Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte

2017 nr. 6

Inleiding

Voorwoord

Nathalie Amiel

Het laatste nummer van het Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte van 2017 ligt voor u en de redactie is al druk bezig met het maken van plannen voor 2018. Daarnaast is de Congrescommissie op 6 november 2017 weer bij elkaar gekomen en begint het Congres, dat zal plaatsvinden op donderdag 11 oktober 2018, steeds vastere vormen te krijgen. Het thema zal zijn actualiteiten in de brede zin van het woord: van huurrecht, via privacy, tot blockchain. Terugkerend naar 2017, wijs ik u graag op twee huurrechtelijke arresten die op 6 oktober door de Hoge Raad zijn gewezen. ...lees meer

Artikel

Art. 7:226 BW en art. 7:209 BW in samenhang bezien

mr. E.D. den Engelsman1

In het artikel ‘Artikel 7:209 BW en nieuwbouwsituaties. Wanneer had de verhuurder een gebrek behoren te kennen?’[2] sluit Mark van Heeren af met een vraag in hoeverre wetenschap van een ontwikkelaar als wetenschap van de eindbelegger kan worden beschouwd. Ik wil deze vraag breder trekken, niet zo zeer toegespitst op nieuwbouwsituaties, maar puur gerelateerd aan een rechtsopvolging aan verhuurderszijde: als er sprake is van een gebrek dat de oorspronkelijk verhuurder bij het aangaan van de huurovereenkomst kende of behoorde te kennen, kan een rechtsopvolger dan een beroep doen op een exon... abonneren of dit artikel kopen.

Label C-verplichting voor kantoren: (vergaande) implicaties voor verhuurders ...

mr. A. van der Hilst1

  De mens is verantwoordelijk voor de recente opwarming van de aarde. Weliswaar is niet iedereen het daarmee eens,[2] maar het is wel een feit dat sinds het begin van de industriële revolutie de gemiddelde wereldtemperatuur met 0,8 °C is gestegen en in Noordwest-Europa zelfs met 1,5 °C.[3] Een belangrijk deel van de opwarming wordt veroorzaakt door de aanwezigheid van broeikasgassen in de atmosfeer, waarvan CO2 het bekendste en belangrijkste is. Op 12 december 2015 is door maar liefst 195 landen het klimaatakkoord van Parijs (het 'Klimaat- abonneren of dit artikel kopen.

‘Onbetamelijke bedrijfsvoering’, de opzeggingsgrond nader beschouwd

mr. S. van der Kamp1

Als het aankomt op opzeggingsgronden voor de huur van 290-bedrijfsruimte, dan voert dringend eigen gebruik,[2] vooral in de vorm van renovatie, al vele jaren de boventoon in de jurisprudentie en (dus naar kan worden aangenomen) in de praktijk. Het bijzondere van deze opzeggingsgrond is de mogelijkheid om hem reeds binnen de eerste tien huurjaren (volgens de wet na vijf jaren) in te roepen. Verder gaat het om een dwingende opzeggingsgrond: de rechter moet de beëindiging toewijzen als is voldaan aan de criteria en er is geen ruimte voor een belangenafweging.Er staat slechts één ande... abonneren of dit artikel kopen.

De samenloop van de franchise- en huurovereenkomst

mr. K.M. Verdurmen en mr. M.H. Boomsma1

Franchising komt in veel branches voor, met zwaartepunten in de detailhandel (zowel food als non-food), dienstverlening en zorg. Als een franchiserelatie wordt aangegaan, is dit vaak nauw verweven met het ter beschikking stellen van een bedrijfsruimte waarin de franchisenemer zijn onderneming kan exploiteren. Als de franchisegever ook de verhuurder van de franchisenemer wordt, is er in de praktijk behoefte aan goede afspraken over de samenhang tussen de franchiseovereenkomst en de huurovereenkomst. Recente jurisprudentie laat zien dat als partijen daarover geen goede afspraken hebbe... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

Hoge Raad, 14 juli 2017, ECLI:NL:HR:2017:1352 Eiser / Stichting Woonplus Sc...

K. Keij

Samenvatting Gebrek, feitelijke stoornis door derden, toerekening, schadevergoeding De Hoge Raad verwerpt ex art. 81 RO (en in navolging van de AG) het cassatieberoep tegen het arrest van het Gerechtshof Den Haag van 15 maart 2016 ( ECLI:NL:GHDHA:2016:1088 ). Huurder vordert van zijn verhuurder schadevergoeding voor de schade die hij aan zijn inboedel heeft geleden ten gevolge van een overstroming in het gehuurde. Het gerechtshof oordeelt dat de verstopping van het rioolsysteem is ontstaan door oneigenlijk gebrui... abonneren of dit artikel kopen.

Hoge Raad, 6 oktober 2017, ECLI:NL:HR:2017:2560 Eiser / Stichting Woonplus ...

J.W. Adriaansens

Cassatie van het vonnis van het gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curacao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba van 29 januari 2016, verbeterd bij herstelvonnis van 4 maart 2016 Samenvatting Overdracht, koop breekt geen huur, gedeeltelijke overdracht gehuurde, zinnig resultaat, concordantiebeginsel Een verhuurd perceel grond met daarop een opstal wordt gedeeltelijk aan een derde overgedragen. Is de regel van art. 7:226 BW (koop breekt geen huur) op het overgedragen gedeelte van toepassing? Volgens de Hoge Raad geldt a... abonneren of dit artikel kopen.

Hof ’s-Hertogenbosch , 20 juni 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:2794 Eiser / Sticht...

Th.S.M. Fraai

Samenvatting Procesrecht, huurprijs, partij, wijzigingen Het gaat in dit arrest om de vraag of bij nadere afspraak een tijdelijke of een blijvende huurprijsverlaging is overeengekomen. Vader heeft een bedrijfspand verhuurd aan een aan hem gelieerde vennootschap. In 1981 werd de huurprijs in verband met o.a. de bedrijfsresultaten van huurder tijdelijk verlaagd. Tot de nalatenschap van vader zijn erfgenamen gerechtigd. Twee daarvan zijn bestuurder van huurder. Tussen de erfgenamen is een geschil onts... abonneren of dit artikel kopen.

Rechtbank Amsterdam, Eindvonnis 11 mei 2017, ECLI:NL:RBAMS:2016:9864 / ECL...

N. Amiel en Y.A. Mijhad

Samenvatting Beëindiging, opzegging door verhuurder, art. 7:296 BW, dringend eigen gebruik, bestuursrechtelijke belemmeringen, verhuis- en inrichtingskosten De huurder huurt sinds 1 oktober 2008 een 290-bedrijfsruimte van de verhuurder. Het gehuurde is gesitueerd aan de achterzijde van het warenhuis van de verhuurder. De verhuurder zegt de huurovereenkomst op tegen het einde van de verlengde looptijd op grond van 'dringend eigen gebruik' en 'de belangenafweging'. ... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentieoverzicht

mr. J.M. Winter-Bossink en mr. N. Amiel1

Jurisprudentieoverzicht betreffende een selectie van voor de verhuur van bedrijfsruimte relevante uitspraken gepubliceerd – of aan de redactie ter hand gesteld – in de periode augustus 2017 tot en met september 2017. abonneren of dit artikel kopen.

Actualia

Actualiteiten

mr. C. Otte1

Wet- en RegelgevingStaatscourantStcrt.2017, 48362 procesreglement civiele zaken rechtbanken en gerechtshoven KEI.PublicatiesBoekenH.J. Rossel, A.H.T Heisterkamp, C. Asser, Asser 7-II Huur, Deventer: Wolters Kluwer 2017.G.M. Kerpestein, H.M. Hielkema, Sdu Commentaar Huurrecht, editie 2017, Den Haag: Sdu Uitgevers 2017.W.G. Huijgen, Koop en verkoop van onroerende zaken, Monografieën Privaatrecht, Deventer: Wolters Kluwer 2... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS