Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte

2018 nr. 6

Redactie

Hoofdredactie

mr. K.M. Verdurmen

Redactie

mr. N. Amiel
mr. B.N. Cammelbeeck
mr. A. de Fouw
prof. mr. A.W. Jongbloed
mr. S. van der Kamp
mr. I.C.K. Mol
mr. M. van Schie
M. van Schoonhoven-Sloot
mr. D.H. de Witte

Vaste medewerkers

mr. A. Bergers-Kemp
mr. V.G.F. Boumans
mr. J. le Clercq
M. Davelaar
mr. E.D. den Engelsman
mr. Th. Fraai
mr. I. Hofhuis
mr. K. Keij
mr. J.R.M. Nelen
mr. C. Otte
mr. M. E. Voorrips
B. Ziermans MSc. MRICS

Redactiesecretaris(sen)

mr. A. de Fouw

Inleiding

Voorwoord

Nathalie Amiel

We kunnen terugkijken op een zeer geslaagd congres 'Huurrecht Actualiteiten, van privacy tot blockchain.' Er werden interessante presentaties gegeven door de drie uitgenodigde keynote speakers, tijdens de interactieve workshops werd enthousiast gediscussieerd, kasteel De Wittenburg was zoals altijd sfeervol en de opkomst was groot. Marieke Thijssen heeft ons, als eerste key-note speaker, meegenomen in de actuele privacyregelgeving, toegespitst op de huurrechtpraktijk. De vijf workshops (waarvan de deelnemers aan het congres er elk twee konden volgen) z... ...lees meer

Artikel

Workshop 1: Kwalificatie van de huur van bedrijfsruimte

mr. A. Bergers- Kemp1

Wat hebben een bungalowpark en raamprostitutie met elkaar gemeen? Op het eerste oog niet veel; betaalde seks en familievakantiebestemmingen zijn over het algemeen (gelukkig) ver van elkaar verwijderd. Wat zij gemeen hebben, is dat kwalificatie van een huurovereenkomst met één van deze bestemmingen niet eenvoudig is gebleken. Tijdens de workshop werd duidelijk dat voor beide bestemmingen bepleitbaar is dat het huurregime van art. 7:290 e.v. BW van toepassing is, maar dat ook goed kan worden verdedigd dat het huurregime van art. 7:230a BW geldt. abonneren of dit artikel kopen.

Workshop 2: Franchise en goedkeuring afwijkende bedingen

mr. A. de Fouw en mr. K.M. Verdurmen1

In workshop 2 van het TvHB congres kwamen de onderwerpen `franchise’ en `goedkeuring van afwijkende bedingen’ aan de orde. Dit mede naar aanleiding van de actualisering van het Handboek huurrecht bedrijfsruimte, waarin beide onderwerpen door ons beschreven zijn.[2] Om na te kunnen gaan hoe het beste kan worden omgegaan met franchise en huurcontracten voor 290-bedrijfsruimte die nader op elkaar afgestemd moeten worden, onder andere voor wat betreft de termijn, is ook kennis van goedkeuring van afwijkende bedingen noodzakelijk. Daarom hebben wij tijdens de workshop bei... abonneren of dit artikel kopen.

Workshop 3: Zekerheden in faillissement

mr. M. van Schoonhoven-Sloot1

Op 11 oktober 2018 vond de conferentie ‘Huurrecht actualiteiten van Privacy tot Blockchain’ plaats. Tijdens deze conferentie verzorgde ik samen met Derk van Geel[2] de workshop ‘Zekerheden in faillissement’. Hierin spraken wij over gestelde zekerheden ten behoeve van huurovereenkomsten in faillissement. Aangezien dit een breed onderwerp betreft dat al gedetailleerd is beschreven in hoofdstuk 14 van de tweede herziene druk van het Handboek Huurrecht Bedrijfsruimte[3], beperk ik mij hier tot een korte bespreking van de relevante zekerheidsrechten en de meest prikkelende standpunten en disc... abonneren of dit artikel kopen.

Workshop 4: Beëindiging van huurovereenkomsten - Voorwaardelijkheid in rechte...

mr. A. van der Hilst en mr. I.C.K. Mol1

Op 11 oktober 2018 heeft de door de redactie en uitgever van het Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte georganiseerde conferentie 'Huurrecht actualiteiten, van Privacy tot Blockchain' plaatsgevonden in kasteel De Wittenburg te Wassenaar. Eén van de workshops (workshop 4) had betrekking op de beëindiging van huurovereenkomsten en werd verzorgd door de auteurs van deze bijdrage. Met dank aan de input van de ruim veertig actieve deelnemers (verdeeld over twee sessies) hebben wij enkele belangwekkende inzichten opgedaan. Net als in de workshop, gaan wij in dit artikel in op twee onderwer... abonneren of dit artikel kopen.

Workshop 5: De gebrekenregeling

mr. J.M. Winter-Bossink en mr. E.T. de Boer1

Tijdens onze twee workshops zijn wij ingegaan op een aantal onderwerpen uit de gebrekenregeling waar ons inziens nog verschillend over gedacht kan worden. In dit artikel geven wij hier een samenvatting van. Over deze onderwerpen zijn vaak nog geen definitieve conclusies te trekken. De in dit artikel genoemde 'conclusies' zijn daarom slechts voorlopig en met name bedoeld om de discussie hierover te stimuleren. abonneren of dit artikel kopen.

Blockchain en huurrecht

mr. M. van Eersel en mr. A. Schoonbeek1

De oorsprong van de blockchaintechnologie is gelegen in de wens om op een veilige manier alternatief geld (‘peer to peer electronic cash’ ofwel ‘cryptocurrencies’) te creëren. Daarmee zou het mogelijk worden om buiten het bancaire stelsel om te betalen. Inmiddels vormt deze technologie de basis voor allerlei innovaties in het verrichten van rechtshandelingen zoals het aangaan van (huur)overeenkomsten en het leveren van activa, waaronder ook vastgoed. De technologie is daarmee relevant voor het huurrecht. abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

Hof Amsterdam, 24 juli 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:2580 ALLIANZ NEDERLAND SCHA...

P. Jahan en A. van der Hilst

Met noot P. Jahan en A. van der HilstHoger beroep van Rb. Midden-Nederland 12 juni 2013, ECLI:NL:RBMNE:2013:CA3498Geen beroep in cassatie ingesteldSamenvattingGebrekenregeling, exoneraties, brand in ArmandomuseumHet gehuurde is bij de huurder in gebruik als museum totdat dit door een grote brand wordt verwoest. De brand wordt veroorzaakt door werkzaamheden van een door de verhuurder ingeschakelde loodgieter aan de dakgoot van het gehuurde. Bij deze brand gaat een groot aantal kunstwerken verloren, niet alleen van de huurder zel... abonneren of dit artikel kopen.

Hof Arnhem-Leeuwarden, locatie Leeuwarden, 10 juli 2018 (TvHB 2018/22)

E.H.H. Schelhaas

Samenvatting Totstandkoming, aanbod en aanvaarding, huuraanbieding In deze uitspraak speelt de vraag of op basis van de ondertekende huuraanbieding een huurovereenkomst tot stand is gekomen. De kantonrechter oordeelt dat dit het geval is. Het hof oordeelt echter dat dit vooralsnog niet is komen vast te staan en laat de Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam (de partij die stelt als verhuurder een huurovereenkomst te hebben gesloten met appellante als huurder) toe tot bewijslevering. Gerechtshof [appellante], wonende te [A], appellante... abonneren of dit artikel kopen.

Hof Arnhem-Leeuwarden, locatie Leeuwarden, 7 augustus 2018, ECLI:NL:GHARL:20...

Th.S.M. Fraai

Met noot van Th.S.M. Fraai Samenvatting Tekortkoming, huurprijs, partij, ontzeggen toegang, vervangen sloten De huurder huurt een bedrijfsruimte ex art. 7:230a BW van de verhuurder. Op enig moment heeft de huurder een betalingsachterstand laten ontstaan. De verhuurder heeft daarop besloten de huurder de toegang tot het gehuurde te ontzeggen door het slot van het gehuurde te vervangen. De verhuurder heeft in conventie betaling door de huurder gevorderd van de achterstallige huur te vermeerderen met onder meer de contractuele boete, ook voor de... abonneren of dit artikel kopen.

Rechtbank Rotterdam, 19 september 2018, ECLI:NL:RBROT:2018:7821 Magazijn “D...

A. de Fouw

Met noot van A. de FouwSamenvatting ECLI:NL:RBROT:2018:7821 , NJF 2018/561Uitleg, reikwijdte voorkeursrecht van koop, aandelentransactieGeschil inzake de uitleg van een voorkeursrecht van koop in huurovereenkomsten, waarin is bepaald dat onder ‘verkoop’ tevens moet worden begrepen “iedere andere rechtshandeling met een zakenrechtelijk en/of obligatoir karakter die materieel tot een vergelijkbaar gevolg leidt.” De grootmoedermaatschappij van de verhuurder gaat over tot de verkoop van de aandelen in de moedermaatschappij... abonneren of dit artikel kopen.

Actualia

Actualiteiten

mr. C. Otte1

PublicatiesBoekenR.F.H. Mertens, VvE Recht in ontwikkeling, Maastricht: Nexus Legal Knowledge Development 2018.TijdschriftenD. de Vries, ‘Franchise en huur: een gelukkige samenwerking?’, HIP 2018/141, afl. 7, p. 29-32. abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentieoverzicht

Jurisprudentieoverzicht

mr. J.M. Winter-Bossink en mr. N. Amiel

Jurisprudentieoverzicht betreffende een selectie van voor de verhuur van bedrijfsruimte relevante uitspraken gepubliceerd – of aan de redactie ter hand gesteld – in de periode augustus en september 2018. abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS