Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte

2017 nr. 3

Artikel

Voorwoord

Over de vernietigbaarheid van bedingen die ten nadele van de huurder van 290-bedrijfsruimte afwijken van de wettelijke regeling, wees de Hoge Raad de afgelopen jaren de arresten Gulf/Stern en Singh/Centre Hotel – kort gezegd – over respectievelijk de verjaring van de mogelijkheid om dergelijke bedingen te vernietigen en de mogelijkheid om (alsnog) in rechte goedkeuring te verzoeken nadat de huurder al een beroep op vernietiging heeft gedaan. Voor de verhuur van 290-bedrijfsruimte zijn deze arr... abonneren of dit artikel kopen.

Bepalingen in het huurrecht: nietig of vernietigbaar en wat zijn de gevolgen?

mr. J.P.H. Jacobs en mr. E.H.H. Schelhaas1

Sinds het arrest van de Hoge Raad Gulf/ Stern[2] staat het onderwerp ‘vernietigbaarheid’ in het huurrecht sterk in de belangstelling. In dit artikel zullen wij een overzicht schetsen van de problematiek. Over het arrest Gulf/Stern is al het nodige gepubliceerd.[3] In dit artikel beogen wij ‘de rode draad’ te schetsen. De mogelijkheden van een huurder om zich op vernietiging van een beding in de huurovereenkomst te beroepen worden door een aantal factoren beperkt. In dit artikel zullen wij op de volgende f... abonneren of dit artikel kopen.

De vaststellingsovereenkomst in strijd met (semi-)dwingend huurrecht; een ver...

mr. Y.A. Mijhad1

Op 6 januari 2017 heeft de Hoge Raad een arrest gewezen in een procedure tussen de Stichting Sociaal Fonds Taxi en het taxibedrijf Blue Taxi.[2] De stichting had een vordering ingesteld tegen het taxibedrijf om naleving van de toepasselijke CAO af te dwingen. Het taxibedrijf stelde echter dat het niet tot naleving van de CAO verplicht was, omdat het met ieder van zijn werknemers een vaststellingsovereenkomst had gesloten waarin de werknemers hun vordering op basis van de CAO hadden opgegeven. Het Gerechtshof Den Haag wees deze stelling af op basis van de overweging d... abonneren of dit artikel kopen.

Kroniek Benzinewet

mr. B.N. Cammelbeeck en mr. L.A.L.M. van Rij1

In nummer 2 van het Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte uit 2015 is de eerste Kroniek Benzinewet verschenen. In die kroniek werd de inhoud van de Wet tot veiling van bepaalde verkooppunten van motorbrandstoffen (Stb. 2005, 354, hierna: de Benzinewet) uiteengezet en de belangrijkste civiele rechtspraak besproken die vanaf de invoering van de Benzinewet in 2005 tot en met 31 januari 2015 is gepubliceerd. Met ingang van 1 januari 2017 is de Benzinewet gewijzigd op basis van de Wet aanvullende biedboekgegevens. In deze kroniek zal deze wetswijziging worden besproken en enige civiele re... abonneren of dit artikel kopen.

Enkele juridische aspecten van de hybride hotelhuurovereenkomst

mr. L. van der Marel1

De vraag van (internationale) beleggers naar Nederlands hotelvastgoed is de afgelopen jaren explosief gestegen. Nederland, en met name Amsterdam, wordt binnen de internationale hotelmarkt gezien als een aantrekkelijke markt. De groei binnen de hotelindustrie heeft onder beleggers in hotelvastgoed geleid tot de vraag of reguliere huurovereenkomsten met een vaste huurprijs nog wel het beste instrument zijn om hotelvastgoed optimaal te laten renderen. Immers, de belegger die de (doorgaans langjarige) reguliere huurovereenkomst heeft gesloten profiteert niet mee van de g... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentieoverzicht

mr. J.M. Winter-Bossink en mr. N. Amiel1

Jurisprudentieoverzicht betreffende een selectie van voor de verhuur van bedrijfsruimte relevante uitspraken gepubliceerd – of aan de redactie ter hand gesteld – in de periode 1 februari tot en met 31 maart 2017. abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

Hof Amsterdam (TvHB 2017/9)

mr. N. Amiel, mr. A. van der Hilst en prof. mr. A.W. Jongbloed

13 december 2016 ECLI:NL:GHAMS:2016:5365 [appellante] / de curator en de C.V.Geen cassatie ingesteldSamenvattingAfwijkende bedingen, indeplaatsstelling, verjaring bevoegdheid tot vernietigingDe huurder wordt failliet verklaard. De verhuurder zegt de huurovereenkomst op grond van art. 39 Fw op. De curator van de huurder vordert in deze procedure indeplaatsstelling ex. art. 7:307 BW ten behoeve van een doorstarter. Art. 8 van ... abonneren of dit artikel kopen.

Hof Arnhem-Leeuwarden, locatie Leeuwarden (kort geding) (TvHB 2017/10)

mr. N. Amiel, mr. A. van der Hilst en prof. mr. A.W. Jongbloed

14 februari 2017 ECLI:NL:GHARL:2017:1289 ; WR 2017, 76OK Oliecentrale B.V. / Van den Belt Beheer B.V.Geen cassatie ingesteldSamenvattingContractovername, wegneemrecht, tankstation, misbruik van recht, onbebouwde grondDe rechtsopvolgend verhuurder zegt de huurovereenkomst met betrekking tot onbebouwde grond (waarop een tankstation wordt geëxploiteerd) op, waarna er tussen partijen een geschil ontstaat omtrent de staat van opl... abonneren of dit artikel kopen.

Rechtbank Amsterdam, sector kanton (TvHB 2017/11)

mr. N. Amiel, mr. A. van der Hilst en prof. mr. A.W. Jongbloed

2 februari 2017 ECLI:NL:RBAMS:2017:770Eiser / The Blue Sheep B&B VOF c.s.Hoger beroep ingesteldSamenvattingKwalificatie, bed & breakfastDe huurder exploiteert een bed & breakfast in twee gehuurde appartementen. Nadat de verhuurder de huurovereenkomst heeft opgezegd, betoogt de huurder dat geen sprake is van 230a-ruimte, maar van woonruimte dan wel 290-bedrijfsruimte. De kantonrechter overweegt dat geen sprake is van een hot... abonneren of dit artikel kopen.

Rechtbank Gelderland, sector kanton, locatie Arnhem (TvHB 2017/12)

mr. N. Amiel, mr. A. van der Hilst en prof. mr. A.W. Jongbloed

19 oktober 2016 ECLI:NL:RBGEL:2016:5600 [Het Café] / Gedaagde c.s.SamenvattingHuurprijswijziging, geen bindende huurprijsvaststelling, taxatierapport voldoet niet aan art. 7:303 BW, niet-ontvankelijk verklaring Het Café huurt een bedrijfsruimte waarin een café wordt geëxploiteerd. Het Café wil komen tot een huurprijsverlaging en volgt daarbij de weg van art. 9.2 van de algemene bepalingen 290-bedrijfsruimte van de ROZ. De deskundige bepaalt in zijn rapport de ma... abonneren of dit artikel kopen.

Actualia

Actualiteiten

mw. mr. M. van Schoonhoven-Sloot 1

Wet- en RegelgevingStaatsbladStb. 2017, 16 Vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van diverse onderdelen van de Wet van 13 juli 2016 tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Algemene wet BestuursrechtStb. 2017, 17 Vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van diverse onderdelen van de Invoeringsrijkswet vereenvoudiging en digitalisering procesrecht en uitbreiding prejudiciële vragen. StaatscourantStcrt. 2017, 4260 Pro... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS