstond. Met de Wet Kraken en Leegstand moest zowel kraken als leegstand worden bestreden. Ontruiming van krakers zou met name een strafrechtelijke aangelegenheid moeten worden.[2] Uit de rechtspraak blijkt echter dat er nog regelmatig civiele procedures over de ontruiming van krakers worden gevoerd. Mede door het huidige tekort aan woonruimte, de leegstand van niet-woonruimte en de stijgende woninghuren blijft kraken ook in 2... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

Hoge Raad, 27 oktober 2017,  ECLI:NL:HR:2017:2789 De STAAT DER NEDERLANDE...

J.L.R.A. Huydecoper

Met noot van J.L.R.A. HuydecoperJB 2018, 2; WR 2018, 3; AB 2017, 420SamenvattingStrafrecht, aansprakelijkheid Staat jegens verhuurder voor schade aan het gehuurde bij een inval bij huurder, beginsel van gelijkheid voor de openbare lasten (égalité devant les charges publiques)Tussen de huurder en de verhuurder is een huurovereenkomst voor 230a-ruimte gesloten. Vanwege verdenking van aanwezigheid van harddrugs is de politie het gehuurde bi... abonneren of dit artikel kopen.

Hof ’s-Hertogenbosch, 2 januari 2018, ECLI:NL:GHSHE:2018:41 (TvHB 2018/6)

Marlies van Schoonhoven-Sloot

Met noot van Marlies van Schoonhoven-Sloot Samenvatting Opzegging, niet tijdig, 230a-ruimte, redelijkheid & billijkheid Het gaat in dit arrest om de niet-tijdige opzegging van een huurovereenkomst door een huurder van 230a-ruimte. De verhuurder stelt dat de huurder de huurovereenkomst te laat heeft opgezegd, zodat deze conform de huurovereenkomst met een jaar is verlengd. De verhuurder vordert veroordeling van de huurder tot betaling van een bedrag aan huur over de periode van de voortzetting van de huurovereenkomst. In eerste aanleg heef... abonneren of dit artikel kopen.

Hof Arnhem-Leeuwarden, locatie Leeuwarden, 31 oktober 2017, ECLI:NL:GHARL:20...

K.M. Verdurmen en M. Davelaar

Met noot van K.M. Verdurmen en M. DavelaarNJF 2018, 13 SamenvattingTekortkoming, samenhangende overeenkomsten, franchiseovereenkomst, leaseovereenkomst, opschortingSportschool Dinami, de franchisenemer, sluit een franchiseovereenkomst met een franchisegever voor een bodycheck-project. Een van de verplichtingen voor franchisenemer Dinami was om een cardioscan aan te schaffen, bijvoorbeeld door middel van een leaseconstructie. Vervolgens is een huur-/leaseovereenkomst tot stand gekomen inzake de cardioscan ... abonneren of dit artikel kopen.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant, sector kanton, locatie Breda, 12 oktober 2016...

E.T. de Boer

Met noot van E.T. de Boer Zaaknummer: 4580974 CV EXPL 15-6474 Samenvatting Contractsovername, branchebeschermings- beding, geen “onmiddellijk verband”, onvoorziene omstandigheden, deskundigenbenoeming De verhuurder van een winkelcentrum heeft met de huurder afgesproken dat gedurende de eerste zes jaar na de huuringangsdatum geen ruimte in het winkelcentrum aan een andere drogisterij verhuurd zal worden. Vervolgens is het gehuurde verkocht en geleverd aan een derde en partijen twisten over de vraag of het branchebesc... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentieoverzicht

Jurisprudentieoverzicht betreffende een selectie van voor de verhuur van bedrijfsruimte relevante uitspraken gepubliceerd – of aan de redactie ter hand gesteld – in de periode 1 december 2017 tot en met 31 januari 2018. abonneren of dit artikel kopen.

Actualia

Actualiteiten

mw. mr. C. Otte1

Wet- en RegelgevingGedragsregels advocatuurGedragsregels 2018 (vastgesteld door de algemene raad op 14 februari 2018)PublicatiesArtikelenM.H. Wissink, ‘Onroerend goed en algemene voorwaarden, De betekenis van Richtlijn 1993/13 betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten’, WPNR 2018/7179, p. 71-78.H.W. Heyman, ‘Faillissement en beslag aan de zijde van de verkoper’, WPNR 2018/7180, p. 85-92.M.B.J. Thijssen, ‘De wettelijke bepaling in de praktijk: artikel 7:296 l... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS