TAC

Tijdschrift voor Arbeidsrecht in Context

2023 nr. 1

Redactie

Hoofdredactie

mr. drs. A.M. Helstone

Redactie

mr. dr. J.H. Bennaars
prof. mr. dr. J.H. Even
mr. Y. Harchaoui
mr. dr. N. Zekic
mr. S. Sikkink
prof. dr. O.P. van Vliet
mr. dr. H.H. Voogsgeerd
mr. A. Zwanenburg

Vaste medewerkers

mr. F. Dekker
mr. R.A.A. Duk
mr. K. Janssens
mr. A.L. Mertens
mr. drs. E.H.A. Schram
mr.dr. J.P.H. Zwemmer

Redactiesecretaris(sen)

mr. M. Diepenbach

 

Artikel

Everything changes, it all stays the same

prof. mr. dr. J.H. Even en mr. A. Zwanenburg1

Arbeidswetgeving kan door de EU-wetgever of door de lidstaten worden ontwikkeld. Bij de vraag wie aan zet is, speelt het subsidiariteitsbeginsel een cruciale rol. In deze column bespreken wij het belang van dit beginsel en signaleren wij aan de hand van recente Europese wetgevingsinitiatieven op het terrein van het arbeidsrecht dat de aandacht hiervoor verslapt. Wij adviseren de Europese Commissie en de Nederlandse politiek scherper aan dit beginsel te toetsen. Everything changes, it all stays the same. Everyone guilty, no one to blame. Every way out, brings you back ... abonneren of dit artikel kopen.

Een voltijdbonus in het onderwijs, mag dat?

mr. dr. A. Eleveld1

In deze bijdrage wordt nagegaan of een voltijdbonus in overeenstemming is met het gelijke behandelingsrecht indien deze bonus wordt ingevoerd in de sector onderwijs. De auteur concludeert onder andere dat het antwoord op deze vraag niet eenduidig is. Zo zal voor een juiste toepassing van de objectieve rechtvaardigingstoets aanvullend empirisch onderzoek moeten worden verricht. 1. Inleiding Ideeën over de invoering van een zogenaamde 'voltijdbonus' gonzen al langere tijd rond in Den Haag. Met name in de zorg en het onderwijs wordt het verstrekken van een finan... abonneren of dit artikel kopen.

Wanneer is het studiekostenbeding nog mogelijk en wat betekent dat dan? Een h...

prof. mr. G.C. Boot en J.A. van Gool1

Met de invoering van de Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden is de mogelijkheid een studiekostenbeding te kunnen afsluiten danig ingeperkt. Wanneer is zo'n beding nog mogelijk, en past dat wel binnen de maatschappelijke opdracht Een Leven Lang Leren? Onderzocht worden de jurisprudentie van de Hoge Raad en de feitenrechters over het studiekostenbeding, de wijzigingen die de Wwz met zich bracht en hoe hieraan uitvoering is gegeven, alsook de wijze waarop de Richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden is geïmplementeerd. 1. Introductie en vr... abonneren of dit artikel kopen.

Wet arbeid vreemdelingen en recente evenredigheidsontwikkelingen

mr. E.C. van der Maden en mr. D.G.M. Diesfeldt1

In dit artikel gaan wij in op de (evenredigheid van de) bestuursrechtelijke handhaving van de Wet arbeid vreemdelingen ("Wav"). Deze bestuursrechtelijke arbeidswet brengt rechten en plichten mee voor Wav-werkgevers, die zich van dat Wav-werkgeverschap niet altijd bewust zijn. Wij lichten in dit artikel toe wat de Wav in een notendop inhoudt, hoe de toezicht en handhaving in dit kader zijn geregeld en welke rol het evenredigheidsbeginsel speelt bij de eventuele boeteoplegging. 1. Kruising tussen arbeidsrecht en bestuursrecht in de Wav Op het e... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

Annotatie bij Hof van Justitie EU 13 oktober 2022, ECLI:EU:C:2022:774 ('Hoo...

mr. P.C. Vas Nunes1

De verwijzende rechter in deze zaak lijkt ongelukkig te zijn met de rechtspraak van het Hof van Justitie EU inhoudende dat een 'algemeen neutraliteitsgebod' (lees: een verbod op het dragen van een hoofddoek op het werk) in beginsel geen direct onderscheid op grond van godsdienst oplevert, en dus valt te rechtvaardigen. De nationale wetgever heeft niet de mogelijkheid om, gebruikmakend van zijn vrijheid 'gunstiger' te bepalen, een dergelijk gebod wél als direct onderscheid aan te merken. De feiten   De casu... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS