Nederlands Tijdschrift voor Energierecht

2022 nr. 5/6

Redactie

Hoofdredactie

mr. M. de Rijke

Redactie

mr. I. Brinkman
mr. drs. J.E. Janssen
mr. A.A. Kleinhout
prof. mr. dr. M.M. Roggenkamp
mr. drs. A. Waayer

Vaste medewerkers

mr. M. J.J. van Beuge
mr. F. Elskamp
mr. M.W.F. Oosterhuis
mr. B.M. Winters

Redactiesecretaris(sen)

mr. P. B. Gaasbeek

 

Inleiding

Voorwoord

mr. M. de Rijke

Het verheugt de redactie dat we in nauwe samenwerking met de vaste medewerkers van het NTE een omvangrijk dubbelnummer kunnen publiceren met het thema decarbonisatie. De term decarbonisatie behelst de transitie naar een postfossiele, koolstofdioxidevrije economie en  het verlagen van de CO₂-emissies. In het decarbonisatieproces worden fossiele brandstoffen vervangen door CO₂-vrije, hernieuwbare energiebronnen om de uitstoot van CO₂ te verminderen of volledig te vermijden. Om de doelen van het Klimaatakkoord van Parijs -de opwarming van de aarde beperken tot ruim onder 2 graden Celsi... ...lees meer

Artikel

Hoopvolle COP27 eindigt in een teleurstelling

mr. M.E.F. Elias1

In november 2022 vond in de Egyptische badplaats Sharm-el-Sheikh de 27e bijeenkomst plaats van de Conferentie van Partijen (Conference of the Parties, ''COP'') bij het Klimaatverdrag van de Verenigde Naties (United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC), ook wel aangeduid als COP27. Gedurende twee weken is er onderhandeld over kwesties als verlies en schade (loss and damage), aanpassing aan klimaatverandering, klimaatfinanciering en de doelstelling om de opwarming van de aarde te beperken tot 1.5°C graden. COP27 was bedoeld om toezeg... abonneren of dit artikel kopen.

Legal Possibilities for an EU-California ETS Linkage

Manolis Kotzampasakis1

The European Commission and California's government have expressed their mutual will to deepen their collaboration on emissions trading and align their carbon markets. This article provides an updated review of the legal barriers and options for linking the European Union Emissions Trading System with California's Cap-and-Trade Program. Such a transatlantic linkage could bring certain economic and political benefits to both jurisdictions. In light of constitutional constraints on California's treaty-making capacity, the linkage can be legally materialized on the basis of an informal agre... abonneren of dit artikel kopen.

Decarbonisatie op de Noordzee: de rol van kunstmatige energie-eilanden

prof. mr. dr. M.M. Roggenkamp en E.R. van Nieuwkoop LL.M1

Decarbonisatie gaat een steeds grotere rol spelen en raakt ook direct de energiesector. De instrumenten voor decarbonisatie zijn divers en richten zich vooral op CO2-emissiereductie door middel van energiebesparing, CO2-emissiehandel, CO2-afvang en -opslag en het bevorderen van de productie en het gebruik van hernieuwbare energiebronnen. Behalve voor decarbonisatie worden deze instrumenten ook ingezet om de voorzieningszekerheid veilig te stellen. De energiecrisis die is ontstaan ten gevolge van de oorlog in Oekraïne heeft direct geleid tot een vergroting... abonneren of dit artikel kopen.

Regulering (nettoegang) energieopslag op de Noordzee

mr. M.W.F. Oosterhuis1

In het kader van de energietransitie vindt in het elektriciteitssysteem aan de aanbodzijde een verschuiving plaats van fossiele bronnen naar duurzame bronnen. Dat betekent een verschuiving van overwegend stabiele, regelbare grootschalige - en van oorsprong centrale - opwek vanuit fossiele bronnen, naar (kleinschalige) decentrale opwek vanuit diverse duurzame bronnen enerzijds en daarnaast naar grootschalige windparken in de Noordzee anderzijds. De beschikbaarheid van deze duurzame elektriciteit is naar zijn aard grillig en afhankelijk van het weer en het seizoen. Teneinde de toenemende g... abonneren of dit artikel kopen.

Verslag jubileumbijeenkomst NeVER 23 september 2022

mr. D. Kist, Mr. S. Jeurissen en Mr. J.J. Peelen1

Op 23 september 2022 vond de jubileumbijeenkomst van de Nederlandse Vereniging voor Energierecht (NeVER) plaats in het Rijksmuseum Boerhaave in Leiden. Tijdens de opening van de jubileumbijeenkomst nam Martha Roggenkamp de aanwezigen mee in de geschiedenis van de NeVER. Sinds de oprichting van de NeVER op 22 januari 2002 is er veel gebeurd, waaronder het afleveren van twee promovendi en het uitbrengen van drie preadviezen. Tijdens de jubileumbijeenkomst werd het derde preadvies (over toezicht op de energiemarkt) aangeboden. Na deze opening behandelden zeven sprekers een ... abonneren of dit artikel kopen.

Verslag NeVER-bijeenkomst van 17 november 2022 - energietransitie op zee

mr. T. Beetstra1

Op donderdag 17 november 2022 vond de laatste bijeenkomst van het jaar 2022 plaats bij De Brauw Blackstone Westbroek in Amsterdam. Het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Energierecht (NeVER) had weer een zeer interessante middag georganiseerd over het actuele thema 'Energietransitie op zee'. Het programma bestond uit een goede balans tussen theorie en praktijk met drie inspirerende spreeksters. 1. New offshore energy storage and transport options: Legal obstacles and solutions Liv Malin Andreasson presenteerde de juridische aspecten van (grootschalige... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

De Porthos-zaak

mr. dr. R. van der Hulle en mr. dr. L.A.J. Spaans1

Annotatie bij Raad van State 2 november 2022, ECLI:NL:RVS:2022:3159 Samenvatting uitspraak ABRvS 2 november 2022, zaaknummer 202107079/1/R4, ECLI:NL:RVS:2022:3159   In deze uitspraak wordt een oordeel gegeven over de zogenoemde partiële bouwvrijstelling in verband met stikstofdepositie die is geregeld in artikel 2.9a van de Wet natuurbescherming en artikel 2.5 van het Besluit natuurbescherming. Deze artikelen zijn op 1 juli... abonneren of dit artikel kopen.

Overig

Wet- en regelgeving

mr. A.A. Kleinhout1

  In deze rubriek wordt ingegaan op belangrijke wijzigingen in wet- en regelgeving in Europa en Nederland evenals op ontwikkelingen die naar verwachting op korte termijn tot dergelijke wijzigingen zullen leiden. Europa Regelgeving Voorlopig akkoord Europees Parlement en Raad over het voorstel tot wijziging van Verordening (EU) 2018/842 betreffende bindende jaarlijkse broeikasgasemissiereducties door de lidstaten van 2021 tot en met 2030 teneinde bij te dragen aan klimaatmaatregelen om aan de toezeggingen uit hoofde van de ... abonneren of dit artikel kopen.

Signaleringen

prof. mr. dr. M.M. Roggenkamp, Dr. D.G. Tempelman L.LM, mr. S.T. Kalisvaart LLM, E.R. van Nieuwkoop LL.M, mr. B.M. Winters, mevrouw mr. C.L. Klapwijk en Mr. Y.A. Chan1

In deze rubriek worden jaarverslagen, rapporten en overige publicaties besproken die inzicht bieden in de energiesector c.q. de ontwikkelingen van het energierecht. De redactie houdt zich aanbevolen voor suggesties voor documenten die in deze rubriek opgenomen kunnen worden. Signaleringen Nederland Overheden en overheidsadviesorganen Ministerie van Economische Zaken en Klimaat   Uittreding van Nederland uit het Energiehandvestverdrag De Minister voor Klimaat en Energie (Minister) heeft, mede namens d... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentieoverzicht

Jurisprudentie

mr. I. Brinkman, mr. A.F. Mancosu en L.A.I. Franssen

Deze rubriek bestrijkt de periode oktober – december 2022. De rubriek bevat evenwel ook uitspraken die voor die periode gewezen zijn, maar niet eerder gepubliceerd en/of gesignaleerd zijn. NTE 2022/80 Rechtbank Zeeland-West-Brabant 4 mei 2022 ECLI:NL:RBZWB:2022:4792 inzake De Buitenhorst V.O.F. tegen JaLipe B.V. De Buitenhorst V.O.F. ('De Buitenhorst') vordert in deze procedure schadevergoeding van JaLipe B.V. ('JaLipe'), omdat JaLip... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS