TAC

Tijdschrift voor Arbeidsrecht in Context

2023 nr. 2

Redactie

Hoofdredactie

mr. drs. A.M. Helstone

Redactie

mr. dr. J.H. Bennaars
prof. mr. dr. J.H. Even
mr. Y. Harchaoui
mr. dr. N. Zekic
mr. S. Sikkink
prof. dr. O.P. van Vliet
mr. dr. H.H. Voogsgeerd
mr. A. Zwanenburg

Vaste medewerkers

mr. F. Dekker
mr. R.A.A. Duk
mr. K. Janssens
mr. A.L. Mertens
mr. drs. E.H.A. Schram
mr.dr. J.P.H. Zwemmer

Redactiesecretaris(sen)

mr. M. Diepenbach

 

Artikel

Minder vergeldingen en meer meldingen?

prof. dr. A. Akkerman1

Wet Bescherming Klokkenluiders en de overweging om te melden De Wet Bescherming Klokkenluiders moet klokkenluiders beter beschermen tegen vergelding. In deze bijdrage bespreek ik, aan de hand van inzichten uit sociaal wetenschappelijk onderzoek, inhoeverre deze bescherming ook zal leiden tot een grotere bereidheid om vermoedens van misstanden te melden. Op 18 februari 2023 is de Wet Bescherming Klokkenluiders (hierna WBK) in werking getreden. Deze wet vervangt de Wet Huis voor Klokkenluiders. Door melders beter te beschermen hoopt de wetgever dat misstanden vaker w... abonneren of dit artikel kopen.

Hernieuwde kwalificatie: van opdracht- naar arbeidsovereenkomst en vice versa?

mr. K. Janssens1

Partijen kunnen een overeenkomst tot het verrichten van werk tegen betaling op verschillende wijzen inrichten. Voordat de rechtsverhouding kan worden gekwalificeerd, moet worden vastgesteld welke rechten en verplichtingen partijen zijn overeengekomen. Dat gebeurt door middel van uitleg. Het draait dan om het achterhalen van de gemeenschappelijke partijbedoeling en de gerechtvaardigde verwachtingen over en weer. Hierbij kan worden betrokken op welke wijze partijen uitvoering aan de overeenkomst hebben gegeven.Maar wat als de feitelijke uitvoering pas gaandeweg... abonneren of dit artikel kopen.

Wetsvoorstel seksuele misdrijven: wat betekent dit voor het arbeidsrecht?

mr. S. van Waegeningh1

Het Wetsvoorstel seksuele misdrijven voorziet in een modernisering en uitbreiding van strafbaarstelling van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dit wetsvoorstel raakt aan het arbeidsrecht omdat seksuele intimidatie in het wetsvoorstel strafbaar wordt gesteld en seksuele handelingen binnen een afhankelijkheidsrelatie (zoals binnen een arbeidsverhouding) straks al snel als aanranding of verkrachting worden aangemerkt. Het ligt op de weg van werkgevers en werknemers om in aansluiting op dit wetsvoorstel heldere en eenduidige afspraken te maken over de arbeidsrechtelijke normering en sancti... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

De Pgb-dienstverlener aan huis onder de WW; de implicaties voor het particuli...

mr. dr. L. van den Berg1

Annotatie bij Centrale Raad van Beroep 30 maart 2023, ECLI:NL:CRVB:2023:481 De Centrale Raad van Beroep (CRvB) heeft op 30 maart 2023 bevestigd, dat de uitsluiting van pgb-dienstverleners in de WW, verboden discriminatie op grond van geslacht oplevert in de zin van artikel 4 van Richtlijn 79/7/EEG (de Richtlijn). De uitspraak biedt aanwijzingen dat deze conclusie ook op zal gaan voor huispersoneel in de particuliere sfeer (de private markt voor dienstverlening aan huis). De auteur gaat in deze annotatie in op een drietal maatregelen die de wetgever kan treffen teneinde st... abonneren of dit artikel kopen.

Het Euronext-arrest

mr. E.M.T. Huijzer en mr. drs. E.H.A. Schram1

Annotatie bij Hoge Raad 23 september 2022, ECLI:NL:HR:2022:1267 Het hof Amsterdam zorgde met zijn tussen- en eindarrest in de zaak tussen Euronext en de Vereniging Pensioengerechtigden Euronext Amsterdam en enkele van haar leden voor beroering in de rechtspraktijk. De Hoge Raad stelt in zijn arrest van 23 september 2022 orde op zaken en geeft onder meer belangrijke beslissingen ten aanzien van de norm van goed werkgeverschap (art. 7:611 BW), gelijke behandeling bij toeslagen (art. 58 Pw), de onderbrengingsplicht (art. 23 Pw) en derdenbedingen bij een uitvoeringsovereenkom... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS