Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte

2017 nr. 4

Inleiding

Voorwoord

Nathalie Amiel

Wij beginnen dit tijdschrift met een tweeluik. Mark van Heeren beschrijft de knelpunten in het huurrecht van 290-bedrijfsruimte vanuit de huurder bezien en Marieke van Schie en Anne Le Grand beschrijven deze knelpunten vanuit het perspectief van de verhuurder. In 2015 zijn in de Retailagenda afspraken neergelegd met als doel de detailhandel toekomstbestendig te maken. Geprobeerd is om naar aanleiding hiervan een convenant te sluiten met juridisch afdwingbare afspraken, o.a. over het huurrecht, maar dit overleg over de Retailagenda is inmiddels vastgelopen. Niettemin is de Retailagenda no... ...lees meer

Artikel

Knelpunten in het huurrecht van 290-bedrijfsruimte, bezien vanuit de huurder

mr. M. van Heeren1

De zomer van 2007 luidde een onzekere periode in. De kredietcrisis raakte ook de retailsector in Nederland hard en leidde tot vele faillissementen van ook landelijk bekende winkelketens, zoals Miss Etam, Macintosh en V&D. Het betrof niet alleen de modesector, maar bijvoorbeeld ook elektronica[2], juweliers[3], boeken[4], reizen[5], drogisterijen[6], sportkleding[7] en telecom[8]. Als gevolg van deze faillissementen ontstond er veel leegstand in winkelgebieden. Daarnaast neemt de behoefte aan fysieke winkels door de steeds groeiende internetverkoop af en wijzigen de w... abonneren of dit artikel kopen.

Knelpunten in het huurrecht van 290-bedrijfsruimte, bezien vanuit de verhuurder

mr. M. Van Schie en mr. A.J. Le Grand1

De afgelopen jaren zijn er veel ontwikkelingen geweest op het gebied van (de verhuur van) winkelruimte. De technologische en economische ontwikkelingen en het snel veranderende consumentengedrag raken de belangen van stakeholders in en buiten de markt. Niet alleen de winkeliers en de winkeleigenaren hebben te maken met grote veranderingen, maar bijvoorbeeld ook gemeenten. Daarnaast geldt de detailhandel als een belangrijke economische sector in Nederland.[2] Het ministerie van Economische Zaken, betrokken organisaties en marktpartijen zijn enkele jaren geleden met elkaar in gespre... abonneren of dit artikel kopen.

IFRS 16: De nieuwe boekhoudstandaard en de gevolgen hiervan

mr. K. Keij1

Op 13 januari 2016 heeft de International Accounting Standards Committee (hierna: ‘IASB’) een nieuwe boekhoudstandaard voor leasecontracten (die hierna zullen worden aangeduid als: ‘huurovereenkomsten’) onder de naam International Financial Reporting Standard 16 (hierna: ‘IFRS 16') gepubliceerd. De nieuwe standaard, die de huidige standaard de IAS 17 leases vervangt, zal per 1 januari 2019 verplicht moeten worden toegepast door alle EU-ondernemingen die zijn genoteerd aan de erkende kapitaalmarkten. De ni... abonneren of dit artikel kopen.

Huurkoop en financial leasing 

mr. P.L. Visser1

Op 1 januari 2017 zijn drie nieuwe wettelijke regelingen in werking getreden aangaande consumentenkrediet, goederenkrediet en geldlening.[2] De afdeling goederenkrediet bevat de nieuwe regels voor huurkoop van onroerende zaken. De algemene bepalingen neergelegd in art. 7:101 t/m 112 BW geven regels voor huurkoop van zowel commercieel vastgoed als van woonruimte. Voor particuliere huurkopers van woonruimte gelden extra regels die beogen de consument verder te beschermen. Deze zijn neergelegd in art. 7:113 t/m 117 BW en in de bepalingen art. 7:118 t/m 128c BW inza... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentieoverzicht

mr. J.M. Winter-Bossink en mr. N. Amiel1

Jurisprudentieoverzicht betreffende een selectie van voor de verhuur van bedrijfsruimte relevante uitspraken gepubliceerd – of aan de redactie ter hand gesteld – in de periode 1 april tot en met 31 mei 2017. abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

Hoge Raad - 12 mei 2017 - ECLI:NL:HR:2017:872 (TvHB 2017/13)

R.A. Veldman

Conclusie A-G M.H. Wissink ECLI:NL:PHR:2017:183 Beroep in cassatie van Hof Den Haag, 12 juli 2016, TvHB 2017, 1 (UDH: TvHB/14017), m.nt. E.D. den Engelsman Singh / Amsterdam Inn B.V., voorheen Centre Hotel B.V. Samenvatting Afwijkende bedingen, goedkeuring kantonrechter Nieuwe uitspraak van de Hoge Raad na een eerdere cassatie en verwijzing in de zaak Singh/Centre Hotel. De zaak gaat over de goedkeuring van een afwijkend beding strekkende tot huurprijsher... abonneren of dit artikel kopen.

Gerechtshof Den Haag - 14 maart 2017 - ECLI:NL:GHDHA:2017:659 - V.O.F. X c.s....

I.C.K. Mol

Samenvatting Beëindiging, voorkeursrecht van koop, profiteren van tekortkoming, schadevergoeding Huurder verwijt de rechtsopvolgend verhuurder een onrechtmatige daad, omdat hij zou hebben geprofiteerd van een wanprestatie van zijn rechtsvoorganger, nu deze laatste het voorkeursrecht van koop heeft geschonden. De vordering van huurder tot verkoop en levering van het gehuurde aan huurder slaagt niet. Profiteren van een wanprestatie wordt enkel in geval van bijzondere omstandigheden aangemerkt als een onrechtmatige daad. De vordering tot beëindiging van de ... abonneren of dit artikel kopen.

Stichting Alri / Forecast Huur B.V. (rechtsopvolger onder algemene titel van ...

G.J.J. Nijsten

Samenvatting Huurprijs Door de huurder van winkelruimte is de eerste verdiepingsvloer verwijderd waardoor de oorspronkelijke eerste verdieping is verdwenen. In het advies van de door partijen gezamenlijk benoemde deskundige, (de BHAC, wordt uitgegaan van de oorspronkelijke staat van het gehuurde. Het hof stemt hiermee in. De bezwaren hiertegen van huurder worden verworpen. Anders dan de BHAC beslist het hof dat deze eerste verdieping als publieksruimte en niet als opslagruimte moet worden gewaardeerd. Gerechtshof Stichting Alri, appellante,... abonneren of dit artikel kopen.

Rechtbank Midden-Nederland, sector kanton, locatie Lelystad - 29 maart 2017 -...

M.W.J. Wösten

Samenvatting Huurprijs, uitbreiding gehuurde Huurder en verhuurder komen een uitbreiding van het gehuurde overeen, waarbij de huurprijs voor het oorspronkelijke gehuurde gelijk blijft en partijen een extra huur overeenkomen voor de uitbreiding. Kort daarna vordert huurder een huurprijsaanpassing ex art. 7:303 BW voor het oorspronkelijke gehuurde. Verhuurder stelt zich op het standpunt dat een dergelijke vordering pas kan worden ingesteld vijf jaar na de overeenstemming over de uitbreiding, omdat in verband met de uitbreiding ook huurprijsafspraken zijn gemaakt. De kanto... abonneren of dit artikel kopen.

Actualia

Actualiteiten

mw. mr. M. van Schoonhoven-Sloot 1

Wet- en RegelgevingStaatsbladStb. 2017, 170 Wet van 18 april 2017 tot wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het tegengaan van onredelijk lange betaaltermijnenStb. 2017, 171 Besluit van 18 april 2017 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet tot wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het tegengaan van onredelijk lange betaaltermijnenTweede KamerKamerstukken II 2016/1... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS