Nederlands Tijdschrift voor Energierecht

2017 nr. 5

Artikel

Voorwoord

Energietransitie is wat de klok slaat en dat is ook de sleutel waarin de bijdragen in deze NTE aflevering zijn geplaatst. Mr. Robin Aerts spitst dit thema toe op windturbines op land. In het NTE kwamen eerder diverse milieuaspecten (geluid, gebiedsbescherming, soortenbescherming) van windturbines op land aan bod (NTE 2016, nr. 1 en 5). Met het artikel over omgevingsrechtelijke aspecten rond slagschaduw, lichthinder en radarverstoring lijkt de cirkel rond. Mr. drs. Peter van Asperen verkent het risico dat EU-Lidstaten lopen dat maatregelen die o... abonneren of dit artikel kopen.

Omgevingsrechtelijke aspecten rond slagschaduw, lichthinder en radarverstorin...

mr. R.J.J. Aerts1

Nederland heeft in Europees verband de doelstelling aanvaard om in 2020 op duurzame wijze te voorzien in 14% van de energieconsumptie.[2] Het vorige kabinet heeft ervoor gekozen om een extra stap te zetten en gaat voor een aandeel duurzame energie van 16% in 2023.[3] In het Energieakkoord van september 2013 zijn afspraken gemaakt over de invulling van de extra 2%.[4] De komende jaren worden deze afspraken verder uitgevoerd. Bestudering van het Regeerakkoord leert dat deze koers wordt voortgezet. Daarbij geldt dat gewerkt zal worden aan een nieuw klimaat- en energieak... abonneren of dit artikel kopen.

Risico’s op staatssteun in de Elektriciteitswet 1998

mr. drs. P. van Asperen1

Er is werk aan de winkel. In het Energieakkoord is afgesproken dat het aandeel duurzame energie in Nederland in 2020 14% van de totale energievoorziening moet bedragen.[2] Die doelstelling is nog niet bereikt. Het Financieele Dagblad[3] berichtte dat Nederland onderaan bungelt als het gaat om het aandeel duurzame energie, maar dat er wel maatregelen komen. De overheid kan het echter niet alleen. Om de doelstellingen te bereiken zijn er (meer) ondernemers nodig die duurzame energie produceren en verkopen. De overheid kan deze ondernemers wel stimuleren. Bijvoor... abonneren of dit artikel kopen.

Verslag van het 28ste European Energy Law Seminar

G.J. Kreeft LL.M, I. Klinge LL.M en mr. T. Beetstra1

Op 23 en 24 januari 2017 vond in het Hampshire Hotel Babylon te Den Haag het 28ste European Energy Law Seminar plaats. Het seminar trok een groot aantal participanten van zowel binnen als buiten Europa. Gedurende deze twee dagen hebben diverse sprekers, verdeeld over verscheidene thema’s, de toehoorders doen boeien met recente ontwikkelingen op het gebied van het energierecht. In dit verslag wordt per thema en spreker een samenvatting gegeven van de inhoud in het Nederlands. abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

College van Beroep voor het bedrijfsleven , 20 november 2015, ECLI:NL:CBB:20...

mr. I. Brinkman, mr. E.A. de Vries en mr. drs. C. van der Woude

Dow Netwerk B.V. (‘Dow’) is eigenaar van en exploiteert een particulier (elektriciteits)net in de zin van art. 15 Elektriciteitswet 1998 (‘E-wet’), zoals dat destijds luidde, in Terneuzen. Naar aanleiding van de wijziging van art. 15 E-wet heeft Dow de Autoriteit Consument en Markt (‘ACM’) verzocht haar ontheffing te verlenen van de verplichting een netbeheerder aan te wijzen voor haar net, omdat dit kwalificeert als een gesloten distributiesysteem (‘GDS’). Op dit verzoek had de ACM nog niet beslist ten tijde van de mondelinge behandeling v... abonneren of dit artikel kopen.

Rechtbank Noord-Holland , 25 januari 2017 , ECLI:NL:RBNHO:2017:407 inzake L...

mr. I. Brinkman, mr. E.A. de Vries en mr. drs. C. van der Woude

Netbeheerder Liander N.V. (‘Liander’) heeft, met andere netbeheerders, ten behoeve van aanvragen voor nieuwe aansluitingen de website ‘aansluitingen.nl’ opgezet. Huib Bakker Bouw B.V. (‘HBB’) heeft als aannemer met Hillgate Saffier B.V. (‘Hillgate’) als opdrachtgever een aannemingsovereenkomst gesloten ter realisatie van een nieuwbouwproject in Haarlem. HBB heeft in december 2010 via de website aansluitingen.nl een aanvraag gedaan om aansluitingen te verzorgen in Haarlem, met als aanvrager Huib Bakker Bouw en als factuuradres het adres van ... abonneren of dit artikel kopen.

Rechtbank Noord-Holland , 1 februari 2017, ECLI:NL:RBNHO:2017:8287 inzake W...

mr. I. Brinkman, mr. E.A. de Vries en mr. drs. C. van der Woude

Westland Infra Netbeheer B.V. (‘WIN’) stelt in de periode 2002-2012 problemen te hebben ondervonden met RM6-installaties. Dit zijn schakel- en zekeringsinstallaties. Schneider Electric the Netherlands B.V. (‘Schneider’) heeft die RM6-installaties geleverd aan WIN. WIN houdt Schneider aansprakelijk voor de schade die zij stelt te hebben geleden door de problemen met de RM6-installaties en vordert ter zake schadevergoeding van Schneider in de hoofdzaak. In dit incident buigt de rechtbank zich over een vordering van Schneider tot veroordeling van WIN afschrif... abonneren of dit artikel kopen.

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, , 20 april 2017 , ECLI:NL:GHARL:2017:3248 i...

mr. I. Brinkman, mr. E.A. de Vries en mr. drs. C. van der Woude

Klagers hebben eerder aangifte tegen [beklaagde] gedaan. In de aangifte wordt gesteld dat beklaagde sinds 1963 op meer dan twintig locaties gas wint uit het Groningerveld en dat vaststaat dat er een relatie bestaat tussen gaswinning uit dat veld en aardbevingen in de provincie Groningen. Het Openbaar Ministerie heeft [beklaagde] niet vervolgd omdat het meent dat er geen sprake is van een strafbaar feit. Klagers stellen dat [beklaagde] ten onrechte niet door het Openbaar Ministerie is vervolgd ter zake van overtreding van art. 170, 350 en 352 Wetboek van Strafrecht in de periode 1963 - 20... abonneren of dit artikel kopen.

Rechtbank Gelderland , 5 juli 2017 , ECLI:NL:RBGEL:2017:5711 inzake Century...

mr. I. Brinkman, mr. E.A. de Vries en mr. drs. C. van der Woude

Century Aluminum Vlissingen B.V. (‘Century’) is een producent van anoden die gebruikt worden bij het maken van primair aluminium. Century heeft op 12 juni 2012 een anodefabriek overgenomen uit de failliete boedel van Zeeland Aluminium Company N.V. (‘Zalco’). Deze anodefabriek is via een 10 kV-net verbonden met het hoogspanningsnet van Tennet. Op het 10 kV-net is ook een uit de Zalco-boedel overgenomen aluminiumgieterij van het bedrijf UTB Holding aangesloten. Omdat de aangeslotene, Zalco, failliet was en niet langer aan haar verplichtingen voldeed, was TenneT de p... abonneren of dit artikel kopen.

College van Beroep voor het bedrijfsleven , 29 augustus 2017 , ECLI:NL:CBB:2...

mr. I. Brinkman, mr. E.A. de Vries en mr. drs. C. van der Woude

In een geschilbeslechtingsbesluit als bedoeld in art. 51 E-wet heeft de ACM geoordeeld dat Chemours Netherlands B.V. (‘Chemours’) over de periode 1 januari 2002-1 juli 2011 niet het systeemdienstentarief aan Stedin Netbeheer B.V. (‘Stedin’) verschuldigd was. Stedin bracht Chemours over die periode het systeemdienstentarief op grond van het toen geldende art. 30 lid 2 E-wet in rekening met betrekking tot het elektriciteitsverbruik van fabrieken op haar site te Dordrecht. Stedin heeft beroep ingesteld tegen het geschilbeslechtingsbesluit van de ACM. In beroe... abonneren of dit artikel kopen.

Gerechtshof Amsterdam , 5 september 2017 , ECLI:NL:GHAMS:2017:3644 inzake ...

mr. I. Brinkman, mr. E.A. de Vries en mr. drs. C. van der Woude

[X] is economisch eigenaar en aangewezen netbeheerder van gas- en elektriciteitsnetwerk in de gemeente Muiden. Een dochtermaatschappij van [X] is juridisch eigenaar van de netwerken. De gemeente Muiden en de directie van [bedrijf-1] hebben in 1943 een regeling getroffen omtrent de wijze waarop het elektriciteitsbedrijf in de gemeente Muiden zal worden geëxploiteerd (‘de Regeling 1943’). De gemeente Muiden heeft in 2013 de Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting ter zake van buizen, kabels, draden of leidingen 2013 (‘de Verordening’) vas... abonneren of dit artikel kopen.

Raad van State , 7 september 2017 , ECLI:NL:RVS:2017:2430 inzake verzoeker...

mr. I. Brinkman, mr. E.A. de Vries en mr. drs. C. van der Woude

De colleges van de gemeenten Noordenveld en Leek hebben de voorzieningenrechter verzocht een voorlopige voorziening te treffen om het besluit van de minister van 6 augustus 2015 om de gasdruk te verruimen te schorsen tot zes weken na het nieuwe besluit op bezwaar en te bepalen dat inzet en exploitatie van de gasopslag in Norg plaats dient te vinden overeenkomstig de voorschriften van het besluit van 26 juni 2014. De colleges van Noordenveld en Leek hebben, mede onder verwijzing naar 91 schademeldingen aan gebouwen in 2014/2015, duidelijk gemaakt te vrezen dat het verruimde drukbereik in ... abonneren of dit artikel kopen.

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden , 12 september 2017 , ECLI:NL:GHARL:2017:8035 ...

mr. I. Brinkman, mr. E.A. de Vries en mr. drs. C. van der Woude

De gemeente Voorst valt binnen het verzorgingsgebied van netbeheerder Liander. De gemeente heeft in 1923, 1960, 1976 en 2004 met rechtsvoorgangers van Alliander N.V. c.s. overeenkomsten gesloten betreffende aanleg, exploitatie en levering van elektriciteit en gas, welke overeenkomsten voor onbepaalde tijd waren aangegaan. De gemeente heeft de ‘Verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting 2014’ vastgesteld die op 1 januari 2014 in werking is getreden. De gemeente heeft vervolgens de oude privaatrechtelijke overeenkomsten met Liander bij brieven van 25 apri... abonneren of dit artikel kopen.

Rechtbank Rotterdam , 14 september 2017 , ECLI:NL:RBROT:2017:7034 inzake In...

mr. I. Brinkman, mr. E.A. de Vries en mr. drs. C. van der Woude

Innogy Benelux Holding B.V. (‘Innogy’) heeft de ACM verzocht handhavend op te treden jegens Alliander N.V. (‘Alliander’). Alliander is namelijk in een groep in de zin van art. 2:24b BW verbonden met HOOM B.V. (‘HOOM’), Energy Exchange Enablers B.V. (‘EXE’) en MPARE B.V. (‘MPARE’). Volgens Innogy verrichten HOOM, EXE en MPARE activiteiten in strijd met het groepsverbod (in de zin van art. 10b lid 1-3 E-wet en art. 2c lid 1-3 Gaswet) en het verbod op nevenactiviteiten (in de zin van art. 17 lid 2-3 E-wet en art. 10b lid 2-3 Gaswet... abonneren of dit artikel kopen.

Rechtbank Limburg , 4 oktober 2017 , ECLI:NL:RBLIM:2017:9403 inzake Lindorf...

mr. I. Brinkman, mr. E.A. de Vries en mr. drs. C. van der Woude

Lindorff b.v. (‘Lindorff’) heeft van Essent een vordering op [gedaagde] gecedeerd gekregen en vordert de betaling van die vordering. Onderdeel van die vordering is een vordering die Essent op grond van art. 95cb lid 1 E-wet ten behoeve van netwerkbeheerder Enexis dient te factureren. Art. 95cb lid 1 E-wet bepaalt echter dat er voor een dergelijke vordering een verjaringstermijn van twee jaar geldt, alsmede een vervaltermijn van twee jaar. Nu er meer dan twee jaren na de factuurdatum zijn verstreken is de vervaltermijn overschreden en wordt dat deel van de vordering afgewezen.... abonneren of dit artikel kopen.

Rechtbank Gelderland , 5 oktober 2017 , ECLI:NL:RBGEL:2017:5142 inzake [X]...

mr. I. Brinkman, mr. E.A. de Vries en mr. drs. C. van der Woude

[X] N.V. (‘[X]’) is netbeheerder en economisch eigenaar van gas- en elektriciteitsleidingen in de gemeente Oldebroek. Met ingang van 1 januari 2015 geldt in deze gemeente de Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting voor buizen, kabels, draden of leidingen 2015 (‘de Verordening’). De gemeente heeft [X] een aanslag precariobelasting voor het jaar 2015 opgelegd. In geschil is de vraag of deze aanslag terecht aan [X] is opgelegd. [X] stelt dat uit een grammaticale lezing van de Verordening volgt dat zij niet belastingplichtig is, omdat ze niet do... abonneren of dit artikel kopen.

Hoge Raad , 13 oktober 2017 , ECLI:NL:HR:2017:2622 inzake [eiseres] tegen L...

mr. I. Brinkman, mr. E.A. de Vries en mr. drs. C. van der Woude

In deze zaak heeft netbeheerder Liander [eiseres] aansprakelijk gesteld in verband met beschadiging van een ondergrondse oliedrukkabel tijdens werkzaamheden met een dekschuit van [eiseres] bij baggerwerkzaamheden in de Rijn in oktober 2006. [Eiseres] heeft steeds verweer gevoerd met de strekking dat Liander geen schade heeft geleden, onder meer omdat zij ten tijde van de het schadevoorval geen juridisch of economisch eigenaar was van de oliedrukkabel. Daarnaast is, volgens [eiseres], de vordering verjaard en is hij ten onrechte niet in de gelegenheid gesteld een contra-expertise te verri... abonneren of dit artikel kopen.

Rechtbank Rotterdam , 20 oktober 2017 , ECLI:NL:RBROT:2017:7913 inzake Stic...

mr. I. Brinkman, mr. E.A. de Vries en mr. drs. C. van der Woude

De Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam (‘SOR’) is bij de kantonrechter opgekomen tegen een beslissing die de Huurcommissie op verzoek van [gedaagde] heeft genomen. Die beslissing betreft de hoogte van de kosten van warmtelevering die SOR [gedaagde] als haar huurder in rekening brengt. De kantonrechter heeft bij verstek vonnis gewezen en geoordeeld dat de beslissing van de Huurcommissie vervalt, omdat SOR daartegen tijdig is opgekomen. Tevens heeft de kantonrechter de warmtekosten vastgesteld op het bedrag dat SOR gevorderd heeft. [Gedaagde] is opgekomen tegen het v... abonneren of dit artikel kopen.

Hof EU , 26 oktober 2017 , ECLI:EU:C:2017:816 , C-347/16 inzake Balgarska e...

mr. I. Brinkman, mr. E.A. de Vries en mr. drs. C. van der Woude

De Bulgaarse Rechtbank heeft zes prejudiciële vragen ingediend in het kader van een geding tussen Balgarska energiyna borsa AD (‘BEB’), een vennootschap naar Bulgaars recht, en de Komisiyata za energiyno i vodno regulirane (commissie voor de regulering van de energie- en watermarkt, Bulgarije) (‘KEVR’), over de weigering van de KEVR om aan BEB een vergunning af te geven voor elektriciteitstransmissie, de coördinatie van een balanceringsgroep en de activiteit van onafhankelijk transmissiesysteembeheerder. Blijkens de verwijzingsbeslissing heeft BEB op 27 ... abonneren of dit artikel kopen.

Rechtbank Oost-Brabant , 27 oktober 2017 , ECLI:NL:RBOBR:2017:5664 inzake ...

mr. I. Brinkman, mr. E.A. de Vries en mr. drs. C. van der Woude

In juli 2017 is de gemeente Eindhoven een meervoudig onderhandse aanbestedingsprocedure als bedoeld in het Aanbestedingsreglement Werken ‘ARW 2016’ begonnen voor de plaatsing en exploitatie van snel-laadpalen op het Stationsplein te Eindhoven. In de bijbehorende inschrijvingsleidraad was een referentie-eis opgenomen, waaruit moest blijken dat de opdrachtnemer ervaring heeft met het plaatsen en exploiteren van snelladers in de openbare ruimte. De gemeente Eindhoven heeft besloten de opdracht te gunnen aan Allego. N.V. Nuon Sales (‘Nuon’) heeft als de andere inschri... abonneren of dit artikel kopen.

Wet- en regelgeving

Wet- en regelgeving

mr. A.A. Kleinhout en mr. L. Di Bella1

In deze rubriek wordt ingegaan op belangrijke wijzigingen in wet- en regelgeving in Europa en Nederland evenals op ontwikkelingen die naar verwachting op korte termijn tot dergelijke wijzigingen zullen leiden. abonneren of dit artikel kopen.

Actualia

Actualiteiten en signaleringen

prof. mr. dr. M.M. Roggenkamp, L. Diestelmeier LL.M., G.J. Kreeft LL.M., mr. D. Kuiken, C.T. Nieuwenhout LL.M., mr. T.N. Spijk-Belanova en mr. C.G. Verburg1

Rapporten en overige publicatiesIn deze rubriek worden jaarverslagen, rapporten en overige publicaties besproken die inzicht bieden in de energiesector c.q. de ontwikkelingen van het energierecht. De redactie houdt zich aanbevolen voor suggesties voor documenten die in deze rubriek opgenomen kunnen worden. TenneTNieuwe techniek verkort aanlegtijden hoogspanningskabels forsOp 16 oktober 2017 maakte TenneT bekend dat het voor het eerst succesvol gebruik heeft gemaakt van een nieuwe techniek om hoogspanningskabels ondergronds aan te leggen. Door deze techni... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS