Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht

Verslaggeving, accountancy en toezicht

2022 nr. 6

Redactie

Hoofdredactie

dr. mr. C.J.A. van Geffen

Redactie

mr. dr. J.E. Brink- van der Meer
prof. dr. C. Camfferman
mr. M.A.J. Cremers
A. Dieleman RA
prof. dr. M.N. Hoogendoorn RA
prof. dr. G.C.M. Majoor
mr. A. de Neve
mr. A. B. Schoonbeek
mr. drs. L. in 't Veld
mr. Q. H. van Vliet

Vaste medewerkers

mr. J. Dinant
mr. J.F. Garvelink
dr. B. Kamp
mr. dr. G.P. Oosterhoff
mr. H.K.O. Reimers
drs. C.M. Roozen RA

Coördinerend redacteur

mr. drs. L. van Dijk

 

Inleiding

Kerstmijmeringen (over fraude en de NBA)

prof. mr. J.B.S. Hijink1

Op 13 december 2022 publiceerde de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants ("NBA") de door haar aan de minister van Financiën verstuurde brief met suggesties ten behoeve van toekomstige wetgeving.[2] In die brief – hierna: de "NBA-brief" – maakt de NBA ook een aantal opmerkingen over het (rapporteren over) frauderisicobeleid van ondernemingen en de rol van de accountant daarbij.   Ik heb niet gemist dat de NBA bestrijding van fraude en corruptie zeer belangrijk vindt en daartoe tal van initiatieven ontplooit.[3] Evenmin is mij ontgaan dat de R... ...lees meer

Artikel

Voorzieningen in de jaarrekening: actuele ontwikkelingen in de regelgeving

prof. dr. M.N. Hoogendoorn RA1

De Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) heeft enkele jaren achtereen wijzigingen aangebracht in de regelgeving voor de verwerking van voorzieningen in de jaarrekening (RJ 252[2]). In dit artikel geef ik een overzicht van deze wijzigingen en bespreek ik een aantal toepassingsvraagstukken daarbij. Ook maak ik een vergelijking met IFRS.   Belangrijk kenmerk van een voorziening is dat onzekerheid bestaat omtrent de omvang en/of het moment van afwikkeling. Daarmee onderscheidt een voorziening zich van een schuld. Een voorziening wordt gevormd vo... abonneren of dit artikel kopen.

Ernstige continuïteitsonzekerheid en 'negatieve verklaring'

A. Dieleman RA1

De titel boven dit artikel zal (zeker) bij accountants tot gefronste wenkbrauwen aanleiding geven. Het verklaringenstelsel dat accountants hanteren kent verschillende varianten van de controleverklaring,[2] maar een 'negatieve verklaring' komt in dat repertoire (terecht) niet voor. De aanleiding voor deze titel en dit artikel komen uit de parlementaire behandeling van de wijziging van de Faillissementswet in de Tweede Kamer.[3] Tijdens die behandeling is door kamerlid van Nispen het volgende amendement ingediend met een aanvulling in art. 31a van de Wet op de ondernemingsraden[4]... abonneren of dit artikel kopen.

Praktijkvraag: verslaggeving over streefcijfers mannen en vrouwen in (sub)top...

mr. dr. C.J.A. van Geffen1

: streefcijferrapportage In 2022 is via een wetswijziging een (tijdelijke) regeling in werking getreden in verband met een evenwichtiger verhouding tussen het aantal mannen en vrouwen in het bestuur en de raad van commissarissen van grote naamloze en besloten vennootschappen, via de (her)ingevoerde artikelen 2:166 en 2:276 BW (Stb. 2021, nr. 495).[2] In navolging daarvan is in 2022 ook een nieuw artikel 3d Besluit inhoud bestuursverslag in werking getreden (Stb. 2022, nr. 182).[3]  Deze wetgeving is tijdelijk en zal op 1 januari 2030 weer vervallen... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

De wachttijd of afkoelperiode voor de functieaanvaarding bij een voormalig co...

mr. drs. L. in 't Veld1

Annotatie bij HvJEU 24 maart 2021, ECLI:EU:C:2021:230 Soms is een rechterlijke uitspraak relevanter vanwege de daarin opgenomen overwegingen of context waarin de uitspraak is gedaan dan vanwege het daarin uiteindelijk gegeven feitelijke oordeel.[2] Zo heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: het Hof) op 24 maart 2021[3] zich bij mijn weten voor de eerste keer[4] uitgelaten over de uitleg van een van de bepalingen uit Richtlijn 2006/43/EG, zoals gewijzigd door Richtlijn 2014/56/EU (hierna: Auditrichtlijn). Het arrest volgde op een verwijzingsbeslissing van ... abonneren of dit artikel kopen.

Actualia

Actualiteiten

prof. dr. C. Camfferman RA1

Nationaal Een beschrijving van de nationale actualiteiten schuift door naar het eerstvolgende nummer.    Internationaal IASB: Post-implementation review IFRS 9 Op 21 december publiceerde de IASB de conclusies uit de post-implementation review (PIR) van de bepalingen in IFRS 9 over classificatie en waardering.[2]  In de rapportage stelt de IASB vast dat in het algemeen de standaard werkt zoals verwacht en geen fundamentele problemen oplevert bij toepassing.  Wel zijn enkele punten genote... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS