Nederlands Tijdschrift voor Energierecht

2017 nr. 2

Inleiding

Voorwoord

Michelle de Rijke

In de artikelen van deze NTE-aflevering is gas de rode draad . Mr. dr. Daisy Tempelman geeft een heldere inkijk in de relevante wet- en regelgeving over gaskwaliteit en in de aanleiding voor discussie over dit onderwerp, zoals de splitsing van Gasunie en de aanwijzing van GTS als netbeheerder en de toenemende invoeding van LNG en biogas. Uit haar bijdrage komt naar voren dat gaskwaliteit, oftewel de samenstelling van gas, niet alleen relevant is voor de veiligheid van transport en eindgebruik van gas. Gaskwaliteit is ook de bepalende factor voor het vaststellen van het volume van... ...lees meer

Artikel

Gaskwaliteit in Nederland - Zonder kwaliteit geen kwantiteit!?

mr. dr. D. G. Tempelman1

Gaskwaliteit speelt een belangrijke rol bij de invoeding, het transport en het eindgebruik van het gas. Hoewel het al jaren onderwerp van discussie is, zijn de belangrijkste parameters pas sinds 2014 neergelegd in een Ministeriële Regeling. Dit artikel gaat in op de discussie rondom gaskwaliteit, legt de verschillen uit en bespreekt de relevante wet- en regelgeving omtrent gaskwaliteit. abonneren of dit artikel kopen.

Uitleg van een finaal kwijtingsbeding in aardbevingszaken - Een analyse van R...

prof. mr. A.J. Verheij1

Op 1 maart jl. heeft de Rechtbank Noord-Nederland voor recht verklaard dat de NAM jegens meer dan honderd Groningers aansprakelijk is voor vermogensschade en immateriële schade veroorzaakt door gasgeïnduceerde aardbevingen. De vraag op hoeveel iedere eiser aanspraak kan maken, is doorverwezen naar de schadestaatprocedure. De immateriële schade bestaat uit een inbreuk op de privacy die daarmee een persoonsaantasting oplevert in de zin van art. 6:106 lid 1 sub b BW. De vermogensschade betreft gederfd woongenot en bewoners hebben volgens de rechtbank in beginsel recht o... abonneren of dit artikel kopen.

Energiebesparing, opslag en Power to Gas - Verslag NeVER bijeenkomst 31 maar...

mr. W.L.J. Kremer1

Op 31 maart 2017 kwamen de leden van de NeVER bijeen op de raffinaderij van BP, te Rotterdam. Het thema van de bijeenkomst was 'Energiebesparing, opslag en Power to Gas'. Als sprekers waren uitgenodigd: Tobias Mischlau (Business Development Energy Storage bij Uniper) en George Rodenhuis (manager juridische zaken bij Netbeheer Nederland). De heer Mischlau gaf een presentatie over (het juridsch kader van) Power to Gas en de heer Rodenhuis gaf een presentatie over de positie van de netbeheerder in de energietransitie. De dag werd afgesloten met een prachtige rondleiding over de raffinaderij... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

Besluit van de ACM op het bezwaar van de Vereniging Energie-Nederland inzake ...

mr. I. Brinkman, mr. L. Baljon en mr. drs. C. van der Woude

Bij besluit op bezwaar handhaaft de Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) de veiling van langetermijnfinanciëletransmissierechten (hierna: FTRs) op de grens met België. In het besluit van 2 oktober 2016 heeft ACM de gewijzigde veilingregels voor langetermijntoewijzing van grensoverschrijdende capaciteit (Allocation Rules for Forward Capacity Allocation) goedgekeurd. Onderdeel hiervan is de invoering van financiële transmissierechten op de Nederlands-Belgische grens. Hiertegen is bezwaar gemaakt door de Vereniging Energie-Nederland (hierna: Energie-Nederland). Energie-Nederland... abonneren of dit artikel kopen.

Gerechtshof Amsterdam, 31 januari 2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:259 inzake appel...

mr. I. Brinkman, mr. L. Baljon en mr. drs. C. van der Woude

Oxxio Nederland B.V. (hierna: Oxxio) heeft de beginmeterstand op basis waarvan zij in augustus 2012 met de gaslevering aan [appellant] is aangevangen gehaald uit het Toegankelijk Meetregister van energie Data Services Nederland. De beginmeterstand blijkt te zijn gebaseerd op een schatting. [Appellant] stelt vervolgens dat Oxxio haar voor een te groot volume heeft gefactureerd voor de periode 2012/2013. [Appellant] wijst erop dat uit de meteropname door de netbeheerder – Liander – in september een veel hogere meterstand volgt. Volgens het hof is het niet aannemelijk dat de beginmeterstand... abonneren of dit artikel kopen.

Rechtbank Limburg, 15 februari 2017, ECLI:NL:RBLIM:2017:1146 , inzake Direct...

mr. I. Brinkman, mr. L. Baljon en mr. drs. C. van der Woude

Deze zaak gaat over de vergoeding voor de levering van elektriciteit en gas. [Gedaagde] weigert facturen voor gas en elektriciteit te voldoen. [Gedaagde] stelt dat in de periode waarop de facturen zien de gas- en elektriciteitsmeters niet goed functioneerden. De kantonrechter acht deze stelling niet aannemelijk. In dat verband overweegt hij dat het verweer van [gedaagde] dat hij door financiële problemen de meters niet heeft kunnen laten inspecteren voor zijn eigen rekening en risico komt. De kantonrechter bekrachtigt daarop het eerdere verstekvonnis in dit verband. abonneren of dit artikel kopen.

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 21 februari 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:1529 , i...

mr. I. Brinkman, mr. L. Baljon en mr. drs. C. van der Woude

Tussen [appellant] en Essent Retail Energie B.V. (hierna: Essent) is een overeenkomst gesloten tot levering van gas en elektriciteit. In geschil is de hoogte van het in rekening gebrachte gasverbruik over de periode van 26 januari 2010 en 30 augustus 2011. Hoist Kredit AB (hierna: Hoist) vordert op basis van de door Essent aan haar gecedeerde vordering dat [appellant] wordt veroordeeld tot het voldoen van de achterstallige betalingen, vermeerderd met de wettelijke rente alsmede buitengerechtelijke incassokosten. Bij tussenarrest van 12 juli 2016 heeft het hof aan Hoist opgedragen om bij ... abonneren of dit artikel kopen.

Rechtbank Noord-Nederland, 1 maart 2017, ECLI:NL:RBNNE:2017:715 , inzake eis...

mr. I. Brinkman, mr. L. Baljon en mr. drs. C. van der Woude

Deze uitspraak betreft de vordering van in totaal 127 eisers, aangeduid als [Eiser D] c.s. en [Eiser H] c.s., van een verklaring voor recht dat de Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. (hierna: NAM) en/of de Staat der Nederlanden (hierna: de Staat) jegens eisers onrechtmatig handelt en heeft gehandeld op grond van art. 6:177 lid 1 sub b BW en/of art. 6:162 BW en dat zij, kort gezegd, aansprakelijk zijn voor de daardoor geleden en te lijden materiële en immateriële schade.Ten aanzien van de vorderingen jegens de Staat oordeelt de rechtbank dat de Staat zijn zorgplicht als bedoeld ... abonneren of dit artikel kopen.

Hof van Justitie van de Europese Unie, 2 maart 2017, ECLI:EU:C:2017:153 , C-...

mr. I. Brinkman, mr. L. Baljon en mr. drs. C. van der Woude

De Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, de voorzitter van de Poolse energiereguleringsdienst, weigert J.D. een concessie voor de opwekking van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen. De reden voor de weigering is dat J.D. elektriciteit wil opwekken met een kleine waterkrachtcentrale die elektriciteit opwekt uit een stroom afvalwater van een ander bedrijf. Dat andere bedrijf pompt voor zijn productieproces water omhoog en loost vervolgens het afvalwater. Het andere bedrijf is niet betrokken bij de elektriciteitsproductie door J.D. uit de afvalwaterstroom.In hoger beroep bij de betre... abonneren of dit artikel kopen.

Autoriteit Consument en Markt, 9 maart 2017, ACM/DJZ/2017/201341, zaaknummer:...

mr. I. Brinkman, mr. L. Baljon en mr. drs. C. van der Woude

De Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) oordeelt, met inachtneming van de uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (hierna: CBb) van 22 februari 2016 (besproken in nr. 31 in deze rubriek in NTE 2016/2-3), dat Vestia Energie (hierna: Vestia) als leverancier van warmte in de zin van de Warmtewet moet worden aangemerkt. Het CBb heeft immers nadrukkelijk overwogen dat ook vormen van warmte met een lage temperatuur, zoals Vestia via haar bronnet levert, onder de Warmtewet vallen. Daarmee is het bezwaar van de bewoners uit de wijk Hoogeland... abonneren of dit artikel kopen.

Raad van State, 22 maart 2017, ECLI:NL:RVS:2017:748 , inzake college van bur...

mr. I. Brinkman, mr. L. Baljon en mr. drs. C. van der Woude

Bij de vergunningverlening aan de Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. door de minister van Economische Zaken (hierna: de minister) zijn voorschriften verbonden aan zijn instemming met het opslagplan Norg. De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Noordenveld en Leek (hierna: de colleges) hebben hiertegen beroep aangetekend, omdat zij menen dat de toegestane druk in het reservoir te hoog is en dit risico’s met zich meebrengt. De Afdeling concludeert dat geen nader onderzoek is gedaan naar, of aandacht is besteed aan, het mogelijke effect van het structureel toestaan v... abonneren of dit artikel kopen.

Rechtbank Midden-Nederland, 22 maart 2017, ECLI:NL:RBMNE:2017:1434 , inzake ...

mr. I. Brinkman, mr. L. Baljon en mr. drs. C. van der Woude

Twee uitspraken van dezelfde dag van Rechtbank Midden-Nederland over precariobelasting. Meer dan 25 jaar geleden heeft de gemeente Bunschoten een exploitatieovereenkomst en een kabellegregeling en de gemeente Rhenen een exploitatieovereenkomst gesloten, waarbij de gemeentes onder meer zich verbinden geen retributies te heffen. [Eiseres] heeft gesteld dat beide gemeentes ook jegens haar aan de bepalingen van beide overeenkomsten zijn gebonden en daarom niet bevoegd zijn precariobelasting van haar te heffen. De rechtbank stelt in beide zaken vast dat niet [eiseres], maar een NV de rechtsop... abonneren of dit artikel kopen.

College van Beroep voor het bedrijfsleven, 23 maart 2017, ECLI:NL:CBB:2017:1...

mr. I. Brinkman, mr. L. Baljon en mr. drs. C. van der Woude

Vattenfall Energy Trading Netherlands N.V. (hierna: VETNL) heeft bij Gasunie Transport Services B.V. (hierna: GTS) capaciteit geboekt ten behoeve van een gasopslag in Epe (Duitsland) die verbonden is met het net van GTS. Vanwege afnemende capaciteitsbehoefte heeft VETNL GTS gevraagd de geboekte transportcapaciteit te verminderen. Daarbij heeft VETNL een beroep gedaan op art. 2.1.2a Transportvoorwaarden Gas – LNB en art. 6.A.12 Transmission Service Conditions van GTS (hierna: TSC). GTS heeft het verzoek om vermindering van de geboekte transportcapaciteit afgewezen. Daarop heeft Engie een ... abonneren of dit artikel kopen.

Rechtbank Amsterdam, 30 maart 2017, ECLI:NL:RBAMS:2017:2005 , inzake Hoist K...

mr. I. Brinkman, mr. L. Baljon en mr. drs. C. van der Woude

[Gedaagde] heeft op 31 december 2014 via een stand in de Media Markt overeenkomsten met Essent Retail Energie BV (hierna: Essent) gesloten voor levering van gas en stroom voor de duur van drie jaar. Essent heeft vanaf 1 februari 2015 gas en stroom geleverd aan [gedaagde]. [Gedaagde] heeft een betalingsachterstand laten ontstaan. Essent heeft op 8 februari 2016 de overeenkomsten ontbonden wegens wanbetaling en de vordering gecedeerd aan Hoist Kredit AB (hierna: Hoist Kredit). Hoist Kredit vordert betaling voor onder meer geleverde gas en stroom. De kantonrechter oordeelt dat het werven va... abonneren of dit artikel kopen.

Rechtbank Rotterdam, 31 maart 2017, ECLI:NL:RBROT:2017:2356 , inzake eiser t...

mr. I. Brinkman, mr. L. Baljon en mr. drs. C. van der Woude

In deze zaak gaat het om een geschil tussen [eiser] en Eneco Warmte- en Koude Leveringsbedrijf (hierna: Eneco) over de eigendom van een afleverset en het Niet-Meer-Dan-Anders-beginsel (hierna: NMDA-beginsel) bij de levering van warmte. [Eiser] vordert een verklaring voor recht dat Eneco ten onrechte haar tarieven per 1 januari 2014 eenzijdig heeft verhoogd, zonder rekening te houden met reeds gedane betalingen en/of zonder adequate compensatie. Ter beoordeling van deze vordering is het van belang te weten wie de eigenaar is van de afleverset.[Eiser] heeft gesteld dat de ... abonneren of dit artikel kopen.

Wet- en regelgeving

Wet- en regelgeving

mr. A.A. Kleinhout en mr. L. Di Bella1

In deze rubriek wordt ingegaan op belangrijke wijzigingen in wet- en regelgeving in Europa en Nederland evenals op ontwikkelingen die naar verwachting op korte termijn tot dergelijke wijzigingen zullen leiden. abonneren of dit artikel kopen.

Actualia

Actualiteiten en signaleringen

prof. mr. dr. M.M. Roggenkamp, L. Diestelmeier LL.M., G.J. Kreeft LL.M., mr. D. Kuiken, C.T. Nieuwenhout LL,M., mr. T.N. Spijk-Belanova en mr. C.G. Verburg1

Autoriteit Consument & Markt (ACM)Afwegingskader uitbreiding taken netbeheerders en netwerkbedrijvenOp 1 maart 2017 publiceerde de ACM op haar website een afwegingskader voor de uitbreiding van taken van netbeheerders en netwerkbedrijven in het kader van het wetsvoorstel Voortgang Energietransitie (VET) (zie NTE 2017, nr. 1). Het afwegingskader is opgesteld op verzoek van de minister van Economische Zaken om een beter inzicht te krijgen van hoe de ACM de rol van netbeheerders en netwerkbedrijven ziet in het kader van VET.De ACM meent d... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS